Momskompensationsordningen – kravene har ændret sig

Der er indført loft over kompensationen

Med virkning fra og med ansøgningsåret 2013 er momskompensationsordningen ændret til en puljeordning. Tidligere kunne den enkelte forening mv. konkret opgøre og anmelde den eksakte momskompensation, men i dag anmeldes alene et momsbeløb.

Når alle foreninger mv. har ansøgt, fordeles puljemidlerne forholdsmæssigt, da det samlede ansøgte momsbeløb utvivlsomt overstiger den pulje, der er afsat.

Det er efter vores vurdering ikke muligt med en tilstrækkelig grad af sikkerhed at estimere det kompensationsbeløb, som SKAT udbetaler senere på året på baggrund af ansøgningerne for 2013.

Vi har i en tidligere nyhed beskrevet ændringen mere indgående. 

Selve grundlaget for godkendelse – og opretholdelse af godkendelse – ændres

Alle foreninger mv. godkendt efter ligningslovens § 8 A er berettiget til momskompensation. Sådan har det været siden ordningens indførelse, og sådan er det også fremadrettet.

Men Skatteministeriet har med virkning fra 1. april fastsat nye regler for godkendelse – og opretholdelse af godkendelse – efter ligningslovens § 8 A.

Fremover skal følgende betingelser være opfyldt hvert år:

  1. Antallet af gavegivere skal overstige 100 personer pr. år. Det vil sige, at den enkelte forening mv. som minimum skal have 101 gavegivere hvert år for fortsat at være omfattet af momskompensationsordningen.
  2. Gavens størrelse skal minimum være 200 kr., før det tæller som en "gavegiver".

Hvis der modtages gaver under 200 kr., tæller det ikke med i kravet om de 101 gavegivere, men gavegiverne opnår stadig deres personlige skattemæssige fradrag.

OBS! De nye krav skal opfyldes af alle inden 1. oktober 2014

De nye og skærpede krav gælder for alle, og dokumentationen for antallet af gavegivere/kontingentbetalende medlemmer samt størrelsen af gaverne skal være modtaget af SKAT senest 1. oktober 2014.

Det betyder med andre ord, at samtlige godkendte foreninger mv. skal indsende denne dokumentation for med sikkerhed at være omfattet af kompensationsordningen pr. 1. januar 2015.

Dette er en særlig frist, som kun gælder for 2014, hvor de nye krav er vedtaget. Fremover (dvs. fra 2015 og frem) gælder de almindelige tidsfrister for anmeldelse af gaver mv., dvs. dokumentationen skal foreligge inden 31. december.

Vi har hos PwC stor erfaring med godkendelser i henhold til ligningslovens § 8 A, herunder imødekommelse af kravene i ordningen samt det særlige nye fristkrav pr. 1. oktober 2014.

De skærpede krav gør det selvfølgelig vanskeligere for en række foreninger mv. at opretholde godkendelsen (hvilket også er formålet), men lad os tage en snak om, hvordan I kommer igennem – eller jeres muligheder, hvis kravene ikke kan opfyldes.

Udsendt maj 2014