Globale markeder for drivhusgasemissioner har brug for fælles standarder for at opbygge tillid

Det er nødvendigt for markederne for global handel med drivhusgasemissioner at udvikle fælles standarder for compliance, hvis tilliden til emissionsmarkederne skal sikres, konstaterer PricewaterhouseCoopers i ny rapport.

I rapporten ‘Building trust in emissions reporting’ efterlyser PwC etablering af et “fælles sprog for compliance i forbindelse med global handel med emissioner”, idet PwC mener, at det er nødvendigt at harmonisere de vigtigste elementer i de forskellige ordninger, såsom overholdelse af love, bestemmelser og normer, overvågning, rapportering og regnskabsaflæggelse.

“Markedsmekanismer såsom handel med emissioner er afhængige af tillid – til systemer og processer, til markeder og markedsdeltagere, til lovgiverne og til dem, der lovgives om. Nøglen til denne tillid er de tre kriterier: gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet. Men for at virke efter hensigten skal systemer og processer også være enkle og effektive”, forklares der i den nye rapport fra PwC.

PwC har foretaget en kort gennemgang af de forskellige eksisterende og nye ordninger for handel med drivhusgasser på verdensplan – fra EU’s ordning for handel med emissioner til New South Wales’s ordning for reduktion af drivhusgasser.

“Der findes alt for mange forskellige ordninger og bestemmelser verden over. Selvom de alle er drevet af bekymring over klimaforandringerne, er den bredere politik og det lovgivningsmæssige miljø meget forskelligt. En væsentlig ingrediens skal alle disse ordninger indeholde, hvis de miljømæssige mål i forbindelse med ordningerne skal nås. Og det er tillid – det vil sige tillid til emissionsdata, tillid til compliance-ordningerne, tillid til handelsmekanismerne og tillid til ordningens mange aktører”, udtaler Birgitte Mogensen, Partner i PricewaterhouseCoopers og leder af PwC Klimaservices.

PwC anfører i rapporten, at emissionshandelssystemets fælles compliance-sprog bør udformes i henhold til de rammer for finansiel rapportering, der anvendes rundt om i verden. Compliance-sproget omfatter nye globale institutioner, procedurer, terminologi, standarder for overvågning, rapportering, verifikation og andre compliance-processer, samt teknologien til gennemførelse heraf.

"Det er utrolig ineffektivt, hvis der skal etableres tillid i forbindelse med hver enkelt ordning gennem ensidige processer og standarder. Det er ineffektivt for lovgiverne, det er ineffektivt for de virksomheder, der deltager i ordningerne, og det er ineffektivt for markederne.

Et globalt sprog for overvågning, rapportering og compliance må efterspørges så. Ordningerne ville fungere bedre, der ville være større likviditet på markederne og slutresultatet ville være mindre emission,” forklarer Birgitte Mogensen.

PricewaterhouseCoopers foreslår, at der som første led i opbygningen af rammerne for globale institutioner for handlen med CO2 oprettes et globalt forum for lovgiverne. I øjeblikket gennemføres størsteparten af handlen med drivhusgasemissioner på grundlag af obligatoriske ordninger i relation til Kyoto-protokollen, men også uden for Kyoto opstår der såvel frivillige som obligatoriske handelssystemer – primært i USA, men også i Australien and Sydamerika.

”Den danske udfordring med en stor reduktionsforpligtelse bør indebære et naturligt dansk ønske om og støtte til, at der skabes en stor likvid markedsplads for handel med CO2. En effektiv handelsplads, der giver både danske virksomheder og den danske stat mulighed for at handle med kvoter under frie markedskræfter,” konkluderer Birgitte Mogensen.