Ændring af reglerne om forskerbeskatning på vej

Den såkaldte "forskerordning" giver personer, der opfylder en række betingelser, mulighed for i en periode på 5 år at blive beskattet med 26% af lønindkomst (f.eks. kontantløn, fri bil og telefon). Hertil kommer AM-bidraget, således at den samlede bruttobeskatning bliver knap 32%.

Nu er der stillet forslag om ændring af reglerne, nærmere bestemt ved at ophæve den såkaldte "koncern-regel".

Ifølge denne regel kan man ikke blive omfattet af forskerordningen, hvis man tidligere har været skattepligtig til Danmark, og man inden for 3 år før og 1 år efter ophør af skattepligten har været ansat i den forskningsinstitution eller i den virksomhed, hvor man nu skal ansættes, eller i dermed koncernforbundet dansk eller udenlandsk virksomhed.

Betingelsen anses dog for opfyldt, hvis man ikke inden for 3 år forud for ansættelse med beskatning efter den særlige skatteordning har været ansat i den pågældende virksomhed eller koncernforbundet virksomhed.

Betingelsen blev indført på et tidspunkt, hvor den periode, hvor man skulle have været ude af dansk skattepligt for at kunne anvende den særlige skatteordning, var 3 år, og formålet med betingelsen var at sikre, at den særlige ordning rettede sig mod personer, der reelt var rekrutteret i udlandet. Det skulle ikke være muligt for en virksomhed at indrette sig sådan, at en medarbejder blev placeret i udlandet for senere at kunne vende tilbage til virksomheden igen på den særlige skatteordning.

Nu er den periode, hvor man skal have været ude af dansk skattepligt for at kunne gøre brug af den særlige skatteordning, ikke længere 3 år. Nu er den 10 år, og hermed gør hensynet til ikke at kunne anvende den særlige skatteordning i forbindelse med rotation af medarbejdere og lignende situationer sig ikke længere gældende. Det har formodningen imod sig, at virksomheder opererer med så lang en tidshorisont i forbindelse med forud tilrettelagte placeringer af medarbejdere i udlandet.

Det foreslås, at ændringen får virkning fra og med indkomståret 2014.

Fra og med den 1. januar 2014 skal en person således "kun" opfylde de almindelige betingelser for at komme på 26%-skatteordningen, herunder betingelsen om ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen at have været skattepligtig i Danmark af en række specifikke indkomster. Dette er fortsat en væsentlig begrænsning for potentielle ansøgere, der tidligere har været skattepligtige i Danmark. Fra 2014 er det imidlertid uden betydning, hvor den pågældende tidligere har været ansat - og dermed også, om vedkommende i sin tid (for mere end 10 år siden) blev udstationeret inden for koncernen, hvor han har været ansat lige siden, og nu ønsker at vende tilbage til den danske virksomhed.

Der er ikke foreslået overgangsregler for allerede ansatte medarbejdere.

Lovforslaget forventes vedtaget senere på sommeren.

Juni 2013