De kinesiske skattemyndigheder har offentliggjort deres holdning til koncerninterne ydelser og management fees

De kinesiske skattemyndigheder har på det seneste fokuseret meget på koncerninterne servicetransaktioner. Ifølge nyligt offentliggjorte rapporter har skattemyndighederne udført revision i flere transfer pricing-sager i relation til afregning af koncerninterne serviceydelser, og uenigheder skattemyndigheder og skatteydere imellem er næsten uden undtagelse forbundet med definitionen af omkostningspuljer, konsistens mellem praksis og koncerninterne aftaler samt valg af fordelingsnøgler. I nogle af disse sager er betalinger for serviceydelser omklassificeret til royaltybetalinger og har medført større reguleringer af kildeskat. I andre tilfælde er drøftelserne blevet udvidet til også at omfatte spørgsmålet om fast driftssted, hvor skatteyderen i den forbindelse skulle oplyse andelen af serviceydelser, der er udført henholdsvis i Kina og i udlandet.

Har du oplevet lignende problemer i Kina? Eller er det ved at være på tide at gennemgå din virksomheds serviceaftaler i lyset af den seneste udvikling i lovgivningen? Nedenstående artikler vil give indsigt i de mest aktuelle synspunkter og anbefalinger fra de kinesiske skattemyndigheder omkring betaling for serviceydelser.

Resumé af de kinesiske skattemyndigheders kommentarer

Som svar på FN’s forespørgsel vedrørende kommentarer til afregning af koncerninterne serviceydelser og management fees er de kinesiske skattemyndigheder fremkommet med deres synspunkter samt 2 anbefalinger til den næste opdatering af FN’s transfer pricing-vejledning (FN’s TP Manual).

Skattemyndighedernes svar omhandler først gældende skattelovgivning for afregning af serviceydelser og management fees i Kina. Skattemyndighederne har igen støttet op omkring armslængdeprincippet – modtagne og afholdte betalinger for serviceydelser (service fees) mellem nærtstående parter skal være i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Betaling for management fees som defineret i loven vedrører overordnet set aktionæraktiviteter udført af moderselskabet som aktionær af datterselskaber og afregnes på baggrund af forholdet mellem investorer og de virksomheder, der investeres i. Derfor kan management fees mellem virksomheder ikke fradrages i opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst jf. den kinesiske selskabsskattelovs § 49. Skattemyndighederne anerkender dog, at i kategorien betalinger for serviceydelser foretager virksomheder i praksis ofte fradrag for forskellige typer koncerninterne betalinger for serviceydelser, herunder management fees.

I skattemyndighedernes kommentar refereres der til kapitel VII i Special Consideration for Intra-group Services i OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Under henvisning til at de kinesiske skattemyndigheder overordnet set er enig i de af OECD opførte rammer, fremhæves yderligere 4 forhold, som skal tages i betragtning:

  1. Betaling for serviceydelser skal ikke afregnes, blot fordi en dattervirksomhed muligvis har nytte af ydelserne. Der udføres en nyttetest set både fra serviceyderens og servicemodtagerens synspunkt.
  2. I denne nyttetest bør det ligeledes analyseres, hvorvidt dattervirksomheden virkelig også har brug for serviceydelserne.
  3. Det bør overvejes, hvorvidt leveringen af forskellige ydelser allerede er betalt via andre kontrollerende transaktioner med nærtstående parter.
  4. Der skal ikke betales for gentagne eller aktionæraktiviteter.

Udover holdningen til koncerninterne serviceydelser har de kinesiske skattemyndigheder også givet sine kommentarer omkring 2 praktiske forhold ved udførelsen af transfer pricing-undersøgelser i forhold til servicetransaktioner i Kina og har givet sine anbefalinger, der skal overvejes i den kommende opdatering af FN’s TP Manual.

De kinesiske skattemyndigheder anbefaler, at FN’s TP Manual henviser til relevante krav til transfer pricing-dokumentationen i OECD’s Action Plan for Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) med krav om, at moderselskaber oplyser om koncernens transfer pricing-politik for globale koncerninterne serviceydelser, herunder metode og størrelsen på de betalinger, der fordeles til den enkelte dattervirksomhed. De kinesiske skattemyndigheder anbefaler ligeledes, at den næste udgave af FN’s TP Manual giver yderligere vejledning om, hvordan royalties skal skelnes fra betaling for tekniske serviceydelser, da det ofte i praksis er vanskeligt at adskille overførsel af immaterielle aktiver eller licenser til beskyttet teknologi fra levering af serviceydelser.

PwC’s kommentarer

Betaling for de koncerninterne serviceydelser har længe været et aktuelt emne blandt multinationale virksomheder i Kina. Substans og fuldstændig dokumentation er fortsat vigtig for etableringen af en solid position i forhold til betalingsaftaler i Kina. Dokumentationen bør omfatte en transfer pricing-dokumentation, koncerninterne aftale(r) samt en nyttetest med fokus på værdiskabelsen set både fra serviceyders og servicemodtagers synspunkt. Et ajourført transfer pricing-arkiv kan også lette betalingsprocessen.

Hvis en fordelingsstruktur for serviceomkostninger har været på plads i en række år, kan det overvejes at gennemgå denne struktur på baggrund af de kinesiske skattemyndigheders seneste udmelding f.eks. for at forstå globale koncerninterne serviceydelser i sin helhed og fokusere på værdiskabelse.

Værdiskabelsen understreges igennem hele høringssvaret fra de kinesiske skattemyndigheder. Det er måske ikke tilstrækkeligt, at serviceydelserne er “nyttige” for den servicemodtagende virksomhed. Man bør anvende en dobbeltsidet metode, og de kinesiske skattemyndigheder forventer, at skatteyderen kan påvise den værdi, der skabes ved serviceydelser, der leveres af udenlandske moderselskaber. Sådanne serviceaftaler skal derudover være i overensstemmelse med den lokale virksomheds funktions- og risikoprofil.

Man bør ligeledes være opmærksom på sondringen mellem service fees og andre former af betalinger som f.eks. royalty, for at undgå fremtidige uenigheder omkring klassifikationen af koncerninterne betalinger og den skattemæssige behandling heraf.

Maj 2014