Godtgørelse af energiafgift på olie, gas og kul

Fordeling af energiforbrug

Det er vigtig at foretage en opdeling af energiforbruget på procesenergi kontra ikke-procesenergi, da der ikke ydes godtgørelse af afgiften på energi, der direkte eller indirekte anvendes til rumvarme, komfortkøling og opvarmning af vand. For olie, kul og gas betragtes energien som udgangspunkt for anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling.

Hvad er procesenergi?

Der er primært to betingelser, der skal være opfyldt, for at energien betragtes som procesenergi:

  • Energien skal være anvendt til en produktion, hvor varen undergår en forandring
  • Energien skal være anvendt til fremstilling af en vare, der er bestemt til afsætning

Endvidere anses energi brugt til følgende formål også for procesenergi:

  • Opvarmning af malekabiner
  • Opvarmning af staldbygninger
  • Brug af varmt vand til rengøring af produktionslokaler og udstyr på slagterier
  • Brug af varmekanon til tørring af rum ved ombygning eller nybygning
  • Opvarmning af lignende rum, hvor der kun lejlighedsvis opholder sig mennesker

Godtgørelse af energiafgiften kræver måling af forbrug

Som udgangspunkt skal virksomheden måle sit energiforbrug for at få godtgjort energiafgiften af energiforbruget til proces. Ved en manglende måling vil virksomheden som hovedregel ikke være berettiget til at få godtgjort energiafgifterne. Der er dog en række undtagelser, hvor virksomheder kan undgå at opsætte målere og i stedet vælge at opgøre afgifter af energiforbruget til rumvarme, komfortkøling eller opvarmning af vand efter standardsatser.

Beregning af godtgørelse af energiafgift på gas, olie og kul

Anvender din virksomhed olie, gas eller kul til proces, kan din virksomhed som hovedregel få godtgjort hele energiafgiften med undtagelse af en mindre andel. Nedsættelse af den afgift, som virksomheder kan få godtgjort, skal opgøres på baggrund af energiindholdet i det anvendte brændsel. Alternativt kan der ske en procentvis nedsættelse af godtgørelsen af afgift. Afgiften godtgøres i samme omfang, som der er fradrag for moms.

Virksomheder kan kun sjældent få godtgjort NOx-afgiftCO2-afgift og svovlafgift.

Se afgiftssatserne for energiafgiften på forskellige brændsler, samt satserne for godtgørelse af afgift i PwC's afgiftsvejledning her

Særlige processer

Anvender virksomheden brændsler til kemisk reduktion, elektrolyse, opvarmning i mineralogiske processer eller opvarmning i metallurgiske processer, kan virksomheden få godtgjort 100 % af energiafgiften.

Godtgørelse af energiafgifter på motorbrændstof

Virksomheder kan som hovedregel ikke få godtgjort energi- og CO2-afgiften af olie, LPG-gas, naturgas mv., der anvendes som motorbrændstof til registrerede motorkøretøjer, kølemaskiner, entreprenørmateriel, trucks, motorkompressorer mv.

En undtagelse er energi brugt til motordrift inden for landbrug, skovbrug mv., hvor virksomheden kan få godtgjort energiafgifterne.

Overskudsvarmeafgift

Der skal beregnes afgift af energi fra procesformål, der nyttiggøres til rumopvarmning eller til opvarmning af vand. Denne afgift skal modregnes i den godtgørelse, virksomheden opnår. Det gælder dog ikke varme fra procesformål, hvor fx motorer eller køleanlæg umiddelbart bidrager til opvarmning af det samme rum, som hvor varmen dannes.

Virksomheder skal kun betale overskudsvarmeafgift i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Hvis overskudsvarmen afsættes, skal der betales afgift hele året.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter

Tlf: 8932 5516

Følg PwC