Skatterådet afklarer usikkerhed ved salg af uudnyttede byggeretter

Skatterådet har med et nyt bindende svar fastslået, at salg af en fast ejendom med bygning og uudnyttede byggeretter kan ske uden moms.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet forholder sig i et nyt bindende svar (SKM2015.686.SR) til en situation, hvor sælger ønsker at sælge en matrikel med både bevaringsværdige bygninger og uudnyttede byggeretter.

Sælger har drevet sin momspligtige virksomhed fra arealet og er derfor utvivlsomt omfattet af momsloven. Spørgsmålet går derfor alene på det forhold, om salg af uudnyttede byggeretter udløser moms.

Skatterådet lægger til grund, at de bevaringsværdige bygninger ikke skal/kan nedrives, og at bygningerne skal anvendes fremadrettet i overensstemmelse med lokalplanen, samt at de udgør en ”betydelig del af arealet”. Skatterådet når derfor frem til, at salget er fritaget for moms som salg af ”gamle” bygninger – uanset at det er muligt at opføre yderligere bebyggelse på arealet som konsekvens af de uudnyttede byggeretter.

PwC: Klar afgørelse med lidt usikkerhed

Skatterådet kaster med sin afgørelse nyt lys over moms i forbindelse med salg af fast ejendom. Der har været flere bindende svar, der indirekte berører problemstillingen med salg af uudnyttede byggeretter, men den nye afgørelse er den første specifikt om dette, og den er meget klar.

Vi er meget enige med Skatterådet og det forhold, at én matrikel skal behandles som én fast ejendom. Hvis matriklen er bebygget, kan der ikke være tale om en byggegrund i momslovens forstand, selvom der er uudnyttede byggeretter på matriklen.

Det er dog usikkert, hvad Skatterådet mener med, at de eksisterende bygninger skal udgøre en ”betydelig” del af arealet. Anonymiseringen af afgørelsen ramte nemlig også arealets og bygningernes størrelse.

Fra en tidligere afgørelse ved vi dog, at salg af et almindeligt parcelhus på en 8.000 m2 stor grund indeholdende et byggeprojekt, ikke udløste moms – selv om der var mulighed for at udstykke 8-10 grunde.

På den baggrund må det antages, at i hvert fald et forhold på 1:10 mellem eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse accepteres.

Det er dog ifølge Skatterådet en forudsætning, at den eksisterende bebyggelse også fremadrettet (eventuelt med ombygning) tjener det formål, som lokalplanen fastlægger, og dermed kan indgå som et naturligt element heri.

Tag endelig kontakt til os, hvis I ønsker at drøfte konkrete projekter.