IASB vedtager ændringer til IAS 36, Værdiforringelse af aktiver

IASB har vedtaget ændringer til IAS 36, Værdiforringelse af aktiver som følge af implementeringen af IFRS 13, Dagsværdimålinger.

Ændringer ophæver oplysningskravene om genindvindingsværdi pr. pengestrømsfrembringende enhed som ellers skulle have været gældende for 2013. Omvendt udvides oplysningskravene, så der skal gives detaljerede oplysninger om opgørelse af dagsværdi, hvis grundlaget for nedskrivning er dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger.

Læs mere om ændringerne i seneste Straight Away.