Værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele

Står du for at skulle købe eller sælge en virksomhed, skal der udarbejdes en værdiansættelse af virksomhedens "fair markedsværdi".
En sådan værdiansættelse tjener som en del af beslutningsgrundlaget for at gennemføre transaktionen, og det er derfor vigtigt, at værdiansættelsen gennemføres på basis af indsigt i den pågældende industri, erfaring og anvendelse af anerkendte og up-to-date metoder.

Det kan også være relevant at foretage værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i andre sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med koncerninterne overdragelser, hvor der er behov for at dokumentere, at overdragelsen sker på markedsmæssige vilkår.

I hvilke situationer kan vi rådgive dig om værdiansættelse?

Vores rådgivning om værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele er baseret på anerkendte metoder og et særdeles omfattende erfaringsgrundlag inden for forskellige industrier.

Vores ydelser omfatter bl.a.
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til brug for køb og salg af virksomheder og kapitalandele
 • Dokumentation af værdien i forbindelse med generationsskifte eller koncerninterne overdragelser
 • "Fairness Opinions" - dvs. erklæringer om hvorvidt en given transaktion er fair ud fra en økonomisk betragtning
 • Dokumentation af værdien i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter eller tilkøbt goodwill

Vores metoder til værdiansættelse

Der findes en række forskellige metoder til værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele. Vi anbefaler som regel, at følgende metoder anvendes:
 • DCF metoden (Discounted Cash Flows)
  Med DCF-metoden estimeres markedsværdien af egenkapitalen på basis af de frie cash flows, som virksomheden forventes at generere i fremtiden.
  Beregningsmetoden indeholder følgende trin: Udarbejdelse af prognoser for den fremtidige drift og balance; diskontering af de frie cash flows i forecastperioden med en diskonteringsfaktor, som afspejler virksomhedens risikoprofil og tidselementet; beregning og diskontering af cash flows efter forecastperioden (residualperioden); til sidst summeres cash flows fra forecastperioden og residualperioden, og værdien reduceres med den nettorentebærende gæld.
 • Markedsmetoden
  Markedsmetoden angiver markedsværdien af egenkapitalen på basis af en sammenligning med nøgletal for børsnoterede virksomheder eller transaktioner med virksomheder inden for samme branche. Via vores researchafdeling besidder PwC en betydelig international viden om børsnoterede virksomheder, gennemførte transaktioner og den forventede udvikling inden for de fleste industrier.
 • ROVTM (Real Options Valuation)
  Nogle virksomheders fremtidige udvikling baseres på projekter, hvis udfald er behæftet med betydelig usikkerhed. I sådanne situationer er det ofte vanskeligt at foretage en værdiansættelse ved hjælp af de mere traditionelle metoder, og derfor har PwC udviklet en ny værdiansættelsesmetode baseret på real options teori. Vi kalder metoden ROVTM (Real Options Valuation).

ROV-metoden kan med fordel anvendes i forbindelse med værdiansættelse af udviklingsprojekter og forskningsintensive virksomheder inden for bioteknologi, medicinal industri, råstofudvinding etc.

Anvendt på disse virksomheder vil traditionelle værdiansættelsesmetoder ofte undervurdere værdien af projektet eller virksomheden. ROV-metoden tager udgangspunkt i DCF-metoden og ideerne bag den finansielle optionsteori og gør det muligt at indregne værdien af virksomhedens strategiske optioner f.eks. med hensyn til at afslutte eller fortsætte et givet projekt.

Hvad kan du forvente med PwC som rådgiver?

Et samarbejde med PwC's specialister sikrer:
 

 • Et veldokumenteret beslutningsgrundlag
 • Et betydeligt erfaringsgrundlag
 • Anvendelse af anerkendte og up-to-date metoder.