Finansielle virksomheder skal være skarpe på korrekt afregning af lønsumsafgift

SKAT har nu indført mulighed for at straffe med bøde, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget med forsæt eller groft uagtsomt ikke opgøres korrekt i finansielle virksomheder.

Med virkning fra 1. juli 2013 er overholdelsen af den nye 60/40-fordeling for finansielle virksomheder med blandede aktiviteter, der ikke anvender tidsregistreringer, nu specifikt nævnt i lønsumsafgiftsbekendtgørelsens straffebestemmelser.

Vi har tidligere skrevet et nyhedsbrev om den nye 60/40-metode. Fra 1. marts 2013 skal metoden anvendes til opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle virksomheder, der har ansatte beskæftiget med både lønsumsafgiftspligtige og lønsumsafgiftsfrie (momspligtige) aktiviteter. Dette gælder dog kun, når det ikke er muligt at fordele de ansattes tidsforbrug på de forskellige aktiviteter ud fra en tidsregistrering.

Læs vores nyhed fra 1. april 2013 vedrørende 60/40-fordelingen her.

SKATs seneste udmeldinger omkring 60/40-fordelingen

SKAT lægger skarpt op til, at det enten er faktisk tidsregistrering eller 60/40-fordeling af lønsummen, der skal betales lønsumsafgift efter. Umiddelbart ser det ikke ud til, at SKAT vil anerkende andre ”skøn”, uanset hvor sandsynliggjorte de er set i forhold til den konkrete ressourceanvendelse.

Det ser endvidere ud til, at SKAT ved specifikt at nævne 60/40-fordelingen i straffebestemmelsen i den nye lønsumsafgiftsbekendtgørelse har lagt op til en hård linje over for opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget.

Straffebestemmelsen kommer selvfølgelig kun i spil, hvis der er tale om forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse. Vi kan godt frygte, at SKAT vil anse dette for at være tilfældet, hvis virksomheden endnu ikke har implementeret 60/40-metoden, f.eks. fordi de afventer klare retningslinjer fra SKAT om kravene til tidsregistreringen.

Vi anbefaler derfor, at virksomhederne anvender den nye 60/40-metode og samtidig indgår i en dialog med SKAT omkring tidsregistrering. En sådan dialog kan eventuelt munde ud i en afgørelse, der vil kunne påklages til Landsskatteretten.

60/40-metoden kan også anvendes på fuldt ud lønsumsafgiftspligtige personer

Ud over den nævnte straffebestemmelse er det positivt, at Skatteministeriet i bekendtgørelsen specificerer 60/40-metoden således, at fuldt ud lønsumsafgiftspligtige personer også indgår i 60/40-fordelingen.

SKAT har samtidigt i lønsumsafgiftsvejledningen udtalt, at medarbejdere, der udelukkende er beskæftiget med momspligtige aktiviteter – f.eks. leasing – kan holdes helt uden for lønsumsafgiftsgrundlaget.

Har I spørgsmål til 60/40-fordelingen eller behov for rådgivning om jeres konkrete lønsumsafgiftsopgørelse, er I meget velkomne til at kontakte os.

Udsendt august 2013