Momskompensation for velgørende foreninger m.fl. er til revurdering

Ordningens nuværende form

Almenvelgørende foreninger, institutioner m.fl., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, har mulighed for at få delvis kompensation for deres udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms via en særlig ordning.

Størrelsen af kompensationen afgøres ved hjælp af en teknisk beregningsmetode, og der er i dag ikke noget loft over, hvor meget de berettigede foreninger m.v. samlet kan få udbetalt.

Finanslovsforslaget 2014

Med finanslovsforslaget 2014 er der stillet forslag om, at kompensationen begrænses til en årlig fikseret pulje, der skal deles mellem de berettigede foreninger m.v. Det sker som en konsekvens af, at statens udgifter til ordningen har været stigende de seneste år.

Forenklet sagt afskaffes den særlige beregningsmetode, og i stedet foreslås det, at foreningernes momskompensation skal svare til deres relative andel af den fastsatte pulje på finansloven. Det er ud fra den enkelte forenings momsudgifter set i forhold til de samlede momsudgifter for alle de støtteberettigede.

PwC: Utilsigtede konsekvenser

Det er PwC’s opfattelse, at det nye lovforslag medfører stor usikkerhed for de støtteberettigede foreninger m.v. Det skyldes, at der med stor sandsynlighed vil ske en omfordeling af den samlede kompensation, og det kan få både positive og negative konsekvenser for den enkelte forening m.v.

En anden konsekvens er, at ordningen gøres uigennemsigtig, idet den enkelte forening har noget sværere ved at estimere, hvor meget der kan opnås i kompensation for det kommende år.

For mange almenvelgørende foreninger giver det en række udfordringer i forhold til udarbejdelse af budgetter, planlægning, ressourcebehov m.m. Ligeledes kan den enkelte forening være nødsaget til at hente ekstern finansiering til dens aktiviteter, såfremt kompensationen bliver mindre fremadrettet.

Hvis finanslovsforslaget vedtages i sin nuværende form, råder vi derfor til, at I tager stilling til, hvordan de mulige udfordringer håndteres.

Vi kan hjælpe med at afdække konsekvenserne for netop jeres forening, institution eller lignende, idet vi har stor erfaring med ordningen samt en tæt dialog med SKAT. Vi kan derfor være behjælpelige med at estimere jeres fremtidige muligheder for momskompensation.

Udsendt september 2013