Direktører med bopæl i udlandet og ansvar i flere lande – hvad med dansk skat og sociale bidrag?

Det sker af og til, at et udenlandsk selskab beder deres direktør om at varetage tilsvarende opgaver i et dansk koncernrelateret selskab, ud over at bestride direktørjobbet i det udenlandske selskab.

Direktøren aflønnes af det udenlandske selskab, men arbejder f.eks. en eller flere dage ugentligt i Danmark.

Her er det imidlertid vigtigt at få afklaret konsekvenserne af de ændrede forhold – både for direktøren og selskaberne.

På baggrund af dansk skatteretlig praksis ligger det nemlig fast, at det formelle ansættelsesforhold ikke er afgørende, idet der tværtimod skal foretages en konkret vurdering af de reelle forhold i sagen med henblik på at finde ud af, hvilke selskaber direktøren i skattemæssig henseende arbejder for. Dette kan således også være et andet selskab end det, direktøren har en ansættelseskontrakt med.

I de tilfælde, hvor direktøren udfører arbejde for det danske selskab og i dettes interesse, vil dette således føre til indeholdelses- og indberetningsforpligtelse for det danske selskab som arbejdsgiver, ligesom direktøren bliver skattepligtig i Danmark af den andel af lønnen, som vedrører arbejdsdage her i landet.

Også forpligtelserne i relation til betaling af sociale bidrag bør klarlægges. Alt afhængig af arbejdsmønsteret og de involverede lande, kan der her ligge en risiko for øgede omkostninger. Det er ikke sikkert, der skal betales sociale bidrag i Danmark. I stedet kan der være en forpligtelse til at betale sociale bidrag i udlandet. I givet fald gælder denne forpligtelse typisk både for arbejdsgiveren og medarbejderen.

Udsendt december 2013