Skatterådet ”udvider” momspligten ved salg af jord

Skatterådet – Salg af arealer i landzone er generelt momspligtige

Skatterådet fastslår i et nyt bindende svar, at salg af jord placeret i landzone skal tillægges moms. Arealerne er ikke omfattet af en lokalplan, og køberen skal anvende arealerne til hhv. regnvandsbassin og transformatorstation.

Skatterådet når i det bindende svar frem til, at det principielt er muligt at opføre bygninger på arealer beliggende i landzone, og at sådanne arealer derfor er momspligtige byggegrunde. Det har ifølge Skatterådet ikke betydning, om der eksisterer en landzonetilladelse eller ej.

PwC: Kom igen SKAT!

Det er ikke første gang, at Skatterådet lægger moms på et areal beliggende i landzone. Men det er første gang, at Skatterådet går så langt, som tilfældet er i det bindende svar.

Det er PwC’s opfattelse, at udviklingen i praksis er i direkte strid med planlovgivningens bestemmelser og i strid med tidligere praksis.

En byggegrund er et areal, der i henhold til planlovgivningen er udlagt til formål, der muliggør opførelse af bygninger.

Et areal beliggende i landzone er som det klare udgangspunkt ikke udlagt til byggeri. Det kan konkret være tilfældet som en konsekvens af en landzonetilladelse, men det er generelt ikke tilfældet.

Skatterådets bindende svar medfører – sat på spidsen – at alt salg af jord som udgangspunkt er momspligtigt (dog med undtagelse af fredsskov), da det principielt (på den ene eller den anden måde) er muligt at bebygge alle arealer.

Det bindende svar indeholder flere andre forhold, der efter vores opfattelse er forkerte, og den illustrerer på fin vis kompleksiteten i de nye regler, herunder fortolkningen af planlovgivningen.

Vi kan kun håbe på, at afgørelsen indbringes for Landsskatteretten.

Udsendt oktober 2013