Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Supply Chains i en forandret verden

Kriser stiller ofte virksomheder overfor en række store udfordringer i relation til deres leverandør- og forsyningskæders effektivitet og robusthed. COVID-19-krisen har fx medført store tilpasningskrav til virksomhederne og signifikante disruptions i form af uforudsete udsving i udbud og efterspørgsel, som har afsløret en sårbar supply chain i mange virksomheder. For at styrke virksomhedens supply chain er det aktuelt at se på, hvor robust strukturen i denne er, da det har direkte indflydelse på evnen til at håndtere risici og konstante forandringer i markeder. Alle led i virksomhedens værdikæde, hvor en mulig sårbarhed kan opstå, bør som følge af en krise ses i et nyt lys, da det er afgørende for, at virksomheden kan manøvrere midt i krisen og - mindst lige så vigtigt - at den hurtigst muligt er tilbage på benene igen.

I det følgende får du indblik i hvilke kapabiliteter og digitale løsninger, din virksomhed kan have særligt fokus på for at gøre din supply chain robust, stabil og transparent.

Supply chains bør ses i et nyt lys

Årtiers succesfulde udvikling af supply chain-planlægningsprocesser har skabt de supply chains, vi kender i dag. Understøttet af systemer og teknologier, der hele tiden bliver mere avancerede, er der nu skabt højt specialiserede og ikke mindst omkostningseffektive supply chains, hvor viden og erfaring er akkumuleret, og planlægning er løftet op på et højt aggregeret niveau på tværs af funktioner. Kriser som fx COVID-19 gør det nødvendigt ikke blot at se på, hvor omkostningseffektiv virksomhedens værdikæde er, men i særlig høj grad hvor robust den er. Særligt de mest produktive, teknologisk avancerede og videnstunge virksomheder, er også dem, der lige nu har den mest sårbare supply chain, og som bør gentænke de forskellige led i virksomhedens værdikæde.

“Mens fokus i mange år har været rettet mod optimering og omkostningsreduktion, har mange virksomheder i mindre grad fokuseret på balancen mellem effektivitet og robusthed. Vores forsyningskæder er blevet så omkostningseffektive, at vi har glemt, at de også skal være robuste.”

Bo Denckerpartner hos PwC

Men hvordan skaber man en mere robust værdikæde? Det omfatter bl.a. tiltag som at indbygge buffere i form af flere ansatte og mere tid, at operere med større lagerbeholdninger, at øge gennemsigtigheden i alle led i værdikæden, samt at producere tættere på sine markeder. For at skabe og vedligeholde robuste forsyningskæder, peger PwC på vigtigheden af at se dette som en kerneopgave af strategisk karakter for den enkelte virksomhed. Supply chain-udvikling bør derfor være et emne, der bliver prioriteret højt på direktions og bestyrelsesniveau.

Vi anbefaler at skabe en robust supply chain gennem fire steps, som skal genbesøges i en årlig gentagende strategisk proces:

Et forsyningssystem starter hos kunderne og ender hos leverandørerne – eller starter det hos leverandørerne og ender hos kunderne? Hvad enten man har den ene eller den anden approach, er det sikkert, at virksomhedens egen Operation skal være i stand til at kunne skabe den nødvendige fleksibilitet, som sikrer at kunde- og leverandørmarkedet hænger sammen.

Dette er en præmis for alle virksomheder. Og erkendelsen af, at den enkelte virksomhed skal leve op til de forpligtigelser, den har pådraget sig i form af kontrakter indgået med kunder, er første step i forståelsen af virksomhedens forsyningskæde.

Næste step er forståelsen – og ikke mindst design af – hvordan den enkelte virksomhed sikrer sammenhæng end-to-end i værdikæden. Den dobbelte segmentering af kunder og leverandører er et godt fundament for at skaffe sig en nødvendig fleksibilitet – simpelthen ved at tilbyde forskellige kunder og segmenter forskellige serviceniveauer. Og ved at opbygge processer og buffere afhængig af leverandørog varegruppe.

Internt i egen Operation (produktion og distribution) skal der etableres et ”styringskoncept”, som med de rigtige lagerstørrelser og de rigtigt placerede push/pull-punkter i flowet sikrer den nødvendige fleksibilitet for at risikominimere de forpligtigelser, virksomheden har i relation til dens kunder.

Fordelen ved at integrere dette styringskoncept er, at virksomheden skaber sig et overblik over dels, hvad det koster i overkapacitet at supportere kundeforpligtigelserne, og dels hvilke kunder og hvilke leverandører, der forårsager specielt store risici i værdikæden.

Vi anbefaler alle virksomheder at arbejde strategisk med kunde- og leverancekæderne og sikre en spejling af kundekrav i designet af værdikæden. Se denne illustration:

Den daglige ledelse er det tredje element i opbygningen af en solid og robust supply chain. Alt for ofte sker det, at godt designede supply chains ikke er i stand til at leve op til de forpligtigelser, de har i form af leverancer til deres kunder eller i form af at skabe en sund bundlinje for virksomheden.

Årsagen til dette findes alt for ofte i, at ledelsen negligerer S&OP (sales & operation planning) – og at der derfor ikke er truffet ”kloge tværorganisatoriske beslutninger” og udstukket rigtige retningslinjer, som grundlag for optimering af de mange beslutninger, der dagligt tages af en række medarbejdere i Operation.

Vi anbefaler derfor, at direktionen proaktivt deltager i S&OP-processen, således muligheder, risici og omkostninger løbende sikres afstemt. Man kan sammenligne med krisekommunikation, og hvordan ledelsen bør agere i forbindelse med krise- og risikostyring. Direkte involvering af direktionen og bestyrelsen bør også være til stede i udviklingen af supply chains for at skabe den optimale og nødvendige tilpasning af virksomhedens forsynings- og leverandørkæder. 

Det fjerde trin for sikring af den robuste supply chain er den digitale understøttelse. Det bliver stadigt mere vigtigt at have en elastisk supply chain med øget integration af data, hvilket giver et bedre overblik over, hvordan hele værdikæden fungerer, og hvor omkostningerne er placeret. De fleste virksomheder har et ERP-system (Enterprise Ressource Planning). ERP-løsningen kan håndtere alle de kerneprocesser, der er nødvendige for at drive virksomheden, således alle processerne er integreret i ét system samlet på ét sted. Men vi ser ofte, at ERP-systemet er middelmådigt implementeret – med risiko for fejlagtigt beslutningsgrundlag og deraf afledte fejlagtige beslutninger. Ligeledes ser vi ofte, at virksomhederne ikke udnytter en lang række muligheder for yderligere automatiseringer og for at skaffe og anvende data i realtid – både fra slutkunder, egen produktion og bagudrettet fra leverandørkæden.

Vi anbefaler en kortlægning af mulighederne for yderligere digitalisering og automatisering, således virksomheden hurtigt kan reagere og omstille sig – særligt i krisetider. 

Strategisk fokus på robuste supply chains

Når man som virksomhed har fokus på de ovennævnte fire trin for at skabe og vedligeholde en robust supply chain, er det vigtigt at se design af supply chains som en strategisk kerneopgave for den enkelte virksomhed. Vi anbefaler derfor, at man som minimum én gang årligt bør genbesøge design af virksomhedens supply chain og opveje muligheder, risici og omkostninger, der ligger i dette design. I relation hertil er det væsentligt at udvikle kompetencer i virksomheden, der proaktivt afdækker risici og etablerer muligheder for at imødegå disse. Det er en opgave, der strækker sig på tværs af organisationen igennem hele værdikæden – og som også inkluderer udviklings- og finansfunktionen.

Gevinsten ved proaktivt at skabe den rette fleksibilitet og de rette, stærke partnerskaber i virksomhedens supply chain er evnen til at kunne agere agilt i en krisesituation, og derved at have energi til at opsøge de nye muligheder, der opstår som følge af ændrede markedskonditioner. Derfor er robusthed i supply chain blevet en konkurrenceparameter for virksomheder, der er afgørende for, hvor modstandsdygtige de er overfor kriser. 

Kontakt os

Bo  Dencker

Bo Dencker

Partner, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 4075 3999

Jens Arvad Johansen

Jens Arvad Johansen

Director, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 4042 4550

Følg PwC