Den uheldige cyklist

En ny afgørelse fra forsikringsankenævnet viser, at bruttolønsgoder civilretligt forbliver arbejdsgiverens ejendom under hele bruttolønsforløbet – også selv om medarbejderen måtte tro, at der blot er tale om køb på afbetaling med skatterabat.

Cykel i bruttolønsordning

I en sag havde en medarbejder fået stillet en relativt dyr cykel til rådighed af sin arbejdsgiver, men havde været så uheldig at cyklen blev stjålet under en ferierejse til Sydeuropa. Medarbejderen henvendte sig nu til sit forsikringsselskab, Vestjylland Forsikring, der afviste at dække omkostningen til en ny cykel under medarbejderens indboforsikring, fordi han ikke var den rette ejer af cyklen.

Medarbejderen klagede til forsikringsankenævnet og forklarede, at han i realiteten havde købt en cykel på afbetaling hos sin arbejdsgiver, og at han derfor var ejer af cyklen. I den forbindelse mente medarbejderen ikke, at de skatteretlige regler kunne tillægges vægt.

Forsikringsankenævnet lagde imidlertid vægt på, at en bruttolønsordning er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om at stille et gode til rådighed mod en nedgang i bruttolønnen, og at der derfor som udgangspunkt ikke er tale om en købsaftale. Samtidig fremgik det ikke af aftalen, at arbejdstageren havde risikoen for cyklen. Derfor fik den uheldige medarbejder ikke medhold i sin klage.

Arbejdsgiveren har genanskaffelsespligten

Afgørelsen understreger, at goderne i en bruttolønsordning er og bliver arbejdsgiverens ejendom i forhold til medarbejderne. Samtidig viser afgørelsen også, at det er arbejdsgiveren, der har risikoen for, at godet går tabt, ødelægges eller stjæles.

Arbejdsgiveren kan altså ikke blot overlade risikoen til medarbejderen, men er dermed også forpligtet til inden for rimelig genanskaffelsestid at stille et tilsvarende gode til rådighed for medarbejderen igen – for det er jo det, man har forpligtet sig til ifølge bruttolønsaftalen.
 

April/maj 2013