Topagendaen for danske ledere er strategi, profitabilitet og kunderne

I det kommende år vil CXO’erne rette et særligt fokus på strategi, profitabilitet og kunderne. Det viser en ny undersøgelse, PwC's CXO Survey 2014, som PwC i dag offentliggør på en CXO-konference, der stiller skarpt på CXO-agendaen i det kommende år.

Flere end 500 CXO’er har deltaget i undersøgelsen, som dækker et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. PwC anvender CXO-betegnelsen som en samlebetegnelse for erhvervs-, virksomheds- og funktionsledere i danske virksomheder; lige fra CEO’en, den adm. direktør, økonomidirektøren (CFO’en) over HR-direktøren (CHRO’en) til it-direktøren (CIO’en), som er repræsenteret i undersøgelsen.

Strategi, profitabilitet og kundetilfredshed udgør CXO’ens top 3 for fokusområder i det kommende år, og ifølge undersøgelsen er det strategi-området, som flest CXO’er angiver som et klart topområde.

Strategi tager 1. pladsen

Når man beder CXO’erne om at prioritere deres tilvalgte fokusområder, ligger strategi som en klar 1. prioritet. Hele 43 % af dem, som har valgt strategi som et fokusområde, har givet det højeste prioritet, mens det er under 20 %, der har givet henholdsvis profitabilitet og kundetilfredshed deres 1. prioritet.  Til gengæld er det særligt kunderne, som CXO’erne sender investeringskronerne efter i det kommende år.

Kort og godt skal et afsæt i strategien med kunden i centrum og et skarpt fokus på profitabilitet sikre succesen i det kommende år. Det er CXO’erne enige om på tværs af deres funktioner.

Det er interessant at se, at det strategiske fokus ikke blot findes hos CEO’erne, men i høj grad også er at finde ude i forretningen hos de andre direktører fx har CFO’en det som et meget tydeligt fokus, så tendensen med at CFO’en rykker nærmere hjørnekontoret bliver bekræftet,” udtaler Lars Baungaard, partner, markedsleder og direktør i PwC.

Der effektiviseres i afdelingerne

I forhold til den enkelte CXO’ers fokusering inden for sit eget område, fremhæver de adspurgte særligt to områder ud over strategien: Effektivisering og økonomi/besparelser. ”På funktionsniveau er CXO’erne stadig optaget af effektiviseringer samt økonomi og besparelser, så profitabiliteten skal bl.a. komme gennem en fortsat effektiv organisation, der også er bevidst om, at holde omkostningerne nede.”forklarer Lars Baungaard.

It-sikkerhed en udfordring

CXO’erne mener, at de har de rette kompetencer til at kunne løfte udfordringerne, når det gælder deres primære fokusområder.  Dér, hvor CXO’erne ser reelle kompetenceudfordringer, er i forbindelse med fx it-sikkerhed og skat, som begge ligger lavt i kompetencevurderingen.

Det er ikke så overraskende, at CXO’en føler sig udfordret, når det gælder de nye risici som fx cybercrime, der kan ramme virksomhederne hårdt og være vanskelige at afdække. Dette er også et tema, vi ser bliver behandlet på bestyrelsesniveau. Til gengæld er det også inden for it, at en stor andel af CXO’erne retter de fremtidige investeringer, så de ved godt, at her er der udfordringer, som skal håndteres for at sikre den samlede forretning.” forklarer Lars Baungaard.

Stil skarpere på talent management-kompetencerne

På virksomhedsniveau er det særligt CEO’en, der svarer, at man i mindre grad er klædt på til at varetage talent management ligesom CFO’en giver udtryk for, at der er et kompetencepotentiale her. De øvrige CXO’er giver udtryk for, at de i langt overvejende grad føler sig klædt på til opgaven på talent-agendaen.

Undersøgelsens resultater peger på, at talentudvikling generelt set skal højere op på agendaen hos både CEO’en og CFO’en. Området er en topprioritet for de globale topledere, så her ser vi en væsentlig forskel til de globale ledelseskolleger.” påpeger Lars Baungaard og henviser til PwC’s Global CEO Survey, hvor 63 % af de globale topledere nævner adgangen til kvalificerede medarbejdere som en væsentlig trussel mod væksten.

Når CXO’erne skal vurdere deres egen afdeling , og om hvorvidt de i deres team har de rette kompetencer til at løfte udfordringerne, så scorer områderne teknologi/digitalisering samt rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer lavt.

Størst jobvækst i små og mellemstore virksomheder

CXO Survey 2014 viser, at SMV’erne forventer en større medarbejdervækst i Danmark end de store virksomheder. 82 % af SMV’erne forventer en medarbejdervækst, mens 70 % af de store virksomheder forventer det.  Og der er positive væksttoner fra SMV’erne:

Udviklingen i jobvæksten hænger sammen med, at det også er SMV’erne, der forventer en større omsætningsvækst end de store virksomheder. Hele 26 % af SMV’erne tilkendegiver, at de forventer en omsætningsvækst på over 20 % i det kommende år. Men kun 2 % af de store virksomheder forventer at få en omsætningsvækst på over 20 %,” fortæller Lars Baungaard.

Et flertal af de adspurgte CXO’er tilkendegiver desuden, at deres virksomhed i højere grad vil ansætte i Danmark end i udlandet i 2014. Imidlertid forventer CXO’erne næsten samme procentvise tilvækst i antal job både herhjemme og i udlandet.

Om undersøgelsen

CXO Survey’en er gennemført via online- og telefoninterviews fra januar til marts 2014, og vi har spurgt mere end 500 danske CXO’er om deres syn på det kommende års udfordringer, investerings- og vækstmuligheder. Vi har taget udgangspunkt i et bredt udsnit af danske virksomheder. I forhold til virksomhedstype skelner vi i undersøgelsen mellem SMV’er og ”store virksomheder”. SMV-segmentet er her karakteriseret som en virksomhed med en omsætning på mellem 0-250 mio. kr. De store virksomheder er karakteriseret som værende virksomheder med en omsætning fra 250 mio. kr. og op.

I forhold til de forskellige CXO-spor (CEO, CFO, CIO, CSO, CMO, CRO, CHRO) skelner vi i undersøgelsen hovedsageligt mellem tre overordnede grupperinger: CEO’er, CFO’er og CXO’er. Den sidstnævnte gruppe er karakteriseret ved at være en sammenlægning af svarene fra CIO’er, CSO’er, CMO’er, CRO’er og CHRO’er.

Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om at vælge og prioritere de fokusområder, kompetencer, investerings- og vækstmuligheder, som deres virksomhed og afdeling har særligt fokus på i det kommende år.

Vi har bedt respondenterne om specifikt at forholde sig til følgende fokusområder og vælge/prioritere ud fra disse: Innovation, strategi, toplinjevækst, markedstilpasning, effektiv økonomistyring og rapportering, profitabilitet, virksomhedskriminalitet, skatteoptimering/skatteforhold, ny teknologi og digitalisering, kundetilfredshed, talent management og talentudvikling, it-sikkerhed, besparelser og effektivisering samt CSR, forretningsetik og anti-korruption. Fokusområderne er udvalgt med afsæt i nogle af de fokusområder, der blev udpeget af de globale topledere i PwC's Global CEO Survey 2014.