Europa-Kommissionen foreslår ændringer til moder- og datterselskabsdirektivet

Den 25. november 2013 foreslog Europa-Kommissionen ændringer til moder-/datterselskabsdirektivet. Forslaget sigter mod at reducere skatteunddragelse i Europa og indgår i Kommissionens handlingsplan mod dette.

Der er foreslået at indføre en fælles anti-misbrugsbestemmelse i Direktivet, samt at begrænse anvendelse af hybride finansielle instrumenter, der kan resultere i dobbelt ikke-beskatning:

  • Efter forslaget vil Direktivet ikke være til hinder for anvendelsen af medlemslandenes nationale eller overenskomstfastsatte anti-misbrugsbestemmelser til forebyggelse af skatteunddragelse (Direktivets nuværende ordlyd kræver, at der er tale om "svig eller misbrug").
  • Medlemslandene kan nægte skattefritagelse efter Direktivet, hvis der er tale om et "kunstigt arrangement", hvis væsentligste formål er at opnå en skattefordel under Direktivet. En transaktion betragtes som "kunstig", hvis den ikke er baseret på reel økonomisk virksomhed. Forslaget indeholder en række elementer, som kan indgå i vurderingen af, om der er tale om et kunstigt arrangement.
  • Efter forslaget skal medlemslandene kun anvende Direktivet, hvor det overskud, som bliver udloddet, ikke er blevet fratrukket af datterselskabet ved opgørelsen af skattepligtig indkomst. Formålet med denne ændring er at nægte fritagelse for beskatning i henhold til Direktivet i tilfælde, hvor der er anvendt såkaldte hybride finansielle instrumenter, hvorefter der kan opnås skattefradrag i kildelandet, mens beskatningen hos modtageren er udeladt, jf. Direktivet.

Kommissionens forslag opstiller politiske retningslinjer, der ifølge forslaget skal gennemføres i medlemslandenes nationale skatteret inden 31. december 2014. Det kræves, at Kommissionens forslag vedtages enstemmigt i Rådet for den Europæiske Union, før de skal implementeres i den nationale skattelovgivning.

PwC’s kommentar

Europa-Kommissionens forslag til ændringer til moder-/datterselskabsdirektiv sker i forbindelse med den globale diskussion om bekæmpelsen af aggressiv skatteplanlægning (OECD’s initiativ om ”Base Erosion Profit Shifting”, BEPS). Kommissionen udsendte den 6. december 2012 handlingsplanen til at styrke kampen mod skattesvig og skatteunddragelse (”Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion”), samt retningslinjer vedrørende aggressiv skatteplanlægning (”Recommendation on aggressive tax planning”). Disse tiltag opfordrede til revision af Direktivet.

Europa-Kommissionens foreslåede ændringer til Direktivet indeholder en række skærpelser og vil have betydning for udbetaling af udbytter fra danske datterselskaber til deres moderselskaber hjemmehørende inden for EU/EØS-lande.

Forslaget understreger, at Direktivet på nuværende tidspunkt ikke indeholder en anti-misbrugsbestemmelse. Vi forventer derfor, at forslaget vil have betydning i de verserende sager om ”beneficial ownership”. I de nævnte sager har SKAT pålagt kildeskat ved udbetaling af udbytter fra danske datterselskaber, mens Landsskatteretten har fastholdt anvendelse af Direktivet og givet skatteydere medhold om skattefritagelse netop ud fra en betragtning om, at moder-/datterselskabsdirektivet ikke indeholder en betingelse om ”beneficial ownership” eller en misbrugsbetingelse.

Udsendt december 2013