Omvendt betalingspligt for indenlandsk salg af mobiltelefoner m.v.

I det nye lovforslag foreslås det, at momslovens regler om omvendt betalingspligt udvides til også at omfatte indenlandske leverancer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere. Det er derfor pr. 1. juli 2014 aftageren (den købende virksomhed) af de ovenfor nævnte varer, som er betalingspligtig for moms.

Hvis lovforslaget vedtages, bliver omvendt betalingspligt den nye hovedregel for handel med de pågældende varer, både når der er tale om indenlandsk handel i Danmark og handel over grænserne i EU. Hermed bliver det samme virksomhed, der skal indbetale salgsmomsen og fradrage købsmomsen.

Ændringen omfatter ikke salg fra detailbutikker

I de tilfælde, hvor afsætningen sker fra momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning udelukkende eller overvejende sker til private forbrugere, vil salget skulle pålægges moms som hidtil.

I bemærkningerne til lovforslaget lægges op til, at fordelingen mellem salg til private og salg til erhverv alene vurderes ud fra virksomhedens salg af de omfattede varegrupper. Det vil sige, at virksomheden i princippet kan have 80 % af sin omsætning over for private, men hvis mere end 50 % af virksomhedens salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere sker til erhverv, vil virksomheden alligevel være omfattet af den omvendte betalingspligt på salget.

Formålet med bestemmelsen

Formålet med bestemmelsen er at hindre momskarruselsvig, f.eks. ved at en sælger opkræver moms, men aldrig afregner den opkrævede moms til SKAT. Formålet med lovforslaget er således at forhindre et utilsigtet provenutab for statskassen. Reglerne vil – hvis vedtaget – indtil videre kunne finde anvendelse frem til 31. december 2018.

Udfordringer for de berørte virksomheder

Det nye lovforslag medfører uden tvivl nogle udfordringer for de berørte virksomheder – både små og store. Det vil især være virksomheder med ufleksible IT-systemer, og virksomheder med mange varenumre, der måske – måske ikke – er omfattet af ændringerne, som vil opleve en større administrativ byrde, hvis lovforslaget vedtages. En af udfordringerne er nemlig, at der ikke findes en udtømmende eller præcis liste over, hvilke varegrupper, der er omfattet og hvilke der ikke er.

Indenlandsk omvendt betalingspligt fungerer teknisk på samme måde som EU-erhvervelsesmoms ved grænseoverskridende handler, men skal indberettes en smule anderledes (salg skal angives i rubrik C, mens der ved køb kun skal angives under salgsmoms – og købsmoms, hvis købet er fradragsberettiget).

Systemmæssigt kan det dog give udfordringer at få systemet til at behandle køb fra danske og udenlandske leverandører (næsten) ens – f.eks. i det tilfælde, hvor et ERP-system er sat op således, at momsen styres af kreditors etableringsland/momsregistreringsnummer, eller ud fra det land, som varerne fysisk afsendes fra.

Ifølge Skatteministeriet vil de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet være begrænsede, nemlig engangsomkostninger forbundet med IT-mæssige ændringer. Som nævnt ovenfor kan udgifterne dog variere virksomhederne imellem, bl.a. afhængig af antallet af varenumre, samt efter hvor fleksible de eksisterende IT-systemer er.

Udviklingen af nye produkter og ændringer af eksisterende elektroniske produkter kan dog let betyde, at der løbende vil opstå tvivl om, hvorvidt varerne er omfattet af bestemmelsen eller ej. Denne vurdering vil være en udfordring, hver gang der medtages nye varer i deres sortiment.

Stadig under behandling

Da lovforslaget stadig er under behandling, er det endnu uvist, om lovforslaget vil blive ændret på nogle af punkterne.

Vi følger implementeringen af reglerne og vil løbende følge op på disse i Dialog.

Den næste planlagte behandling finder sted den 14. december, mens 3. og sidste behandling finder sted den 19. december 2013.

Udsendt december 2013