Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

  1. Oprettelse af en ny selskabsform – Iværksætterselskaber (IVS)
  2. Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til 50.000 kr.
  3. Bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i anpartsselskaber
  4. Fjernelse af kravet om åbningsbalance/overtagelsesbalance ved indskud af en bestemmende kapitalpost
  5. Køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud
  6. Regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted
  7. Justeringer vedrørende frister m.v. ved fusion og spaltning
  8. Andelsselskaber får mulighed for at fravælge omdannelsesplanen

Udover ovenstående ændringer, der må betegnes som de væsentligste og som vi gennemgår nærmere i notatet, er der en lang række justeringer af selskabsloven, mest af teknisk og præciserende karakter.

Ikrafttrædelse for disse nye bestemmelser er overladt til Erhvervs- og Vækstministeren – og der er således ikke noget præcist ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringerne. Årsagen hertil er blandt andet, at flere af ændringerne forudsætter, at Erhvervsstyrelsens IT-systemer tilpasses. Hensigten er derfor, at de enkelte ændringer vil træde i kraft ved bekendtgørelse og sandsynligvis henover en periode, men hvornår dette sker, er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men sandsynligvis ultimo 2013.


I Dialog følger vi løbende op på implementeringen af ændringerne.