A1-attest for forretningsrejsende

A1-attest for forretningsrejsende

Virksomheder, der sender deres medarbejdere på forretningsrejse rundt omkring i Europa, står over for en række øgede lovgivningsmæssige krav. Ét af disse drejer sig om medarbejdernes socialsikringsdækning. På grund af udenlandske socialmyndig-heders øgede fokus på området bør dette emne ligge højt på virksomhedernes compli-ance-agenda. Vi har udviklet et stærkt digitalt værktøj, der kan hjælpe din virksomhed med at kontrollere sin compliance.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hvad er en A1-attest?

Alle danske virksomheder, der sender sine medarbejdere på forretningsrejser rundt omkring i Europa, er forpligtet til at indhente en A1-attest. Attesten sikrer, at medar-bejderen er dækket af dansk social sikring under sin forretningsrejse, og den kræves uanset rejsens formål eller varighed. Desuden sikrer A1-attesten også, at arbejdsgive-ren ikke har nogen forpligtelser med hensyn til social sikring i udlandet.

Hvad kan der ske, hvis A1-attesten mangler?

 • Medarbejderen kan nægtes adgang til arbejdsstedet i udlandet
 • Medarbejderen risikerer at gå glip af retten til danske sociale ydelser efter for-retningsrejsen
 • Der kan pålægges bøder af de udenlandske myndigheder
   

Vi har set tilfælde, hvor medarbejdernes ret til dansk arbejdsløshedsunderstøttelse og ydelser i forbindelse med arbejdsulykker blev sat på spil, fordi A1-attesten manglede.

Digitalt HR compliance-værktøj

Vi har udviklet et RPA-værktøj (Robotic Process Automation), som gør det muligt for medarbejderne at indhente A1-attesten til forretningsrejser blot ved på deres telefon at opdatere værktøjet med oplysninger om, hvornår og hvor forretningsrejsen finder sted. Med vores RPA-løsning får du et brugervenligt værktøj til dine medarbejdere og opnår større kontrol over virksomhedens compliance og de risici, der er forbundet med forretningsrejser.
Fordelene ved brug af A1-værktøjet:

 • Omkostningsbesparende
 • Øget compliance-nøjagtighed
 • Real-time compliance

Vi kan hjælpe virksomheden lige fra introduktionen og til implementeringen af RPA-værktøjet.

Opbygning af business case for virksomheden

Det første skridt til gennem digitalisering af applikationsprocessen at kontrollere virksomhedens compliance i forbindelse med international social sikring er at opbyg-ge en business case for virksomheden.
I denne kortlægges virksomhedens særlige fordele og eventuelle hindringer i forbin-delse med kontrol af virksomhedens forretningsrejsende uanset virksomhedens nu-værende compliance-niveau. En business case vil bl.a. omfatte følgende:

 • Virksomhedens særlige økonomiske investeringsafkast
 • Virksomhedens særlige niveau for compliance-nøjagtighed før og efter imple-mentering af løsningen
 • Virksomhedens individuelle risikoniveau under hensyntagen til dens drifts-model samt risikoen for medarbejderne

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at høre mere om værktøjet eller i at få en indledende drøftel-se med os omkring en business case for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os. Det vil glæde os at hjælpe din virksomhed med at opbygge en business case.

Kontakt os

Adam Rewucha

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9410

Aline Rotach

Manager, PwC Denmark

Tlf: 2784 6303

Følg PwC