Kildeskattelovens §§ 48 E-F og ny beløbsgrænse i 2014

En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20.

Som led i 2009-skattereformen – Forårspakke 2.0 fra maj 2009 og Genopretningspakken fra juni 2010 – har reguleringen af beløbsgrænserne været suspenderet i 2010 til 2013. Den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 er nu genoptaget fra indkomståret 2014.

Dette betyder blandt andet, at minimumslønkravet, jf. kildeskattelovens §§ 48 E og F, er forhøjet fra 69.300 kr. til 70.600 kr. med virkning fra 1. januar 2014.

Minimumslønnen er før fradrag af AM-bidrag, men efter fradrag af ATP.

Dette betyder med andre ord, at medarbejdere omfattet af ordningen fra og med den 1. januar 2014 skal have en minimumsløn på 70.690 kr. månedligt før fradrag af AM-bidrag og 26%-skat, når de betaler ATP.

September 2013