Data Analytics

Kom i gang med data analytics og få mere ud af dine data. Træf hurtigere og bedre beslutninger. Arbejd mere effektivt og spar penge. Find nye veje til omsætning

Hvad er Data Analytics?

Data analytics er den digital disciplin, der kan omdanne din virksomheds rådata til væsentlig information. Med de nyeste teknologier og avancerede matematiske modeller analyseres rådata og der produceres resultater egnet til forretningsmæssig konsumption/beslutningstagning. Data analytics kommer i adskillige varianter og metoder så som big data analytics og data mining, og sandsynligvis anvender din virksomhed allerede i dag en form for data analysis. Det er PwC’s erfaring, at vores kunder er rigtig gode til at indsamle data, men at de ikke til fulde formår at udnytte potentialet i indsamlingen. Forestil dig nu i stedet, at have adgang til alle data, alle steder i din virksomhed og lige i det format, du ønsker dig. Du ville dagligt kunne skabe faktabaserede beslutninger om, hvilke kundegrupper og produkter du bør investere i, samt til enhver tid kunne overvåge dine resultater og være opmærksom på, hvis der begås svig.

Den gode nyhed for dig er, at du allerede er i besiddelse af data, og at vi kan hjælpe dig med at skabe et målbillede for, hvordan du kan få fuldt udbytte og værdi af dine data. Et målbillede der sikrer, at dine strategiske fokusområder bliver løftet via analytics, data, arbejdsgange og mennesker. Data er brændstoffet – analytics er forbrændingsmotoren – fremtiden er din.

See into the future

Playback of this video is not currently available

Hvem bruger data analytics?

I PwC tror vi på, at data analytics kan skabe forretningsmæssig værdi for alle, uafhængigt af sektor eller industri. At kunne tiltrække og ansætte de rigtige talenter, at opnå en bedre indsigt i ens kundebase eller at få effektiviseret værdikæde er blot eksempler på områder hvor data analytics skaber værdi for alle typer af virksomheder.

Den analytiske værdikurve - Hvor langt er I kommet med data analytics?

Din rejse til at opnå effektiv data analytics starter med pålidelige data. Dine data skal anvendes til at fremme din virksomheds innovation, så der er ikke plads til fejl. Datakvalitet begynder med en solid data governance, som skal være veltilrettelagt, relevant, nøjagtig og forståelig. Vi kan hjælpe med at opbygge et datagrundlag, udforme en informationsstrategi, optimere virksomhedens infrastruktur, processer og systemer samt skabe en kultur, der sikrer, at din virksomhed bliver datadrevet.

Data Analytics teknologier

Descriptive

Forstå hvad er der lige sket?

Descriptive analytics er første skridt på rejsen mod datadrevet beslutningstagning. Descriptive analytics giver dig historisk indblik i din virksomheds performance og trends. Descriptive analytics er den mest udbredte form for analytics, og de fleste virksomheder har succesfuldt implementeret descriptive analytics i deres forretningsmodel, f.eks. til generering af standardrapporter på tværs virksomheden eller ved afdækning af hvor stor en effekt sidste markedsføringskampagne havde på indtægten.

Hvad er lige sket

Diagnostic

Forstå hvorfor det skete?

Diagnostic analytics er næste skridt på rejsen. I har identificeret en afvigelse fra forventeligt handlingsforløb under jeres descriptive analysis. Før forretningen kan tage handling på et oplyst, datadrevet grundlag har I behov for yderligere indsigt. Det er her diagnostic analytics kommer ind i billedet. At opnå den nødvendige indsigt kræver ofte en omfattende analyse af større datasæt, hvorfor moderne diagnostic analytics ofte gør brug af machine learning teknikker som data mining, da maskiner er uendeligt mere egnet til at analysere større mængder data og identificere statistiske sammenhænge. Data mining er en digital disciplin, der anvender machine learning og statistiske modeller til at analysere større, komplekse datasæt for at afdække mønstre og årsagssammenhæng, der kan give forretningen det nødvendige input til at justere handlingsforløbet.

Hvorfor skete det

Predictive

Få indsigt i hvad kan der ske?

Predictive analytics er delmålet. Du har den rigtige dataarkitektur, data governance og kan stole på kvaliteten af dine data. Du har styr på historikken og forstår hvorfor handlingsforløbet ser ud, som det gør. Men hvad gør du så nu? Det er her, predictive analytics kommer ind i billedet. Når man anvender predictive analytics baseret på machine learning og kunstig intelligens sætter det for alvor fart over feltet. Kunstig intelligens og machine learning gør det nemlig muligt, at gen-analysere, re-modellere og re-evaluere data, så algoritmen automatisk ’lærer’ at simulere og forudsige et forretningsmæssigt handlingsforløb. Med predictive analytics får du nu mulighed for at handle, før en begivenhed finder sted, i stedet for blot at reagere på den bagefter. Predictive analytics gør dig således i stand til at forudsige markedspriser, forhindre ulykker, håndtere risici og meget mere.

hvad kan der ske

Prescriptive

Hvordan skal du respondere på den nye indsigt?

Prescriptive analytics er den yderste grænse inden for data analytics. Giv dine data superkræfter. Med prescriptive analytics får du ikke kun mulighed for at handle før en begivenhed finder sted, du bliver også præsenteret for de valgmuligheder, som giver dig det statistisk bedste handlingsforløb. Teknologier som neurale netværk og deep learning gør prescriptive analytics i stand til at efterligne menneskelig adfærd, når det kommer til at optage, analysere, forstå og handle på data. Ligesom du selv bliver bedre til optage og behandle information vil prescriptive analytics ligeledes løbende optimere analysens korrekthed. Det er derfor ikke overraskende, at prescriptive analytics i dag anvendes i de nyeste teknologier som selvkørende biler og intelligent styring af vores trafik flow.

respons hvordan

     

Nedbryd jeres barrierer og kom i gang med Data Analytics - Rejsen begynder her

Hos PwC oplever vi, at data analytics er højt på ledelsens agenda. Der ønskes en hurtigere og mere sofistikeret proces for beslutningstagning for at kunne respondere effektivt i et omskifteligt og konkurrencepræget marked, og ledelsen søger stadig den rette kombination mellem mind & machine til at analysere data, forstå risici og opnå den konkurrencemæssige fordel.

Vores kunder igangsætter derfor mange eksplorative indsatser for at afprøve fordelene ved data analytics, men det begrænses ofte til afgrænsede use-cases og proof-of-concepts, hvor det aldrig lykkes at sætte løsningen i produktion.

Det er vores erfaring, at etableringen af data analytics kræver at virksomheder er i stand til at nedbryde følgende barriere:

IT

 • Legacy infrastruktur
 • Adskillige platforme & digitale værktøjer
 • Komplekst data økosystem
 • Lav data kvalitet
 • Mangel på nødvendige kompetencer
 • Mangel på skalerbarhed

Organisation

 • Siloopdelte data analytics teams
 • Mangel på tværorganisatorisk samarbejde
 • Begrænset fokus på vision
 • Utilstrækkelig finansiering
 • Uklar governance struktur

Adfærd

 • Intuitiv vs. datadrevet beslutningstagning
 • Kulturforandring
 • Udelukkende fokus på 'short term' løsninger
 • Utilstrækkelig vidensdeling på tværs

Data Analytics Teams er i dag, alt for ofte formet i kraft af deres historik. Eksisterende at data analytics Teams ofte arbejder siloopdelt, under en uklar governancestruktur og med begrænset fokus på virksomhedens overordnede vision. Det betyder at jeres strategi for arbejdet med data analytics under overfladen, reelt bygger på knopskydning, drevet af individuelle helte, hvilket skaber personafhængige og silobaserede teams og løsninger. Kravene til data analytics teams ofte så brede, at der skal opbygges specialist funktioner og kompetenceområder, der sikrer, et tværorganisatorisk samarbejde med fokus på vidensdeling. Alt dette giver nye behov til adfærd, kultur og målrettet uddannelse, således at data analytics etableres skalerbart, personuafhængigt og bliver effektivt til at understøtte jeres informationsstrategi.

Data er et digitalt råstof og en afgørende faktor for din virksomheds succes. Uden den rette datakvalitet øges risikoen for at tage fejlagtigt beslutninger, som i værste tilfælde resulterer i tabte forretningsmuligheder. Det er derfor essentielt at virksomheder får opbygget den rigtige data governance, som sikrer, at deres digitale råstof har den nødvendige kvalitet, det korrekte sikkerhedsniveau og efterlever alle relevante love og krav.

Vores velafprøvede rammeværk for data analytics og AI transformation kan være din nøgle til at nedbryde såvel teknologiske som menneskelige barrierer. Det tager afsæt i seks dimensioner, der sigter mod at skabe den rette balance mellem teknologi og menneskelig involvering.

PwC's Analytics & AI transformations rammeværk

1. Datadrevne beslutninger

 • Implementer en informationsstrategi og træf datadrevne beslutninger vha. analytics
 • Identificer og prioriter kerneområder
 • Udnyt analytics og AI til at skabe forretningsmæssige værdi.

2. Data & Information

 • Udtræk og analyser større volumener af ustruktureret data
 • Integrer eksternt/3 parts data
 • Etabler real-time data processering
 • Skab nødvendige datasikkerhed og opnå beskyttelse af privatlivet.

3. Teknologi & Infrastruktur

 • Identificer en skalerbar platform, der kan understøtte hele dataområdet og udnytte analytics og AI på tværs af forretningen
 • Udvikle digitale, brugerorienterede applikationer for mobil, web og enterprise.

4. Organisation & Governance

 • Skab en operation model med klart definerede roller og ansvar

 • Etablér en organisationsstruktur der sikrer eskalering og håndtering af risici forbundet med data og regulatorisk compliance.

5. Processer & Integration

 • Arbejd agilt med fokus på forretningsmæssige gevinstrealisering

 • Strømlining af metrics og forbedring af samarbejdet mellem IT og forretningen

6. Kultur & Talent

 • Identificer kompetencer og adfærdsmønstre, der kan sikre en passende kulturforandring

 • Understøt forandringen med målbare processer

 • Kontinuerligt fokus på udviklingen af Data Science og Projektledelse.

Arbejdet med data analytics bør altid starte med en solid informationsstrategi. En veldesignet informationsstrategi vil gøre jer i stand til at opnå det ønskede digitaliseringspotentiale ved at anskue data som en strategisk ressource. En informationsstrategi vil ikke blot sikre opnåelse af forretningsmål i de kommende år, men også fremtidssikre organisationens teknologivalg.

En informationsstrategi agerer ofte som bindeled mellem forretningen og den tekniske, understøttende organisation. Når strategien er på plads starter detailplanlægningen med at sikre det nødvendige datagrundlag, identificere skalerbare platforme, opbygge den rigtige data governance, oparbejde kompetencer og motivation, samt allokere ejerskab af data og systemer.

I PwC sikrer vi, at I med udgangspunkt i jeres strategi indtænker hvordan I bedst muligt kan bruge data og AI som en strategisk ressource. Det være sig i forbindelse med bedre lokal udnyttelse af data eller optimering af integrationer mellem datakilder. Vi kan skabe informationsstrategier der understøtter optimering af interne processer. Tilsvarende kan vi også lave planer, der sikrer, at I opnår et forbedret netværkspotentiale med styrkede kunde-, partner- og underleverandørprocesser, samt skabe planer der sikrer, at I kan realisere de nye forretningsområder som jeres forretningsstrategi kræver.

Uanset hvilke barriere I skal nedbryde for at komme i gang med data analytics eller hvor langt i er nået i den analytiske værdikurve, så står PwC’s data analytics eksperter og rådgivere klar til at hjælpe. Hos PwC får I adgang til over 60 danske data scientists, og vi vores international netværk gør os i stand til at trække på adskillige nationale og internationale kompetencer inden for enhver relevant sektor.

Besøg vores seneste banebrydende digitale platform - Data Factory.

Data Factory er designet til at føre vores kunders data analytics ambitioner fra vision til virkelighed. PwC’s Data Factory platform er en fuldt ud sikker og skalerbar hybrid-cloud platform til udvikling og hosting af software applikationer samt datadrevne services og AI-modeller. Data Factory kan integreres med jeres eksisterende platforme f.eks. On-prem infrastruktur, Google AWS og Microsoft Azure, og platformens avancerede teknologi kan behandle og processere alle typer af struktureret og ustruktureret data fra din virksomheds adskillige datakilder såsom sensordata, databaser, lokale filer og It systemer.

Tag bedre beslutninger

Gør det samme, som du gør i dag. Bare bedre. Enhver funktion i enhver virksomhed og branche kan blive mere effektiv. Analytics kan hjælpe dig med at forstå og optimere værdikæden i virksomheden og styre driftsomkostningerne. Rationalisere teknologien og opnå kundeindsigt. Du kan sætte skub i væksten gennem strategiske prissætningsmodeller og datadrevet markedsføring. Du kan anvende risk analytics til at opdage besvigelser, før de finder sted. Opnå kundeindsigt, så du ved, hvor mange medarbejdere der skal være i forretningen flere uger i forvejen. Forudsig og optimér deals gennem M&A-analytics.

Optimer produktivitet ved automatisering af forretningsprocesser

Der er ofte divergens mellem, hvordan processer bør forløbe og hvordan de i praksis forløber. Når man kombinere data analytics med smart teknologier som AI og Robotics bliver det muligt at øge produktiviteten ved at automatisere gængse forretningsprocesser. Med de rette data analytics kompetencer kan der skabes et datagrundlag der kan afdække hvordan centrale virksomhedsprocesser i realiteten eksekveres (Process Intelligence). Når datagrundlaget er skabt og den fornødne governance er etableret, så kan der etableres softwarerobotter (robotics) som kan efterligne generiske, operationelle forretningsprocesser, så dine medarbejdere kan fokusere arbejdsindsatsen på at skabe mere værdi til jeres virksomhed.

Vil du vide mere om RPA og robotics

Effektiviser markedsføringsinitiativer

Få bedre indsigt i din kundebase og optimér din markedsføring. I PwC hjælper vi vores kunder med at opnå en større indsigt om deres eksisterende kundebase ved brug af descriptive analytics. Med predictive analytics opnår vores kunder datadrevet indsigt i hvilke strategiske ændringer, der kan føre til nye indtægtsmuligheder hos såvel den eksisterende som en ny kundebase.

Afdæk dit forretningsmæssigt potentiale

Med jeres data og vores data analytics-eksperter er det kun fantasien, som sætter grænsen. Sammen kan vi udforske de nye teknologier, afprøve innovative ideer og afdække metoder til nytænkning af den måde I driver forretning på. Vores data analytics-eksperter har industrispecifik viden og best practice inden for lige netop din branche.

Opnå en skarpere ledelsesrapporteringen

Ledelsesrapportering skal både skabe gennemsigtighed i virksomhedens tilstand og udgøre et solidt beslutningsgrundlag for at håndtere fremtidige udfordringer. Derfor er det afgørende at designe ledelsesrapporteringen, så den indeholder lige præcis de data, der gør, at I kan nå jeres strategiske mål. Med brug af datavisualisering og dashboards kan vi levere interaktive analyser og rapporter, som ledelsen hurtigt kan agere ud fra.

Data Analytics i fremtiden

Fremtiden for data analytics er prescriptive. Fremtidens virksomheder vil være dem der er lykkedes med at udnytte det forretningsmæssige potentiale bag teknologien. Det vil være virksomheder, som anvender prescriptive analytics til at forudsige og navigere dem sikkert igennem kritiske begivenheder. Det vil være virksomheder, som anvender prescriptive analytics til at forudsige markedsændringer før de sker, og justere deres strategi på baggrund af data. Prescriptive analytics vil åbne dørene for helt nye indtægtskilder og optimere eksisterende. Nøglen til alt dette er adgang til data og evnen til at bruge den.

Både muligheder og risici har indflydelse på din virksomhed og dermed også, hvordan du og dine medarbejdere reagerer og handler i forhold til dette. Predictive analytics kan hjælpe dig med at forudsige kritiske begivenheder og situationer – så du kan være proaktiv, før de finder sted.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data

Tlf: 4072 5767

Jesper Vedsø

Partner

Tlf: 3945 9144

Torben Leth

Partner, Head of IT Management

Tlf: 5183 7958

Følg PwC