Blåstempling af EU-praksis om momsfradrag for VE-anlæg

Hidtidig praksis er grumset

Momsfradrag for mindre VE-anlæg i form af solceller på højst 6 kW og husstandsvindmøller på højst 25 kW har den seneste tid været omdiskuteret. Senest har SKAT meddelt, at de nævnte VE-anlæg ikke kan anses for momspligtig virksomhed, desuagtet der ud over et eventuelt privatforbrug sker salg til elnettet.

SKAT har således stillet krav om, at nuværende VE-anlæg afmeldes fra registrering, hvorefter der skal ske regulering af fratrukket købsmoms. Men som en konsekvens af en ny EU-dom, hvor et solcelleanlæg til en beboelsesejendom blev anset for momspligtig virksomhed, har SKAT sat kravet om afregistrering i bero indtil videre. Dommen er nærmere omtalt i vores tidligere Dialog-nyhed her

Praksis vedrørende momsfradrag for VE-anlæg har derfor været uafklaret, men Skatterådet har i et nyt bindende svar forholdt sig til problematikken.

Skatterådet anerkender momsfradrag

Det bindende svar vedrører købet af to husstandsvindmøller på 25 kW til en landbrugsejendom. Den ene producerer strøm til stuehusets private elforbrug, og den forventede overskudsproduktion sælges til elnettet. Den anden anvendes til ejendommens bedrift. Denne forventes at dække cirka halvdelen af det årlige elforbrug.

Skatterådet anerkender momsfradrag for anskaffelsen af begge vindmøller. Det er særligt interessant i forhold til den første vindmølle, som dels producerer strøm til stuehuset og dels til elnettet, da en sådan anvendelse efter SKATs udmelding ikke kan anses for momspligtig virksomhed med ret til momsfradrag.

PwC: Begrundelse i tråd med EU-praksis

Skatterådets begrundelse i det bindende svar er fuldt ud i overensstemmelse med den praksis, der er fastsat af EU-Domstolen.

Det er derfor vores vurdering, at selvom det bindende svar vedrører købet af vindmøller, kan det overføres til køb af solcelleanlæg. Det bekræftes ved, at Skatterådets begrundelse bygger på den nyligt afsagte EU-dom om køb af et privat solcelleanlæg, hvor der anerkendes ret til momsfradrag.

På den baggrund er det vores opfattelse, at der er ret til momsfradrag for anskaffelse og drift af solcelleanlæg på højst 6 kW og vindmøller på højst 25 kW. Det gælder desuagtet, at en del af den producerede el anvendes til privatforbrug, når blot der sker et større eller mindre salg til elnettet. Det er dog stadig uafklaret, hvor meget moms, der er mulighed for at fratrække ved anskaffelse af et solcelleanlæg, der er placeret på (taget af) en privatbolig.

Vi forventer derfor ikke, at SKAT opretholder deres krav om afregistrering af de pågældende VE-anlæg.

Såfremt I allerede har afmeldt jeres momsregistrering, kan vi være med til at berigtige dette og søge den indbetalte købsmoms retur. Herudover er vi gerne være behjælpelige med at vurdere de moms-, skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med investeringer i nye VE-anlæg.

Udsendt september 2013