Delvis momsfradrag: Ingen global pro rata-sats

Baggrund for sagen – skal omsætning fra filialer etableret i andre lande medregnes i hovedkontorets pro rata-sats?

Sagen vedrører pengeinstituttet, Le Crédit Lyonnais (LCL), der har hovedkontor i Frankrig. LCL blev af de franske skattemyndigheder opkrævet yderligere moms. De franske myndigheder havde henvist til, at selskabet havde taget for stort momsfradrag, idet selskabet fejlagtigt havde medtaget renter på lån ydet til selskabets faste forretningssteder (filialer) etableret i andre medlemsstater eller tredjelande ved beregningen af selskabets delvise fradragsret.

LCL indgav først en klage over denne efteropkrævning og senere yderligere en klage, idet selskabet gjorde gældende, at såfremt de rentebeløb, der var faktureret til filialerne af hovedkontoret, ikke kunne medregnes med den begrundelse, at hovedkontoret og dettes udenlandske filialer udgjorde en og samme enhed, skulle indtægter fra de udenlandske filialers transaktioner med tredjemand således anses for hovedkontorets transaktioner og medregnes ved beregningen af den pro rata-sats for fradraget, der fandt anvendelse på dette.

EU-Domstolen tog alene stilling til sidstnævnte spørgsmål om en global pro rata-sats.    

EU-Domstolen: Omsætning fra filialer etableret i andre lande skal ikke medregnes ved opgørelsen af hovedkontorets pro rata-sats

EU-Domstolen udtaler som svar på de forelagte spørgsmål, at direktivet skal fortolkes således:

  • at et selskab, hvis hovedsæde er beliggende i en medlemsstat, ved fastlæggelsen af den pro rata-sats for momsfradraget, der finder anvendelse på dette, ikke kan medregne omsætningen i sine filialer, der er beliggende i andre medlemsstater,
  • at et selskab, hvis hovedkontor er beliggende i en medlemsstat, ved fastlæggesen af den pro rata-sats for momsfradraget, der finder anvendelse på dette, ikke kan medregne omsætningen fra filialer, der er beliggende i tredjelande, og
  • at det ikke tillader en medlemsstat at anvende en regel om beregning af pro rata-satsen for fradraget for hvert af et afgiftspligtigt selskabs virksomhedssektorer, der bemyndiger dette til at medregne omsætningen i en filial, der er beliggende i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

Sagt med andre ord, er det EU-Domstolens opfattelse, at omsætningen fra filialer i andre lande ikke skal medregnes ved opgørelsen af hovedkontorets pro rata-sats.

Vores vurdering

Det er efter vores opfattelse overraskende, at EU-Domstolen ikke anerkender anvendelsen af en global pro rata-sats. Det er vores opfattelse, at direktivets ordlyd sammenholdt med fradragsreglernes formål, EU-Domstolens praksis og neutralitetsprincippet umiddelbart indebærer, at der er argumenter for, at 
EU-Domstolen burde være nået til det modsatte resultat. Også når man henser til tidligere EU-dom, hvorefter levering af ydelse mellem hovedkontor og filialer anses for at være uden for momslovens område, idet det er inden for samme afgiftspligtige person.

EU-domstolen har med den nye dom således adskilt kriterierne for leverance og fradrag i filialstrukturer.

Det forekommer tillige at være yderst uhensigtsmæssigt, at der skal være så afgørende forskel på den momsmæssige behandling, hvorvidt der er tale om en filial eller blot leverancer udført i udlandet. Det fremgår således af § 37, stk. 1, sidste punktum, at der er fradragsret for udgifter anvendt til momspligtige leverancer udført i udlandet.  Dette er blot ikke tilfældet, hvis det er den afgiftspligtige persons filial, der har udført den momspligtige leverance.

På den anden side er det også vores vurdering, at EU-Domstolens afgørelse indebærer visse muligheder for selskaber med lignende selskabskonstruktion i relation til momsoptimering. Det er således meget relevant i fremtiden, hvor en koncernudgift bliver afholdt i første omgang.

Dansk praksis

EU-Domstolen er i overensstemmelse med, hvad der gælder i Danmark for pengeinstitutter. EU-Domstolens afgørelse har således ikke umiddelbart haft nogen betydning, for så vidt angår retsstillingen for pengeinstitutter.

Udsendt september 2013