Formueskattekursen afskaffes

Formueskattekursen afskaffes, men det er fortsat muligt at gennemføre generationsskifter.

Formueskattekursen anvendes normalt ved værdiansættelse af unoterede aktier ved overdragelse som gave til børn og ved værdiansættelse i dødsboer.

Regeringen har den 5. februar 2015 ophævet muligheden for at bruge formueskattekursen, men allerede gennemførte dispositioner bliver ikke berørt. Ændringen får således alene betydning for værdiansættelse af unoterede aktier og konvertible obligationer fra den 5. februar 2015 og senere, fx ved overdragelse som gave den 5. februar 2015 eller senere.

Fremover skal unoterede aktier mv. ved overdragelse til fx børn og i dødsboer fastsættes ud fra værdien i handel og vandel ud fra nogle cirkulærer.

Hvad medfører ophævelsen?

Formueskattekursen har typisk været anvendt i forbindelse med generationsskifte samt opgørelse af værdi af unoterede aktier i et dødsbo. Fremadrettet skal værdien som udgangspunkt opgøres ud fra et cirkulære fra SKAT om værdiansættelse af unoterede aktier.

Ophævelsen får ingen betydning for om fx et barn kan/vil overtage skattebyrden på aktierne i levende live eller ved død. Det er fortsat muligt at overdrage aktierne, uden at det udløser beskatning hos overdrager (overdragelse med succession). De nye regler har alene betydning for værdiansættelse af aktierne.

Det får dog den betydning, at værdien af aktierne kan blive højere, og dermed en højere gaveafgift eller boafgift. Som et modstykke til at værdien på aktierne kan blive højere, vil kompensationen for at modtageren overtager skattebyrden (”passivposter”) blive tilsvarende højere.

Det vil derfor fortsat fremadrettet være muligt at gennemføre hensigtsmæssige generationsskifter.

Kontakt os

Hvad der er bedst, afhænger af din konkrete situation, så kontakt os endelig, så vi kan finde en god måde at gennemføre dit generationsskifte.