5 gode juletips: Undgå at betale for meget i restskat

Inden året rinder ud, er det en god ide at undersøge, om du skal betale restskat. Revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC anbefaler desuden at tjekke en række ting inden den 31. december 2017 for at undgå at betale for meget i skat.

Det er en god ide at tjekke forskudsopgørelsen inden nytåret og se, om den betalte forskudsskat i løbet af 2017 svarer til, hvad den endelig skatteregning for 2017 kommer til at lyde. De danskere, der skal betale restskat, skal betale en dag-til-dag-rente, hvis skatten betales efter den 31. december 2017, men senest den 1. juli 2018. Renten er på 1,7 %, og denne rente er ikke fradragsberettiget. Betales restskatten efter den 1. juli 2018, opkræves der i stedet for et fast tillæg til skatten, som sidste år var 3,7 %, og dette tillæg er heller ikke fradragsberettiget.

Det er ret høje satser i forhold til renten i banken, så for de fleste vil det alt andet lige være en god idé at foretage en frivillig indbetaling, hvis alternativet er at have pengene stående i banken uden udsigt til noget større afkast”, forklarer partner og skatteekspert i PwC Per Ørtoft Jensen. Han har samlet en række gode råd til, hvad der bl.a. kan gøres for at undgå restskatten og betale for meget i skat:

1. Er der solgt aktier med fortjeneste?

Året 2017 har været et blandet aktieår, hvor nogle aktier er steget, og andre er faldet. Hvis man gerne vil realisere fortjenesten på nogle aktier – eller har modtaget større aktieudbytter – men ikke ønsker at betale 42 % i skat, kan det overvejes at sælge nogle aktier med tab og modregne tabet i realiserede aktieavancer og udbytter.

Er aktieindkomsten – det vil sige fortjeneste ved salg af aktier, udbytteudloddende investeringsbeviser baseret på aktier samt udbytter – over 51.700 kr. og for ægtefæller tilsammen 103.400 kr., betales der 42 % i aktieindkomstskat. Hvis der er urealiserede tab på en aktie, kunne det være en god ide at reducere skatten på den del, som skal beskattes med de 42 %,” forklarer Per Ørtoft Jensen.

2. Skal der skydes mere ind på pensionen?

Det er generelt en god ide for alle, der betaler topskat, først at skyde det maksimale ind på en fradragsberettiget rateordning og dernæst at skyde et overskydende beløb ind på en livsvarig livrente.

Betales der ikke topskat, er en aldersopsparing en god mulighed. Der er ikke fradrag for indskuddet, men afkastet bliver kun beskattet med 15,3 %, hvor det i privat regi vil blive beskattet med typisk 33 % og op til 42 %. Maks. indskud i 2017 er på 29.600 kr. Som følge af den lave beskatning på afkastet i en aldersopsparing, kan denne også være et godt supplement til at rate- og livrente, uanset om man er topskatteyder eller ej:

Har den ene ægtefælle ikke en indkomst, og den anden betaler topskat, vil det normalt være en god ide at indbetale et beløb på en rateordning hos den ægtefælle, som ikke har indkomst, da beløbet går fra i topskattegrundlaget hos den anden ægtefælle. Ved udbetaling af pensionen kan det dog påvirke fx pensionstillægget til folkepensionen,” understreger Per Ørtoft Jensen og tilføjer, at det er værd at holde godt øje med, hvad der kommer ud af de aktuelle politiske forhandlinger om bl.a. ændringer i reglerne for pensionsopsparing og modregning i offentlige ydelser, idet dette højst sandsynligt vil få betydning for, hvordan man mest optimalt tilrettelægger sin opsparing.

Topskattegrænsen i 2017 er på 479.600 kr. efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og ATP, hvilket svarer til en bruttoløn før arbejdsmarkedsbidrag og ATP på ca. 542.440 kr.

Selvstændige erhvervsdrivende, der driver en personlig virksomhed, kan anvende 30 %-ordningen, som går ud på, at der indskydes op til 30 % af virksomhedens overskud før renter på en livsvarig pensionsordning.

Det er vigtigt, at skattebesparelsen på indskuddet er oppe i topskatten på ca. 52 %, da skattebesparelsen jo helst ikke skal være mindre end skatten på udbetalingstidspunktet på potentielt op til ca. 52 %, hvis man er topskatteyder på udbetalingstidspunktet,” forklarer Per Ørtoft Jensen.

3. Måske sidste udkald for håndværkerfradraget

I 2017 har håndværkerfradraget en grøn profil, idet 12.000 kr. af det samlede håndværkerfradrag på 18.000 kr. pr. person i 2016 er øremærket til ”grønne investeringer” i form af fx isolering, udskiftning af vinduer samt energirådgivning til energiforbedringer. De øvrige 6.000 kr. kan gå til serviceydelser som fx vinduespudsning, rengøring m.v. i hjemmet.

Hvis fradraget ikke allerede er brugt for 2017, så haster det noget med at få bestilt en håndværker til arbejdet eller til at få udført serviceydelsen,” siger Per Ørtoft Jensen og tilføjer, at det forventes afklaret inden årets udgang, om Folketinget vælger af forlænge håndværkerfradraget til også at gælde i 2018 og om, det i givet fald bliver efter de samme regler.

4. Skal der gives gaver i 2017?

I 2016 er grænsen for gaver sat til 62.900 kr. til børn og børnebørn og 22.000 kr. til svigerdatteren eller svigersønnen. Forældre kan hver give ovenstående beløb.

Det er en god ide at sørge for at kunne dokumentere, at gaverne er givet, ved at beløbene overføres via en bank eller lignende,” siger Per Ørtoft Jensen.

5. Gaver til velgørende formål?

Fradrag for gaver til velgørende formål er på maksimalt 15.600 kr. i 2017. Skattebesparelsen ligger på ca. 27 % i 2017, så for hver 100 kr. der gives som gave, betaler skattevæsenet de 27 kr.

Husk at få registreret dit navn og personnummer ved indbetalingen, så du får fradrag for beløbet på årsopgørelsen,” understreger Per Ørtoft Jensen.

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC