Høringsudkast om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Justitsministeriet har den 17.december sendt et forslag i høring om ændring af lov om fonde og visse foreninger.
 

De væsentligste foreslåede ændringer vedrører:

  • Kravene til fondsledelsens uafhængighed skærpes og kriterierne for udtræden af bestyrelsen og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer justeres.
  • Kravet om aktiver for at fonde omfattet af loven hæves fra 250.000 kr. til 1.000.000 kr. Aktivsum og egenkapital skal uændret stå i et rimeligt forhold til formålet.
  • Selvom de mindre fonde, således som udgangspunkt ophører, fastholdes de i forhold til:

a) indholdet af vedtægten,

b) fortrinsret til familiemedlemmer til uddelinger eller til at indtage en bestemt stilling i fonden eller til at oppebære arbejdsydelser fra fonden rækker ikke videre end til personer, der lever på stiftelsestidspunktet og til én ufødt generation,

c) bestemmelserne om kapitalkrav og fondsmyndighedens dispensations mulighed fra kapitalkravet samt fonde som stiftes i henhold til visse ældre testamenter er uændret gældende, og

d) Civilstyrelsens godkendelse af vedtægtsændringer.
 

  • Der indføjes en legal definition af en ”fond”.
  • Væsentlige gavegivere og bidragydere sidestilles med stiftere.
  • Ubetydelige gaver kan uddeles af fonden, når det klart må antages, at gavegiver har ønsket dette.
  • Civilstyrelsen overtager opgaven vedrørende offentlighedens indsigt i fondes regnskaber fra SKAT. For faglige foreninger er denne opgave fortsat pålagt SKAT.

I forhold til den nugældende regulering omfatter offentlighedens krav om indsigt ikke længere vedtægter og ledelsesoversigter.
 

Det er påfaldende, at lov om fonde og visse foreninger ikke moderniseres på lige fod med reguleringen af erhvervsdrivende fonde. Det må således forventes, at fondsretlige spørgsmål fremadrettet i stigende grad bliver afgjort forskelligt for de erhvervsdrivende fonde henholdsvis ikke-erhvervsdrivende fonde.
 

Høringsfrist vedrørende lovudkastet er fastsat til den 10. januar 2014.
 

Se høringsbrevet her

Og høringsforslaget her