CEO Survey 2019

Læs om de dans­ke og globale CEO’ers vækstforventninger og få indblik i de globale CEO’ers vigtigste vækst­markeder, deres bekymringer og deres agenda for 2019.

Knap 1.400 CEO’er fra virksomheder verden over har deltaget i PwC’s CEO Survey 2019, som er verdens største toplederundersøgelse. Undersøgelsen viser bl.a. CEO’ernes forventninger til vækst, deres bekymringer og deres perspektiv på verden i 2019.

I det følgende kan du få et overblik over danske og globale toplederes forventninger til vækst i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden et indblik i de globale toplederes vigtigste vækstmarkeder, deres bekymringer for potentielle trusler, og hvad de har fokus på i det kommende år. Flere danske resultater vil blive lanceret ved CEO-konferencen, torsdag den 7. marts 2019.

Topledernes tro på vækst i den globale økonomi lider et knæk

Sidste år så vi en rekordhøj stigning i andelen af de globale CEO’er, der havde positive forventninger til verdensøkonomien, og de danske topledere var oveni købet at finde blandt de mest optimistiske i verden. CEO Survey 2019 viser, at andelen af globale topledere, der forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder, er faldet til 42 % i 2019 fra 57 % i 2018 - et fald på 15 procentpoint. De danske CEO’er tror mindre på vækst i verdensøkonomien, idet blot 32 % tror på vækst mod hele 65 % i 2018 - et fald på 33 procentpoint. Samtidig viser CEO Survey, at andelen af CEO’er, som forventer en decideret tilbagegang i verdensøkonomien er steget. Blandt de globale CEO’er forventer hele 29 % mod 5 % i 2018 en tilbagegang, og blandt de danske CEO’er forventer 19 % mod 5 % i 2018 en tilbagegang. Dette er det højeste niveau for både de globale og danske CEO’er siden 2017.

CEO’ernes dalende optimisme ift. den globale økonomi kan bl.a. forklares med, at vi i det forgangne år har oplevet en væsentlig optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina, hvor der p.t. er våbenhvile frem til marts, usikkerhed om udfaldet af Brexit, ligesom der har været stor usikkerhed om stabiliteten i udviklingslande som fx Argentina og Tyrkiet. At de danske CEO’er er særligt skeptiske, når man ser på faldet i andelen af dem, der tror på fremgang, kan bl.a. skyldes, at den aktuelle handelskrig rammer to af de vigtigste markeder, nemlig USA og Kina. Derudover kan usikkerheden om økonomien i Tyskland også være en faktor. I december udviklede det tyske erhvervstillidsindeks IFO sig fx værre end ventet.

Stigende optimisme blandt de danske CEO’er hvad angår tro på vækst i egen virksomhed

De globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder daler i takt med deres faldende tiltro til verdensøkonomien. Blandt de globale er andelen af dem, der i ’høj grad’ forventer vækst, således faldet fra 42 % i 2018 til 35 % i 2019. Det modsatte gør sig dog gældende hos de danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, og for tredje år i træk ser vi en stigning i andelen af de danske topledere, der ’i høj grad’ forventer vækst de kommende 12 måneder (2016: 30 %, 2017: 39 %, 2018: 40 %, 2019: 49 %).

Set over tre år tegner der sig samme billede, hvor de danske topledere ser mere lyst på vækstmulighederne end deres globale peers. 51 % (2018: 45 %) af de danske CEO’er og 36 % (45 %) af de globale topledere tror således på vækst i egen virksomhed i de kommende tre år.

De danske CEO’ers stigende optimisme ift. vækst i egen virksomhed sammenlignet med sidste år kan bl.a. skyldes, at der er positive udsigter i forhold til dansk økonomi, og dermed stabilitet på hjemmemarkedet. Det Økonomiske Råds prognose fra rapporten Dansk Økonomi, efterår 2018, forudser en 'blød landing' efter flere år med høj efterspørgselsvækst og pres på arbejdsmarkedet. Af rapporten fremgår det, at dansk økonomi har oplevet høj vækst over 2 % de seneste tre år, og der ventes vækstrater på omkring 2 % de kommende år.

De globale topledere mister troen på Kina og USA som vækstmarkeder

Den globale usikkerhed smitter af på de globale toplederes syn på vækstmarkederne, og langt færre globale topledere peger på de to største, USA og Kina, som vækstmarkeder end tidligere. Særligt andelen af globale topledere, der ser USA som vækstmarked, falder kraftigt med hele 41 % fra 46 % i 2018 til 27 % i 2019. Andelen, der peger på Kina, falder med 28 % fra 33 % i 2018 til 24 % i 2019. Faldet skyldes bl.a. handelskrigen mellem Kina og USA, som påvirker virksomheder i hele verden.

Andelen af globale topledere, der peger på det tredjestørste vækstmarked, Tyskland, falder også med 35 % fra 20 % sidste år til 13 % i år. Samtidig ser vi i år et fald i andelen af globale topledere, der peger på Storbritannien som vækstmarked. Storbritannien og Indien er dermed på en delt fjerdeplads blandt de globale topledere. De globale CEO’ers top 3 over vækstmarkeder har ikke ændret sig siden sidste år, men relativt færre vælger dem. Det viser, at toplederne er mindre sikre på, hvilke eksportmarkeder der skal løfte deres vækst i det kommende år.

At væksten skal komme ”indefra” afspejles også i de globale CEO’ers svar på dette spørgsmål: "Hvilke af følgende aktiviteter, hvis nogen, planlægger du i de næste 12 måneder til at drive omsætningsvækst?" Her står omkostningseffektiviseringer (2019: 77 %, 2018: ny) og organisk vækst (2019: 71 %, 2018: 79 %) øverst på agendaen. Dernæst planlægger de særligt at ’lancere et nyt produkt eller en ny service’ (2019: 62 %, ny), ’nye strategiske alliancer’ eller ’joint ventures’ (2019: 40 %, 2018: 49 %) samt ’ny M&A-aktivitet’ (2019: 37 %, 2018: 42 %).

Toplederne bekymrer sig først og fremmest om mangel på kvalificeret arbejdskraft

’Mangel på adgang til kvalificeret arbejdskraft’ er i år de globale CEO’ers største bekymring (2019: 79 %, 2018: 80 %). Dermed overhaler ’mangel på adgang til kvalificeret arbejdskraft’ sidste års største bekymring ’geopolitisk usikkerhed’, der i år er topledernes tredjestørste bekymring (2019: 75 %, 2018: 85 %). Topledernes andenstørste bekymring er usikkerhed om politiske beslutninger (2019: 78 %, ny valgmulighed). Top 5 over potentielle trusler ser således ud:

De CEO’er, som har svaret, at de i høj grad er bekymret for ’manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft’, er blevet spurgt til, hvilken betydning truslen har på deres virksomheds vækstudsigter. Her svarer over halvdelen (55 %), at de ikke er i stand til at innovere effektivt, 52 % angiver, at deres medarbejderomkostninger stiger mere end forventet, og 47 % angiver, at deres kvalitetsstandarder og kundeoplevelse bliver påvirket. 44 % svarer henholdsvis, at ’manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft’ har indflydelse på, at de ikke når deres vækstmål, og at de ikke er i stand til at gå efter en mulighed i markedet.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC