Indtjeningen er presset i mange C20 selskaber - (ikke-finansielle selskaber) 1

Var omsætningen i sig selv et udtryk for udviklingen i de danske C20 selskaber, så det lovende ud. De ikke-finansielle selskaber i C20 indekset har nemlig formået at løfte omsætningen med i gennemsnit 8 % i 2012. Det konkluderer en ny analyse af de danske C20 selskabers regnskaber foretaget af revisions- skatte- og rådgivningsfirmaet PwC. Kigger man på selskabernes resultater, er historien dog en anden. C20 selskaberne tjente nemlig i gennemsnit 6 % mindre i 2012 end i 2011 målt på ordinær driftsindtjening (EBIT)2. Årsagerne kan være flere – et prispres, valutakurseffekter, stigende råvarepriser og svigtende produktivitet. Fortsatte tilpasninger i virksomhederne er nødvendige for at styrke indtjeningen – kun derved kan virksomhederne blive mere produktive og dermed håndtere presset på indtjeningen.


C20 selskaberne kæmper med indtjeningen

På trods af stigende omsætning i store dele af C20 selskaberne sluttede selskaberne samlet set med at tjene færre penge i 2012 end i 2011. Det viser PwC’s seneste analyse af C20 selskabernes regnskaber – ”C20 by Numbers”.

Udviklingen skyldes ifølge regnskabsekspert hos PwC, Henrik Steffensen, at virksomhederne står i en hård konkurrencesituation, der formentlig presser priserne – men også en manglende produktivitetsvækst og stigende råvarepriser kan være forklarende faktorer. I hvertfald er omkostningerne forholdsmæssigt steget mere end omsætningen. Han forklarer:

Vores undersøgelse viser, at alle C20 selskaberne generelt havde højere omkostninger i 2012, end de havde i 2011. Faktisk oplevede 6 selskaber, at deres omkostninger steg med over 10 %, så omsætningsstigningen har simpelthen ikke kunne følge med omkostningerne.

Henrik Steffensen peger på driftseffektivitet og et stramt kundefokus som to af de vigtigste redskaber i selskabernes arbejde for at forbedre indtjeningen.

PwC’s toplederundersøgelse tidligere på året viste, at 93 % af de danske ledere forventer at reducere omkostningerne i 2013. Effektiviseringer, udflytning af arbejdspladser og frasortering af ikke-lønsomme kunder vil dermed fortsat være nogle af de mest effektive metoder til forbedring af indtjeningen,” udtaler Henrik Steffensen.


Faldende investeringslyst – tiden har ikke været til investeringer i 2012

PwC’s C20 analyse peger desuden på, at investeringslysten i de danske C20 selskaber er faldende. I 2012 blev der samlet set investeret 7,5 mia. kr. mindre end i 2011 (et fald på samlet 8 %) – mod en stigning fra 2010 til 2011 på 30 mia. kr. De enkelte år viser derfor store udsving, ligesom faldet i 2012 dækker over store individuelle forskelle i selskabernes investeringsniveau.

Den manglende investeringslyst blandt mange C20 selskaber skyldes ikke, at de slider med finansieringen. De er generelt meget solide med store egenkapitalandele tæt på 50 %, hvor mindre virksomheder ofte ligger noget lavere. Fraværet af investeringer skyldes derfor, at man vurderer, at tiden ikke er inde til investeringer netop nu. I 2012 har man nedbragt den nettorentebærende gæld med i gennemsnit 12,5 % pr. virksomhed og i øvrigt opkøbt egne aktier og udbetalt udbytte til ejerne,” siger Henrik Steffensen.

Han understreger, at selskaberne står godt rustet, når tiderne bliver bedre, og optimismen igen stiger.


C20 selskabernes effektive skatteprocent lander på 25 %

Meget tyder på, at myten om at store multinationale selskaber ikke betaler skat godt kan aflives. Analysen ”C20 by Numbers” viser, at de danske ikke-finansielle C20 selskaber i gennemsnit havde en effektiv skatteprocent på 25 % i 20123. Den effektive skatteprocent udtrykker andelen af selskabernes overskud, der skal betales i skat i år eller senere – dvs. skatteprocenten ikke afhænger af, hvornår skatten faktisk afregnes.

Det, vi kan konkludere, er, at C20 selskaberne udgør en meget stor skattekilde med en skatteindbetaling på DKK 42 mia. i 2012. Den effektive skatteprocent ligger generelt på niveau med den danske selskabsskatteprocent. Derudover skal man huske, at store C20 selskaber også tilfører værdi til samfundet gennem andet end selskabsskatten. Udbetalinger af lønninger og indeholdelse af A-skatter, afgifter, moms og så videre bidrager til den positive effekt af virksomhedsaktivitet,” udtaler Henrik Steffensen.

Han fortsætter:
Skal Danmark have en endnu større andel af disse store selskabsskatter, er det derfor centralt, at selskaberne investerer i Danmark. Den gradvise sænkelse af selskabsskatten er her et skridt i den rigtige retning, fordi det sænker de samlede omkostninger ved at producere.


Markedet tror på C20 virksomhederne

Der er dog optimisme at spore for C20 selskaberne, når man kigger på udviklingen i markedsværdien i 2012. De ikke-finansielle virksomheders aktiekurser steg med 25 % i 2012, hvor de i 2011 faldt med 16 %. Når man samtidig tager højde for, at selskabernes udbyttebetaling tager lidt af luften ud af aktiekursen, har den samlede værdistigning faktisk været på hele 30 % i 2012. Det er på trods af, at indtjeningen faktisk var lavere i 2012 end i 2011.

Markedsværdien er et udtryk for markedets forventninger til virksomhederne og er dermed fremadskuende, hvor regnskabet kigger tilbage. Stigningen i markedsværdi er derfor et udtryk for, at der er tillid til, at de danske C20 selskaber også i fremtiden vil tjene penge. For eksempel har de været gode til at tilpasse sig de nye tider ved at forbedre arbejdskapitalen, foruden at de har holdt igen på likviditeten til investeringer. Det bidrager til den positive markedsværdi,” udtaler Henrik Steffensen.


C20 by Numbers fakta fra 2011 til 2012 (ikke-finansielle selskaber)

 • Omsætningen steg i 2012 i gennemsnit pr. selskab med 8 %.
 • Indtjeningen faldt i gennemsnit pr. selskab med 6 %4.
 • Den samlede egenkapital i C20 selskaberne i 2012 udgjorde DKK 435 mia.
 • C20 selskaberne betalte DKK 42 mia. i selskabsskat i 2012.
 • Den effektive skatteprocent er på 25 % (ekskl. APMM og Vestas – APMM betaler olieskat, og Vestas har haft en meget stor nedskrivning af et skatteaktiv)
 • Den nettorentebærende gæld pr. selskab faldt i gennemsnit med 12,5 % i 20125. Samlet er den nettorentebærende gæld dog steget med 6 %, eftersom nogle få, store selskaber trækker det samlede tal opad.
 • C20 selskaberne beskæftigede i alt 302.513 medarbejdere i 2012 (antal fuldtidsbeskæftigede). Omsætning pr. medarbejder pr. selskab er steget med 5 % og EBITDA pr. medarbejder pr. selskab er faldet med 6 %.
 • Markedsværdien af C20 indekset pr. 31. december 2012 er steget med 25 % sammenlignet med værdierne 31. december 2011 - korrigeret for køb af egne aktier, udbytte m.v. er værdistigningen reelt 30 %.


Særligt om de finansielle C20 selskaber (forsikringsselskaber og pengeinstitutter)

De er vanskelige at sammenligne med de ikke-finansielle virksomheder. Fra udviklingen for pengeinstitutter og forsikringsselskaber i C20 kan nævnes:

 • Omsætningen er generelt steget med 4 % i 2012 i forhold til 2011 – mens omkostningerne er steget med 2 %, en stigning der dog alene kan henføres til pengeinstitutterne.
 • Alle selskaber havde stigende resultat før skat i 2012 i forhold til 2011 – en gennemsnitlig stigning i resultatet før skat på 65 %.
 • Alle selskaber havde stigende egenkapitalforrentning i 2012 i forhold til 2011 – en gennemsnitlig stigning på 5 % point fra 11 % til 16 %.
 • Den gennemsnitlige værditilvækst er 30 %.


Om ”C20 by Numbers”

C20 by Numbers” er udarbejdet på baggrund af offentliggjorte årsrapporter for årene 2010 – 2012. For eksempel er analysen af indtjening og omsætning baseret på den i resultatopgørelsen offentliggjorte omsætning og resultat for året. For virksomheder med skævt regnskabsår betragtes regnskaber med balancedag i 2012 som et ”2012-regnskab”.

Analysen er udarbejdet på baggrund af finansiel information i danske kroner (DKK) og eventuelt omregnet fra udenlandsk valuta. Der er ikke korrigeret for valutakursudsving i løbet af året, hvorfor f.eks. omsætning og omkostninger kan være væsentligt påvirket af ændringer i valutakurser.

Analysen omfatter primært de ikke-finansielle selskaber, som var med i C20 indekset pr. 1. januar 2013, men indeholder også begrænsede oplysninger om finansielle virksomheder i C20.

I sagens natur kan virksomhedernes regnskabspraksis være forskellig, ligesom der kan være branchemæssige forskelle, som medfører at en direkte sammenligning er vanskelig. Der er alene foretaget udvalgte korrektioner vedrørende selskaber med meget afvigende tal. Disse korrektioner er vist tydeligt.

”C20 by Numbers” inkluderer regnskabstallene fra 2010, 2011 og 2012. Denne pressemeddelelse bygger alene på udviklingen fra 2011 til 2012.

Se baggrundsmateriale


Medlemmer af C20 indekset pr. 1. januar 2013

A.P. Møller - Mærsk A og A.P. Møller - Mærsk B
Carlsberg B
Chr. Hansen Holding
Coloplast B
Danske Bank (finansiel)
DSV
FLSmidth & Co
GN Store Nord
H. Lundbeck
Jyske Bank (finansiel)
Nordea Bank - CPH (finansiel)
Novo Nordisk B
Novozymes B
Pandora A/S
TDC
Topdanmark (finansiel)
Tryg (finansiel)
Vestas Wind Systems
William Demant Holding


Kontakt

Henrik Steffensen, partner og regnskabsekspert
Direkte: +45 3945 3214
Mobil: +45 2373 2147
E-mail: hns@pwc.dk


1. Nærværende pressemeddelelse er stort set alene fokuseret på de ikke-finansielle virksomheder. De finansielle virksomheder er som hovedregel ikke sammenlignelige med de ikke-finansielle. I slutningen af pressemeddelelsen er gengivet udvalgte fakta vedrørende de 5 finansielle virksomheder i C20 indekset.
2. Vestas er udeholdt af dette gennemsnit, da tallet er påvirket af betydelige udsving. Med Vestas er det gennemsnitlige fald i indtjening på 82 %.
3. A. P. Møller Mærsk har som følge af olieskatter en skatteprocent på 45 %, og Vestas har en negativ skatteprocent som følge af en nedskrivning af et skatteaktiv. Derfor er tallet eksklusiv A.P. Møller Mærsk og Vestas.
4. Ekskl. Vestas med en ændring på -1.062 %.
5. Ekskl. FLSmidt med en ændring på 3.483 %.