SDC: Compliance-krav styrker konkurrencekraft og kundefokus

SDC betjener flere end 120 pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne. SDC’s strategi om at levere effektiv infrastruktur til pengeinstitutter på tværs af de nordiske lande stiller høje krav til et solidt og fleksibelt datafundament, så kunderne (ejerne) kan eksekvere en effektiv drift. Den reguleringsmæssige tsunami efter finanskrisen har haft ’flerdoblede’ konsekvenser for SDC som følge af deres tilstedeværelse i flere lande.

For at realisere strategien har SDC inden for de seneste år bl.a. gennemført en gennemgribende omstrukturering af deres infrastruktur for data og skabt et konsistent tværgående Enterprise Data Warehouse (EDW), hvorfra nationale rapporter opbygges, og individuelle kundeudtræk kan udformes. Det nye EDW skaber muligheder for at kreere flere nye individuelle rapporter og analyseformater i forhold til kunders eksisterende og fremtidige behov.

Strategiske udfordringer

SDC’s nordiske strategi betyder, at bankcentralen skal levere myndighedsrapportering til flere forskellige lande. Men hvilke strategiske overvejelser har SDC gjort sig, dels i forhold til organisering af kundeløsninger, der tilfredsstiller individuelle behov, dels i forhold til systemer, som tilgodeser national regulering?

”Et af de områder, som er vigtige for SDC, er, at bankerne vil kende og forstå deres kunder. Det kræver opsamling af masser af data for at kende kunderne i en tid, hvor færre og færre kommer ind i de fysiske filialer. Det er en af de mest essentielle årsager til at have et Enterprise Data Warehouse. EDW’et skaber et godt grundlag for at servicere og kende kunderne samt sikre, at yderligere dataanalyse kan leveres vha. nye teknologier,” forklarer Jesper Scharff, der er CEO i SDC.

Jesper Scharff fortsætter: ”Generelt gælder det, at ca. 70-75 % af dét, der udvikles i SDC, er fælles nordiske løsninger, hvor resten dækker over forskelle landene imellem. Fx hedder det nem-id i det ene land og bank-id i det andet land, men langt hen ad vejen er det de samme løsninger. Meget af reguleringen er efterhånden blevet international, og konkurrencen er også blevet mere international, eller i hvert fald nordisk. Bankerne er ikke mere så lokale, som de var tidligere. I hvert fald tror vi ikke på, at bankernes behov fortsat er så lokalt. Vi oplever derimod, at bankernes behov er meget det samme på tværs af landegrænser. Selvom Norge er uden for EU, så følger reguleringen stort set EU gennem EØS-aftalen, men er typisk et til to kvartaler bagud med implementeringen. Det, som udvikles til understøttelse af de regulatoriske krav, er mere end 90 % ens på tværs af SDC’s kunder. At følge med og levere gode løsninger er stadig et ’volumen-game’. Det handler om at have kritisk masse og dermed at kunne levere til en lav pris.”

Øget regulering

Vi har talt med Lars Rasmussen, der er områdedirektør for Business Intelligence & Design Support samt for SDC's digitale kanaler

Hvilke strategiske overvejelser har de seneste års krav til ny rapportering/ regulering og øgede compliance-krav medført i forhold til at hjælpe bankerne med at imødekomme den øgede regulering af den finansielle sektor?

Lars Rasmussen: ”Vi skal være skarpe på, hvad der sker i fremtiden, og det vigtigste er at have et ordentligt datafundament, så vi kan levere. Vi har fx kunnet lave en rapport på en uge i forbindelse med de nye NEP-krav. Det kan man kun, hvis data ligger rigtigt fra start. Dataopsamlingen og databehandlingen skal være automatiseret. Der skal være kort ’time-to-market’ for at kunne følge med reguleringen, og det kan man med et velstruktureret EDW. Det har været målet fra starten.” Men hvor afgørende er effektive dataog rapporteringsløsninger for SDC’s kunder?

Lars Rasmussen: ”Pengeinstitutternes ’License to Operate’ betyder, at al myndighedsrapportering skal fungere, hvis man vil have en banklicens. Nye myndighedskrav kan tidsmæssigt være svære at honorere, og derfor er ’time-tomarket’ kritisk. Hvis SDC ikke understøtter de nye krav effektivt, eller hvis den manuelle byrde bliver for stor, kan bankerne ikke selv løfte opgaven.”

Jesper Scharff: ”Der er også meget økonomi i dette for bankerne. Hvis data ikke ligger rigtigt, kan SDC kun lave halve løsninger, som kunderne skal bruge for meget tid på at efterbehandle. Med store omkostninger og risiko for fejl til følge.”

Data Mart

En data mart er et sted, hvor data er struktureret med et bestemt formål, og hvor der ligger et samlet datagrundlag for dette område.

COREP

Common Reporting – en fællesbetegnelse for alle ikkefinansielle rapporteringer til Finanstilsynet og EU, fx er likviditetsrisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, solvens, gearing mv. en del af COREP.

Værdien af et entreprise data warehouse

SDC valgte at bygge et EDW, hvor alle inputgivende systemers data samordnes og normaliseres. Der er således tale om et meget stort og nyt data warehouse, som erstatter et ældre data warehouse. Hvordan understøtter EDW’et den nordiske strategi?

Lars Rasmussen: ”Data lægges til rette i EDW’et i forskellige data marter, eksempelvis i regnskabsdata marten. Hvis der er en forretningsdimension, som fx de norske kunder har brug for, lægger man bare den information på. Data flyder derefter ud i rapporterne. Alle data kan følge den samme produktion.”

Hvordan understøtter EDW’et de fremtidige krav hos kunderne?

Et fremtidssikret data warehouse skal håndtere kundernes egne data. Tidligere blev data trukket ud fra SDC og behandlet lokalt med egne data i fx et regneark. I EDW’et kan kunderne få en datalejlighed, hvor de kan lægge deres egne data, som så kan sammenstilles med SDC-standarddata. Alle regnskabsdata samles i regnskabsdata marten, der sikrer ’traceability’, og at data er ens på tværs af alle rapporteringer. Det er essentielt for kunderne, at data stemmer mellem rapporterne. Internt regnskab laves på samme datagrundlag, og så kan kunderne selv ’slice’ data som de vil på daglig basis og få tilføjet ekstra dimensioner, hvis det er nødvendigt.

SDC havde allerede et data warehouse. Hvorfor var det nødvendigt at skifte det gamle data warehouse ud? Kunne man ikke bygge videre på det eksisterende?

Lars Rasmussen: ”Beslutningen om at lave et nyt EDW har flere årsager. Det gamle data warehouse bestod af en række enkeltstående løsninger. Den teknologiske platform var ikke gearet til at lave daglige opdateringer. Et ønske med skiftet var bl.a. at sikre, at SDC kunne være klar kl. 8 hver morgen med rapportering af dagsbalance mv. Teradata, som det nye data warehouse er bygget på, er en platform til meget store datamængder. Der er skabt nogle serielle hovedflow, som sikrer en hurtigere beregning. SDC’s dataplatform har et ’Performance Metrics Framework’. Her måler SDC, hvilke processer der tager (for) lang tid, så der løbende kan laves forbedringer af load-tider. Der kan hele tiden hentes noget. I relation til anti-hvidvask, var SDC var en af de første i Norden til at komme på registreringskrav 7.1., hvilket ikke kunne være gennemført uden at være overgået til EDW’et.”

Værdiskabende forbedringer

Det nye data warehouse giver SDC’s kunder nogle håndgribelige forbedringer. Daglig kørsel, hurtigere responstid og kort udviklingstid. Desuden giver det mulighed for en mere fleksibel udvikling.

Lars Rasmussen: ”SDC kommer til at levere regnskab tidligere – og et mere konsistent regnskab på daglig basis – og oven i købet opdelt i forskellige områder fx produktvist. Der er også kommet en ny regnskabsstandard i Norge, og den nye data mart gør data mere logisk, samt gør det lettere at omstille rapporteringen til denne. Dermed bliver det billigere for kunderne. EDW muliggør også understøttelse af diverse ledelsesrapporteringer.”

Værdi gennem samarbejde

Det kan for udenforstående måske være svært at se værdien af et enterprise data warehouse, bl.a. fordi datamængden er meget stor, og kendte nøgler/forretningstermer udviskes, når data samordnes. Hvordan har SDC løst udfordringen med at trække meningsfyldte data ud af EDW’et?

Lars Rasmussen: ”Teknisk set lægges data tilrette i data marter, og udfordringen løses ved at være kundeorienteret i opbygningen af disse data marter. Specifikationerne er lavet sammen med kunderne. Kunderne har indflydelse på navnestandarder, felter mv. Dette diskuteres med bankernes dataeksperter, som ved, hvordan de specifikt skal bruge data. Resultatet er, at data bliver brugt. Kunderne er også med til at prioritere og sætte tempoet for udviklingen.”

”Vi oplever, at ethvert regulatorisk krav går hånd i hånd med et forretningskrav. COREP betyder noget for kreditpolitikken; anti-hvidvask kan lære banken mere om kunderne. Med et solidt datagrundlag kan de regulatoriske data bruges forretningsmæssigt. Kunderne vil gerne have den forretningsmæssige vinkel og konsistens.”

Jesper Scharff uddyber: ”Kunderne er meget opmærksomme på at bruge de regulatoriske data forretningsmæssigt. Måske ikke i starten, hvor det bare handler om at overleve, men når kravene er implementeret, fokuserer de på det forretningsmæssige.”

Skalering er essentiel

En fordel ved at have et samlet EDW er, at data i forskellige rapporteringer har samme datakilde, og dermed stemmer indbyrdes. En anden fordel er, at stort set alle oplysninger kan kombineres og dermed benyttes til nye rapporter og kontroller. Har SDC eksempler på udnyttelse af de muligheder, som EDW-opbygningen har givet udover understøttelsen af selve myndighedsrapporteringen?

Lars Rasmussen: ”Ledelsesinformation, og dét at lave budget oven på det officielle regnskab, bliver mere effektivt. Risikostyringen skal understøttes med myndighedsrapporteringen. Som et resultat af anti-hvidvask-processer og krav til KYC/ ”Kend din kunde” opnår pengeinstituttet et godt kundeoverblik og -forståelse. IFRS9 er også et eksempel på rapportering, der er bygget på EDW’et. Det er således lettere at bygge nye rapporter, når man har data.”

Hvilke overvejelser gør SDC sig i forhold til at tilbyde andet end myndighedsrapportering fra EDW? Og hvilke muligheder ser SDC for at kunne levere værdiskabende compliance til kunderne ved hjælp af EDW?

Lars Rasmussen: ”Inden for hele risikoområdet er der store muligheder i hurtig og præcis opfølgning med nye rapporter og analyser. Generelt kan man styrke bankernes risikostyring på kreditsiden. Og på salgssiden kan kunderne naturligvis sikre sig nye rapporteringer, så de får mulighed for at følge udviklingen (indtjening og eksponering) på forskellige bankprodukter og dermed følge op på salgs- og serviceaktiviteter.”

Lessons learned

SDC har haft flere initiativer i forhold til at omlægge fra det gamle data warehouse til EDW, og planerne har måttet revideres undervejs. Hvad har SDC lært af denne proces, og hvilke gode råd kan I give?

”For det første er det vigtigt, at man tager udgangspunkt i kundernes behov. Et EDW skal ikke teoretiseres for meget. Man risikerer, at det bliver for rigidt. Det skal ikke være så teknisk korrekt, at det ikke kan bruges. Udgangspunktet er først og fremmest kunderne,” forklarer Lars Rasmussen, og fortsætter:

”For det andet skal man være tålmodig. Det tager lang tid fra man går i gang, til man ser resultatet, da opbygningen af datagrundlaget tager det meste af tiden. Præsentationen af data udgør kun ca. 10 % af arbejdet. Dét at få data frem til regnskabsdata marten er 85 %, behandlingen frem til rapportens datagrundlag er ca. 10 %, og visualiseringen og skemabygningen er ca. 5 %.”

”For det tredje skal der være et ’strategisk fit’ og en praktisk implementering. Løsningen skal tænkes igennem, så man ikke ødelægger fundamentet. Man skal derudover have et klart billede af det langsigtede mål samtidig med, at man leverer drypvis og dermed leverer løbende afkast på investeringen.”

Har investeringerne i data- og rapporteringsområdet toppet, og hvor er SDC på dette område om fem år?

”For SDC er 2017 det store investeringsår. Med EDW er grundstenene ved at være lagt. Der er dog stadig en stor opgave i importen af data fra bankernes egne systemer. Derefter vil fokus være på yderligere udnyttelse af data vha. forskellige nye teknologier,” slutter Lars Rasmussen.

Blå bog Lars Rasmussen, Områdedirektør BI & Decision Support samt Områdedirektør, Digital Channels, SDC

Baggrund

Uddannelse:

  • Civilingeniør & HD Udenrigshandel

Tidligere roller:

  • Management Consultant, IBM
  • Application Management Services – Leader, IBM

Blå bog Jesper Scharff , Adm. direktør, SDC

Baggrund

Uddannelse:

  • Cand. polit

Tidligere roller:

  • Adm direktør, WM-data
  • Adm. direktør, Cryptomathic
  • Direktør, KMD
  • Salgsdirektør, IBM

Kontakt os

Niels Larsen

Partner, Financial Services, PwC Denmark

Tlf: 2022 2033

Christian Myhre Johnsen

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9723

Følg PwC