SKAT skærper kravene ved salg til EU

Dokumentationen for transporten skal være på plads!

I et nyt styresignal skærper SKAT kravet til den dokumentation, sælger skal være i besiddelse af, før en dansk virksomhed momsfrit kan sælge varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. De nye skærpede dokumentationskrav træder i kraft den 1. august 2013.

Skærpelsen af kravene vedrører de såkaldte ”selvhentere”, hvor køber selv henter varerne i Danmark.

Fremadrettet skal dokumentationen som minimum bestå af en erklæring fra køber, der indeholder oplysninger om:

  • at varen er sendt eller transporteret fra Danmark
  • varens bestemmelsessted
  • transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel
  • at varen er modtaget på leveringsadressen.

Derudover skal køber, hvis det er relevant som følge af transportruten, vedlægge dokumentation for transporten i form af færgebilletter, brokvitteringer og lignende.

Denne minimumsdokumentation er som det klare udgangspunkt tilstrækkelig til, at sælger kan undlade at opkræve dansk moms.

Kend din køber

Sælger skal - som altid - sikre sig, at køber er en momsregistreret virksomhed. Sælger skal verificere, at momsnummeret er gyldigt på salgstidspunktet og gemme dokumentation for verifikationen.

Sælger skal ud over at sikre sig gyldigheden af købers momsnummer også indhente og gemme elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Disse kontroller kan foretages via VIES databasen.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at kontrollere tyske momsnumre i denne database. Foretages der momsfrit salg af varer til tyske virksomheder, skal der indhentes erklæring fra den tyske køber, der dokumenterer, at køber er momsregistreret.

Pas på med kontante handler

Hvis køber eller købers repræsentant allerede ved udlevering af varerne betaler kontant eller med kreditkort, stiller SKAT krav om, at sælgeren er i besiddelse af yderligere dokumentation, der gør det muligt at identificere den person, der afhenter varerne. Dette kan være i form af kørekort, pas eller lignende.

Dokumentationen skal være påført en læselig underskrift, alternativt skal personen kvittere for udlevering af varerne.

Hvis vedkommende, der afhenter varen, ikke er indehaver af den udenlandske virksomhed, skal der fremlægges en fuldmagt til at købe og afhente varerne på købers vegne.

Dette krav om yderligere identifikation af køber gælder også, hvis varerne ikke normalt kan sælges i købers land, eksempelvis hvis varerne ikke lever op til pantregler i destinationslandet.

Der skal opkræves dansk moms, hvis dokumentationen ikke er på plads

SKAT kræver, at sælger skal have modtaget dokumentationen, inden der kan udstedes faktura uden dansk moms. Dette gælder alle momsfrie salg af varer til andre EU-lande, også selv om der ikke er tale om ”selvhentere”.

Det betyder med andre ord, at sælger skal opkræve dansk moms, hvis sælger ikke har modtaget dokumentation for, at varen er (1) transporteret ud af Danmark, og (2) købers momsnummer, navn og adresse. Sælger kan efterfølgende udstede en kreditnota og en ny (ikke momsbelagt) faktura, når sælger modtager behørig dokumentation.

PwC: Det har (for?) store administrative konsekvenser

Der er en væsentlig risiko for, at sælger opkræves dansk moms i forbindelse med ellers momsfrie salg af varer til udlandet, hvis SKAT kan konstatere, at dokumentationskravene ikke er opfyldt.

SKAT har ved udsendelse af styresignalet fastsat meget restriktive rammer for, hvordan man som sælger kan sikre sig mod dette momskrav.

Vi mener, at disse skærpede krav til dokumentation er for vidtgående. SKAT skaber en stor administrativ byrde for danske virksomheder, og SKAT straffer derved reelt alle for svig, der bliver begået af få.

Få svar og sparring af PwC

Har du spørgsmål til de nye dokumentationskrav fra SKAT eller behov for sparring med vores skatte- og momseksperter, så er du velkommen til at kontakte os.

Marts 2013