Nye regler for erhvervsdrivende fonde er på vej

Den 10. juli 2013 har Erhvervsstyrelsen sendt lovforslag om erhvervsdrivende fonde i høring. Lovforslaget - med bemærkninger - omfatter 269 sider og er baseret på erhvervsfondsudvalgets rapport om modernisering af erhvervsfondslovgivningen, som blev offentliggjort den 18. december.
 

Lovforslaget indebærer sammenfattende:

 • En modernisering af lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde på linje med selskabsloven - og i betydeligt omfang sker der en tilpasning til reglerne i selskabslovgivningen,
 • Åbenhed om fondes aktiviteter og uddelinger,
 • Øgede krav til ledelsen af fondene herunder implementering af anbefalinger for god fondsledelse,
 • Øgede oplysningskrav om oplysning om vederlag i årsregnskabet,
 • Øgede krav til revisors rolle, samt
 • Flere redskaber til at styrke fondstilsynet.

De væsentligste materielle ændringer af loven er omtalt i høringsbrevet, som den 10. juli 2013 er sendt til 117 høringsberettigede organisationer. De materielle ændringer er omtalt under følgende overskrifter i høringsbrevet:
 

 • Lovens anvendelsesområde
 • Stiftelse og kapital
 • Fondsmyndigheden
 • Kapitalafgang, herunder uddeling
 • Opløsning
 • Fusion, spaltning og sammenlægning
 • Ledelse
 • Revisors funktion, samt
 • Ændringer i årsregnskabsloven (øgede oplysningskrav om vederlag til ledelsen og nærtstående parter)

Ikrafttrædelse for disse nye bestemmelser bliver overladt til Erhvervs- og Vækstministeren – og dele af loven vil kunne træde i kraft på forskellige tidspunkter. Der er således ikke noget præcist ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringerne. Årsagen hertil er blandt andet, at flere af ændringerne forudsætter, at Erhvervsstyrelsens IT-systemer tilpasses.
 

Der er således tale om en større modernisering og ændring af fondslovgivningen for de erhvervsdrivende fonde.
 

I Dialog følger vi løbende op på implementeringen af ændringerne, ligesom vi planlægger et fondsarrangement den 7. november 2013, hvor vi blandt andet behandler dette forslag.
 

Læs her:

Høringsportalen findes følgende materiale:
 

Høringsbrev
Høringsliste
Udkast til lovforslag