Lønsumsafgift i den finansielle sektor – Skatteministeriet går for langt

Skatteministeriet indførte med virkning fra 1. marts 2013 nye retningslinjer for beregningen af lønsumsafgift for finansielle virksomheder. Derfor er der nu kun to måder at foretage opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget på; enten skal der foretages tidsregistrering af medarbejdernes tid, eller også skal der ske en 60/40 fordeling af lønsummen.

Vi mener, at Skatteministeriet er gået for vidt i forhold til den bemyndigelse, der findes i loven. Vi mener derfor fortsat, at finansielle virksomheder kan anvende et skøn over tidsanvendelsen, hvis skønnet tager afsæt i den faktiske tidsanvendelse, medarbejderne bruger på de enkelte opgaver. At afskære virksomhederne fra dette vil være et brud på den retsgrundsætning, der forbyder at sætte skøn under regel.

Regelændring fra 1. marts 2013 – 60/40-fordeling

Fra 1. marts 2013 er udgangspunktet, at virksomheder i den finansielle sektor skal foretage tidsregistrering af medarbejdernes tid, der anvendes til henholdsvis lønsumsafgiftspligtige og lønsumsafgiftsfrie aktiviteter.

I praksis er det ofte ikke muligt at lave en konkret tidsregistrering, der kan bruges i forhold til fordeling af tid på henholdsvis lønsumsafgiftspligtige og lønsumsafgiftsfrie aktiviteter. Hvor det således ikke er muligt, skal finansielle virksomheder anse 60 % af den samlede lønsum til ansatte, der både udfører lønsumsafgiftspligtige og -frie aktiviteter, som værende anvendt til fuldt ud lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. De resterende 40 % af lønsummen skal anses som værende anvendt til både lønsumsafgiftspligtige og -frie aktiviteter. Denne del af lønsummen skal reduceres med selskabets delvise momsfradragsprocent, der dog ikke må indeholde omsætningen fra momsfritagne finansielle leverancer til lande uden for EU (den tidligere §45, stk. 4 reduktion).

Skøn anerkendes ikke

Ændringen betyder, at finansielle virksomheder ikke længere kan foretage et skøn over ressourceforbruget til henholdsvis lønsumsafgiftspligtige og 
lønsumsafgiftsfrie aktiviteter. Det skyldes, at 60/40 fordelingen skal anvendes, når der ikke foretages tidsregistrering, hvilket ikke er praktisk muligt for en række medarbejdergrupper i den finansielle sektor.

PwC: Positivt med retningslinjer, men Skatteministeriet går for langt

Efter vores opfattelse er det som udgangspunkt positivt, at Skatteministeriet nu har fremlagt retningslinjer for, hvorledes lønsumsafgiften kan beregnes for finansielle virksomheder med blandede aktiviteter. 60/40-fordelingen giver således for visse typer af finansielle virksomheder en retvisende fordeling af ressourceforbruget.

Problemet er imidlertid, at løsningen utvivlsomt ikke er retvisende for alle virksomheder. Visse virksomheder vil med et skøn efter 60/40-fordelingen således komme til at betale lønsumsafgift af momspligtige ressourcer. Det skyldes, at det for flere medarbejdergrupper ikke er muligt de facto at foretage en meningsfuld tidsregistrering i relation til lønsumsafgift. Derfor bliver reglen efter vores opfattelse for firkantet og har dermed ikke hjemmel i lønsumsafgiftsloven.

PwC: Dokumenteret skøn bør kunne anvendes

Det er stadig uklart, hvordan Skatteministeriet har tænkt, at tidsregistreringen hos de finansielle virksomheder skal foretages.

Tidsregistrering indeholder efter vores vurdering altid et vist element af skøn, og derfor mener vi, at der hos de enkelte virksomheder i et vis omfang kan foretages en skønsmæssig opgørelse af tidsforbruget, såfremt skønnet tager afsæt i den faktiske tidsanvendelse for de berørte medarbejdere. Efter vores vurdering kan SKAT ikke tilsidesætte en sådan sandsynliggørelse, da virksomhederne her vil kunne støtte ret direkte på lønsumsafgiftsloven. At afskære virksomhederne fra at anvende et skøn vil dermed efter vores opfattelse være et brud på den retsgrundsætning, der forbyder at sætte skøn under regel.

Vi anbefaler, at finansielle virksomheder, for hvem 60/40-fordelingen ikke er retvisende, går i gang med at udarbejde en anden opgørelse af skønnet og indleder en drøftelse med SKAT. Vi er gerne behjælpelige med udarbejdelse af skønnet og dialogen med SKAT.  

April 2013