Fradrag for moms til overarbejdsbespisning

Afgørelse fra Landsskatteretten

Skatterådet fastslog i januar 2012 i overensstemmelse med SKATs styresignal i SKM2011.829.SKAT, at virksomheder ikke kan fradrage momsen af udgifter til bespisning af virksomhedens ansatte i forbindelse med overarbejde i spidsbelastningsperioder, såsom høstarbejde.

Skatterådet fastslog, at overarbejde i høsttiden var en almindeligt forekommende hændelse, som var en del af det normale arbejdsmønster i en landbrugsvirksomhed, og som såvel spørger som medarbejdere kunne forudse ville komme. Medarbejderne var ikke i praksis tvunget til at modtage bespisningen stillet til rådighed af spørger og kunne i stedet vælge at medbringe madpakke. Måltidet skulle ligeledes ikke nødvendigvis indtages samtidig med de øvrige høstmedarbejdere.

Landsskatteretten har imidlertid valgt at tilsidesætte Skatterådets afgørelse i sagen, da Landsskatteretten kom frem til, at overarbejdsbespisning i forbindelse med høstarbejdet kunne anses som konkret uvarslet overarbejde. Landsskatteretten lagde særligt vægt på, at medarbejderne typisk fik besked om overarbejdet fra time til time, hvilket opfylder SKATs fastsatte tidsramme for uvarslet overarbejde, nemlig varsling samme dag som overarbejdet finder sted.

Lempelse af de skærpede krav

Det er PwC's opfattelse, at denne nye afgørelse lemper de skærpede krav for momsfradragsretten for overarbejdsbespisning bl.a. ved, at fradrag ikke kan nægtes pga. sæsonpræget arbejde eller andre forventede og kendte belastningsperioder eller pga., at overarbejdsbespisningen ikke er foretaget inden for virksomhedens faste lokaler.

Fremadrettet er det muligt at opnå fradrag for udgifter i forbindelse med overarbejde afholdt i systematiske og forventede spidsbelastningsperioder. Endvidere åbner afgørelsen også op for, at overarbejdsbespisningen ikke nødvendigvis bør foregå i virksomhedens faste lokaler, men at bespisningen også kan ske uden for samt i virksomhedens motorkøretøjer.

Tilbagebetalingskrav og genoptagelse af tidligere krav

EU-Domstolen underkendte tilbage i december 2008 den hidtidige danske praksis vedrørende fradragsretten for omkostninger til kost til personale i forbindelse med interne møder og interne kurser. Momsen på disse udgifter blev anset for at være fuldt fradragsberettiget, hvorfor en del virksomheder med succes rettede et tilbagebetalingskrav mod SKAT – de såkaldte ”mødemomssager”.

Det var allerede dengang PwC's holdning, at (al) overarbejdsbespisning kunne søges tilbage, og derved indeholdt flere tilbagebetalingskrav også overarbejdsbespisning afholdt i egne lokaler, hvilket dog blev begrænset med SKATs styresignal.

Det er PwC's holdning, at Landsskatterettens afgørelse lemper for betingelserne i SKATs styresignal. Således kan virksomheder nu også opnå fradrag for udgifter i forbindelse med overarbejdsbespisning afholdt i systematiske og forventede spidsbelastningsperioder – uden, at det betragtes som varslet – samt foretage overarbejdsbespisning uden for virksomhedens faste lokaler, f.eks. ude på marken, på en byggeplads m.v., eller i et af virksomhedens køretøjer.

PwC anbefaler, at virksomheder, som mener, at de efter den lempede praksis har et krav til gode hos SKAT (og som ligeledes ikke har været indeholdt i de tidligere mødemomskrav), bør overveje at ansøge om tilbagebetaling af moms. Der gælder den almindelige forældelsesfrist på 3 år, hvorfor virksomheder kan søge tilbagebetaling af moms for udgifter afholdt tilbage til perioder i 2010.

I PwC har vi stor erfaring med problemstillingen omkring overarbejdsbespisning, og kan naturligvis være behjælpelig med genoptagelse af tidligere afslag samt opgørelse og indsendelse af nye krav mod SKAT.

Juni 2013