Solvens II harmonerer godt med værdierne i Vestjylland

Regulering opleves som en af tidens største udfordringer for virksomheder i den finansielle sektor. Det kommer altid ubelejligt, omtales som byrdefuldt, får skyld for at slå mindre finansielle virksomheder ihjel og fremme konsolidering inden for de enkelte brancher. Men kan det nye Solvens II regelsæt slet ikke være værdiskabende? Rammes små spillere virkelig hårdest? Og er det egentlig ikke virksomhedens kompleksitet snarere end størrelse, der er afgørende for implementeringens omfang?

Solvens II har nu været en del af hverdagen i forsikringsbranchen i snart to år, og de fleste små selskaber eksisterer faktisk endnu. Jovist er der blevet knoklet – især med de store rapporteringspakker til myndighederne – men de små lokale gensidige forsikringsselskaber er stadig at finde på landkortet. De har hver især fundet deres egen vej. Nogle har valgt at bruge konsulentbistand til de mest komplicerede dele af kravene, men mange er faktisk kommet i mål stort set selv ved at sparre med ligesindede og udnytte synergieffekterne af den fælles forening for Gensidige forsikringsselskaber.

Hos Vestjylland Forsikring så man tidligt skriften på væggen. Solvensregler er blevet introduceret gradvist af det danske Finanstilsyn, så allerede i juni 2012 tog man i Videbæk konsekvensen, og ansatte en fuldtidsmedarbejder mere for at opnå en bedre forankring af arbejdet med regulatorisk compliance:

”Vi oplevede en stigning i de lovmæssige krav og et større behov for indsigt, koordinering og overblik på tværs af organisationen. Indtil da havde vi håndteret opgaverne og overholdt lovgivningen. Men vi var hele tiden bagud og fik således ikke altid valgt de mest optimale og langsigtede løsninger, ligesom interessenter ikke altid blev informeret rettidigt. Før vi kendte til de endelige SII krav valgte vi derfor at ansætte en medarbejder til udelukkende at håndtere compliance-opgaverne. Heldigvis fandt vi den helt rigtige medarbejder, hvilket har været afgørende for, at vi er på det nuværende niveau.”

Det fortæller selskabets CFO Michael Haunstrup, der tidligere kæmpede alene med compliance-opgaven.

Hanne Marie Halgaard kom til i sommeren 2012 med en baggrund som leder af forskellige funktioner i et pengeinstitut, og man kan tydeligt mærke, at hun brænder for opgaven. Hanne Marie har styr på regelværket og har sat det hele i system, så hendes kolleger kan nyde godt af hendes overblik. Samtidig er hun typen, som man ikke ønsker at skuffe, og derfor er der også en sund kultur omkring kontroller, opfølgning og intern compliance.

”Hvis nogle er lidt bagud med deres opgaver, tager vi det med et smil. For gøre regeloverholdelsen lidt mindre støvet, plejer jeg for sjov at true med et billede af en olm bulldog”, griner Hanne Marie. ”så plejer leverancerne at tikke hurtigt ind derefter”.

Vestjylland Forsikring gav altså ikke fortabt og trak kortet ”vi er bare et lille selskab”, da de nye regler begyndte at tårne sig op. I stedet gik de på med krum hals:

”Grundholdningen i selskabet til regelsættet omkring Solvens II har hele tiden været, at det jo er arbejdsmæssige voldsomme krav, der pålægges en relativ lille virksomhed med en ikke kompleks forretning. Men samtidig er det ikke et forhold, som ’selskabet kan ændre ved’, så vi må ’rette ind’ på en måde, så vi rent praktisk får mest mulig nytte ud af det arbejde, der skal til for at opfylde kravene.”

Om Solvens II

Den 1. januar 2016 trådte Solvens II-reglerne i kraft i Danmark og resten af EU.

Datoen har markeret starten på en ny æra for forsikringsbranchen, hvor trestrenget risikostyring, risikobaserede kapitalkrav og en generelt mere ”prudent” tilgang til risikopåtagelse er det centrale.

Reglerne var længe undervejs og havde allerede inden selve ikrafttrædelsen måtte lægge ryg til meget. Både var matematikken alt for avanceret (eller for simpel alt efter hvem, der udtalte sig), kravene til governance og uafhængighed i forretningsdriften var urimeligt omfattende, og rapporteringsbyrden var ude af proportioner.

De markedsledende selskaber var endog ude i pressen med budskaber om, at det var ”synd” for de mindre selskaber, der aldrig ville kunne blive compliant med lovgivningen på en meningsfyldt måde.

Baggrund om Vestjylland Forsikring

Vestjylland Forsikring er et regionalt forankret gensidigt selskab ejet af medlemmerne/kunderne med primært tegningsområde i det vestlige Jylland.

Selskabet har en bruttopræmieindtægt på ca. mio. 245 kr., betjener godt 27.000 kunder og beskæftiger 70 medarbejdere. Selskabet tilbyder forsikringer til både private og mindre erhverv.

Udgangspunktet for driften er de vestjyske værdier, som omfatter personlige relationer og tilgængelighed, og der sættes fokus på at skabe et unikt og langsigtet forhold til kunden, hvor kendskab til kunden og dennes behov er i centrum.

Vestjylland Forsikring er en typisk repræsentant for segmentet af mindre kundeejede forsikringsselskaber, hvis berettigelse er den lokale forankring og kunder, der fortsat efterspørger den personlige kontakt og rådgivning.

Det personlige engagement og kærligheden til selskabet går også igen i driften af backoffice-funktionen, hvor alle sætter en ære i at gøre tingene ordentligt og grundigt.

”Hele vejen igennem har vi forsøgt at tænke positivt. Der er jo mange fordele ved mere struktur og et samlet overblik. Især rapporteringen kan vi se er blevet mere fokuseret, og fx rapporterne fra de fire nye funktioner under Solvens II giver os en fin opsummering af årets gang i selskabet. Størstedelen af informationerne tilgik også tidligere ledelsen, men de blev nedskrevet i forskellige referater og var derfor ikke efterfølgende til meget gavn. Med det nuværende overblik er det også meget nemmere for os, når fx ekstern revision eller Finanstilsynet kigger forbi.” fortæller Michael, og Hanne Marie nikker billigende.

Selvom det har været nødvendigt at ansætte flere folk i administrationen, kan også direktionen se værdien i det nye set-up.

”Jeg tror nok, at vores direktør er glad for, at viden nu er spredt lidt bredere”, siger Michael, og fortsætter: ”Kravene om flere øjne på sagerne og risikostyring i tre linjer reducerer nøglepersonsrisikoen væsentligt, ligesom han får flere målrettede rapporter ind på sit bord.”

Og resten af organisationen er også blevet mere inddraget i arbejdet med regeloverholdelse, end de tidligere har været.

”Vi tog simpelthen på ’road show’ rundt i virksomheden”, husker Hanne Marie. ”Her fortalte vi om hele pyramiden fra lovgivningen, videre over bestyrelsens politikker og helt ned til forretningsgangene i den enkelte afdeling. Det har skabt en øget bevidsthed om reglerne og den enkelte medarbejders rolle i det store puslespil.”

Inddragelsen af alle i organisationen var et bevidst valg og har gjort en stor forskel i Vestjylland Forsikring. Der er nu fælles forståelse for selskabets compliance, hvilket giver sig til udtryk på mange forskellige måder.

Fx er datadisciplinen blevet meget bedre, fordi kundebehandlerne nu ved, at deres input ryger videre i systemet og spiller en afgørende rolle for andres arbejde.

Der er også etableret en risikokultur, som ellers kan være svær at implementere selv i de store selskaber. I Videbæk har alle i organisationen nu øjne og ører åbne og fokus på rapportering af uhensigtsmæssigheder og eventuelle fejl.

Ingen bliver klandret for at træde ved siden af – så længe man bliver klogere, lærer af fejlen og forbedrer processerne fremadrettet.

Der bliver løbende snakket om risici på afdelingsmøder, og der opsamles fejl og ”near-miss’es”, som er et værdifuldt redskab i den løbende optimering af driften. Det er også blevet nemmere at tage snakken på tværs af afdelinger efter de nye krav er kommet til.

”Kommunikationen mellem afdelingerne er blevet mere struktureret og formaliseret af reglerne, hvilket også afleder en øget dialog i hverdagen.” Backoffice oplever også, at der nu er mere respekt om deres arbejde.

”Man skal jo også have et hus at lave forretninger i”, pointerer Hanne Marie. ”Den gensidige forståelse på tværs har gjort, at andre dele af organisationen nu i højere grad kan se værdien i at poste lønkroner i administrationen”.

Solvens II handler grundlæggende om beskyttelse af forsikringstagerne, men det tænker den enkelte kunde nok ikke så meget over.

Alligevel mener Michael og Hanne Marie, at den forbedrede struktur og den fælles forståelse af selskabet hele vejen rundt gør en forskel for kunderne: ”I dialogen med selskabet kan kunderne helt sikkert mærke, at også den enkelte kundebehandler nu har kendskab til processerne i huset og derfor ser den større sammenhæng.”

Den øgede viden om selskabets risikobillede, som Solvens II har medført, har også givet helt håndgribelige kundefordele: ”Vi har faktisk kunnet optimere vores forretning pga. den større viden om vores risici. Dette er indirekte kommet kunderne til gode i form af løbende præmienedsættelser og forbedrede dækninger.”

I Vestjylland Forsikring kan de således godt se fordele ved det ellers meget omfattende regelværk. Og trods deres begrænsede størrelse, kan de mærke den ekstra værdi, som arbejdet med compliance har givet dem. Det meste har de kunnet klare selv, men både på bestyrelses- og driftsniveau har der løbende været hyret eksperter ind til at give indlæg og rådgive om praktiske problemstillinger, så selskabet kunne forberede sig så godt som muligt til at kunne imødekomme de øgede lovkrav.

Solvens II har altså ikke taget livet af forsikringsselskabet i Vestjylland. Faktisk har reglerne tvunget dem til at blive skarpere på deres risiko og til større samarbejde og bedre kommunikation på tværs af organisationen, og de står nu stærkere og bedre rustet til at klare de fremtidige markeds- og forretningsmæssige udfordringer.

Blå bog Michael Haunstrup, Økonomidirektør, Vestjylland Forsikring

Baggrund

Uddannelse:

  • HD i regnskab

Tidligere roller:

  • Uddannet i revisionsbranchen og controller hos Bang & Olufsen i henholdsvis Danmark og Singapore

Blå bog Hanne Marie Halgaard, Compliance, Vestjylland Forsikring

Baggrund

Uddannelse:

  • Pengeinstitutuddannet med en bred vifte af teoretiske kurser og eksaminer, herunder HD i Finansiering og Kreditvæsen samt HD i Organisation og ledelse

Tidligere roller:

  • Mangeårig karriere i pengeinstitutter med lederstillinger i fortrinsvis administrative funktioner

Kontakt os

Kirsten Sasady

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9712

Følg PwC