Mens vi venter på Solvens II

Det er usikkert, hvornår Solvens II vil træde i kraft, men ingen har forventning om, at det sker før den 1. januar 2016.

Lange garantier

På trods af usikkerheden om ikrafttrædelsesdatoen arbejdes der med Solvens II. Specielt de lange garantier volder problemer. Så lige nu pågår en øvelse med konsekvensberegning af forskellige metoder, kaldet long-term guarantees assessment (LTGA). I beregningerne testes for følgende elementer:

  • Matching adjustment: Hvis udvalgte aktiver kan matche betalingsstrømmene på udvalgte forpligtelser, kan de udelades af opgørelsen af kapitalkravet. Denne mekanisme testes i flere varianter. Ved brug af denne metode fastholdes, at assets og liabilities ses samlet. Dette er et ønske fra lande, der har virksomhedsobligationer, som kan matche de lange forpligtelser.
  • Counter-cyclical premium (CCP): Man tilpasser rentekurven i scenarier, hvor de finansielle markeder er særligt stressede. Denne metode anvendes, hvor man politisk har bestemt, at man ikke vil lette kapitalkravet under en krise.
  • Ekstrapolation: Rentekurven beregnes ud fra sidste markedsbestemte punkt til en langsigtet politisk ambition om vækst og inflation – kaldet ultimate forward rate (UFR). Den kendes fra den danske rentekurve, som blev implementeret i juni 2012.

Det er EIOPA, som tester LTGA på vegne af trilogiparterne: Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. Trilogiparterne mødes i juni, så der forventes svar til september.

Forberedelsesprocessen mod Solvens II

Der arbejdes for europæisk tilsynsmæssig konvergens: ”EIOPA Opinion on Interim Measures Regarding Solvency II”, hvor der udstikkes retningslinjer for forberedelsesprocessen mod starten af Solvens II inden for:

  • Governance-systemet
  • ORSA
  • Rapportering
  • Præansøgningsproces for interne modeller
  • Risikobaseret tilsyn.

Retningslinjerne har været i høring siden den 27. marts med svarfrist den 28. maj i Danmark, henholdsvis den 19. juni i EIOPA. Retningslinjerne er med ”comply or explain”-mekanismen.

De endelige retningslinjer kan give anledning til ændringer i Danmark.

Du kan læse mere om de retningslinjer, der er i høring, i vedlagte hot topic-folder.