Juleferielukning

Skal en medarbejder bruge sin ferie, når virksomheden beslutter at holde lukket mellem jul og nytår?

Kollektiv ferielukning betyder, at hele virksomheden eller nogle af dens afdelinger holdes helt lukket i en periode, og medarbejderen derfor skal holde ferie.

En kollektiv ferielukning er som udgangspunkt mulig, da det sker af hensyn til virksomhedens drift.

Når en kollektiv ferielukning skal varsles, følger det af ferieloven, at varslet for hovedferien, dvs. ferie, der vedrører perioden 1. maj – 30. september, skal varsles mindst 3 måneder inden ferien afholdes, mens den øvrige ferie skal varsles senest 1 måned inden dens afholdelse.

Mange virksomheder er mellem jul og nytår præget af en mindre arbejdsmængde. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at der foretages en kollektiv ferielukning.

Eftersom der er tale om ferie mellem jul og nytår, dvs. ferie uden for hovedferien, skal varslet afgives senest en 1 måned før feriens afholdelse. Overholdes varslet ikke, vil medarbejderen have krav på løn under ferielukningen og skal derved ikke gøre brug af sine ellers optjente feriedage.

For medarbejdere, der har optjent mere end 15 dages ferie, gælder imidlertid særlige regler.

I disse tilfælde skal virksomheden være særligt opmærksom på, at virksomheden har ansvaret for, at medarbejderne ”reserverer” det antal feriedage, der svarer til antallet af lukkedage mellem jul og nytår.

Sørger virksomheden ikke for dette, vil man have pligt til at betale løn til medarbejderen under ferielukningen.

Et eksempel på dette:

Medarbejderen har optjent ret til 20 dages betalt ferie, og da der er 3 feriedage mellem jul og nytår i år, vil virksomheden skulle ”reservere” disse 3 optjente feriedage til juleferien.

  • en medarbejder har optjent 20 dages ferie
  • medarbejderen ønsker at holde 15 dages sommerferie
  • samt 5 dages efterårsferie
  • virksomheden holder lukket i 3 dage mellem jul og nytår

I dette tilfælde vil medarbejderen modtage løn i de 15 dage, der vedrører sommerferie.

Det er herefter op til virksomheden at sørge for at ”reservere” 3 feriedage til ferielukningen mellem jul og nytår.

Det betyder, at der kun er 2 betalte feriedage tilbage til afholdelse af efterårsferie, hvorefter der for de resterende 3 feriedage må foretages et lønfradrag.

Virksomheden skal derfor, for hver medarbejder, holde øje med, at de har nok ferie til dækning af lukkedagene mellem jul og nytår. Hvis virksomheden ikke har været opmærksom på at reservere de pågældende dage, skal de udbetale løn til medarbejderen. Lønnen beregnes på grundlag af den sædvanlige løn i de sidste 4 uger før jul.

For medarbejdere, der har optjent under 15 feriedage, vil der ikke være noget at ”reservere”, og de skal således trækkes i løn mellem jul og nytår.

Ønsker virksomheden at holde lukket mellem jul og nytår, er det derfor vigtigt, at man som virksomhed varsler ferien senest 1 måned inden afholdelse.

Hvis virksomheden vedvarende ønsker at holde lukket mellem jul og nytår, bør virksomheden overveje at udarbejde en personalepolitik herom, så den kollektive lukning på forhånd er kendt for virksomhedens medarbejdere og fremgår som en generel politik for virksomheden.

Udsendt november 2013