Husk at søge om momsrefusion i Norge inden 30. juni 2013

Momsrefusion

Norge er et af de lande, hvor det er muligt at søge om momsrefusion.  Der gælder dog særlige regler for tilbagesøgning af momsen i Norge, da landet ikke er medlem af EU. Danske virksomheder kan således søge om refusion for momsen af visse udgiftstyper afholdt i Norge, f.eks. udgifter til hotel, brændstof m.v. 

Det er en betingelse, at virksomheden ikke i perioden har været momsregistreret i Norge.

Ansøgningsfristen for tilbagesøgning af moms for 2012 er den 30. juni 2013. Ansøgningen skal ske på særlige blanketter udstedt af de norske skattemyndigheder, ligesom originale fakturaer og bilag skal vedlægges ansøgningen.

Tilbagesøgningen skal ske for en periode på mindst tre måneder, maksimalt ét kalenderår. Perioden kan være kortere end tre måneder, såfremt den udgør resten af et kalenderår.

Det tilbagesøgte beløb skal minimum udgøre 2.000 norske kroner. Såfremt tilbagesøgningen sker for et helt kalenderår eller for resten af et kalenderår, kan refusion ske ned til 200 norske kroner.

Lempelse af de skærpede krav – især til glæde for transportbranchen

I perioden januar 2010 til januar 2013 havde danske virksomheder svært ved at få momsrefusion for momsen af udgifter afholdt i Norge, da de norske skattemyndigheder i denne periode havde skærpet reglerne for momsrefusionen. Specielt transportbranchen har været ramt af disse krav.
Momsfusionen var ofte betinget af, at virksomheden lod sig momsregistrere i Norge, og at virksomhedens omsætning i Norge var på minimum 50.000 norske kroner.

Med virkning fra 1. januar 2013 er disse regler blevet ophævet, og der er nu hverken krav om momsregistrering eller krav til omsætningens størrelse. Fremadrettet er det derfor muligt for danske virksomheder at opnå momsrefusion uden en momsregistrering, så længe købet sker til brug i en aktivitet, som virksomhederne driver uden for Norge.

Skulle din virksomhed blive momsregistreringspligtig efter de norske momsregler, vil momsen af udgifter afholdt i Norge være fradragsberettiget efter de norske momsregler.

PwC har erfaringer med momsrefusion i Norge og andre lande inden for og uden for EU, og kan naturligvis være behjælpelig med at søge refusion af momsen.

Udsendt juni 2013