Forsyningssikkerhedsafgiften – skal vi til at betale afgift af brænde?

Ny afgift på VE-brændsler

Den tredje fase af indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften består i indførelse af en ny afgift på VE-brændsler. VE-brændsler er enhver form for vedvarende energi, der kan anvendes som brændsel. Eksempelvis bliver halm, træpiller, talolie, trætjære, biogas og bioolie omfattet af udkastet til det nye lovforslag.

Afgiften skal træde i kraft 1. januar 2014.

Fritaget for den ny forsyningssikkerhedsafgift er visse typer af sankebrænde, havetræer, juletræer, halm til eget forbrug og lignende. Der er desuden forslag om særlige fritagelsesregler for grænsehandlet træ.

Afgiftssatsen

Afgiften på VE-brændsler udgør i udkastet til lovforslag 11,6 kr. pr. GJ i VE-brændslet (baseret på brændværdien) i 2014.

Det forventes, at afgiftssatsen på VE-brændsler vil stige årligt frem til 2020.  

Pligt til registrering for forsyningssikkerhedsafgift

Udkastet til lovforslag medfører i sin nuværende form, at momsregistrerede virksomheder, der årligt sælger VE-brændsler for mere end 10.000 kr. har pligt til at lade sig registrere for forsyningssikkerhedsafgiften hos SKAT.

Også virksomheder, der forbrænder afgiftspligtige VE-brændsler i produktionsanlæg med en effekt over 0,15 MW, skal lade sig registrere.

Virksomheder, der er registrerede for afgift af VE-brændsler, skal afregne afgiften til SKAT – afgiften afregnes ud fra brændværdien i VE-brændslet.

Mulighed for godtgørelse

Ifølge udkastet til lovforslag bliver VE-brændsler pålagt afgift, uanset om brændslerne anvendes til opvarmning af rum eller til produktion. Hensigten er dog, at afgiften kun skal belaste forbrugere, der anvender brændslerne til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling.

Virksomheder, der anvender brændslerne til andet end rumvarme m.v., vil derfor få mulighed for at få godtgjort afgiften af VE-brændsler efter de almindelige regler for godtgørelse af afgift af brændsler.

Afgiftsstigninger på øvrige brændsler

Afgiften på andre brændsler – såsom olie, naturgas og kul – blev forhøjet den 1. februar 2013. Udkastet til lovforslaget medfører dog en yderligere stigning i afgiftssatserne på brændsler fra 1. januar 2014. Der ændres dog ikke ved muligheden for godtgørelse af afgifter af brændsler.

Forhøjet standardsats ved forbrug af energi til rumvarme m.m.

Virksomheder, der ikke måler sit forbrug af elektricitet eller brændsler til rumvarme og komfortkøling, kan i dag vælge at opgøre afgiften af energiforbruget ved brug af en kvadratmeterafgift på 10 kr. pr. m2 pr. måned. Med udkastet til lovforslaget kan kvadratmeterafgiften fortsat anvendes, men afgiften stiger fra 10 til 15 kr. pr. m2 pr. måned fra den 1. januar 2014.

Udsendt august 2013