Afgiftsregler for kraftvarmeværker/ fjernvarmeværker

El- og varmefremstilling – kraftvarmeproduktion

Virksomheden skal betale afgift af elektricitet, der forbruges i Danmark. Hvis virksomheden fremstiller elektricitet, skal virksomheden ikke betale energiafgift af den anvendte olie eller naturgas til fremstilling af elektricitet. Der er dog andre regler for mindre anlæg, jf. nedenfor.

Virksomheden kan således få godtgjort energiafgiften af mineralolieprodukter eller naturgas mv. der anvendes til fremstilling af elektricitet, når der skal betales elafgift af den elektricitet, som virksomheden fremstiller. Det samme gælder afgiften af det affald, der anvendes til produktion af elektricitet.

Virksomheder, der er omfattet af CO2-kvoteloven, kan få godtgjort CO2-afgift på brændsler for den andel, der anvendes til elproduktion.

Virksomheder, der ikke er omfattet af kvoteordningen, kan ikke få godtgjort CO2-afgiften på brændslerne. Disse kraftvarmeværker kan dog i en årrække få kompensation i form af et fast beløb, der svarer til den forøgede betaling af CO2- afgift. Kompensationen beregnes på basis af energiforbruget og afgiftsbetaling for et af årene 2005, 2006 eller 2007.

Idet virksomheden normalt kan få godtgjort afgiften på brændsler, der anvendes til fremstilling af elektricitet, er der specielle regler for virksomheder, der både fremstiller elektricitet og varme. Ved beregning af størrelsen af det afgiftsbeløb, virksomheden kan få godtgjort, skal der ske en fordeling af brændselsforbruget mellem elektricitets- og varmefremstilling.

Virksomheden kan vælge mellem to metoder til at foretage fordelingen. Metoderne tager enten udgangspunkt i den fremstillede mængde varme eller den fremstillede mængde elektricitet.

De to metoder er benævnt: 

  1. Varmevirkningsgrad 1,20 
  2. Elvirkningsgrad 0,67

Hvilken metode, der er den mest optimale for virksomheden, afhænger i høj grad af de produktionsmæssige forhold i den enkelte virksomhed.

Stilstandsvarme 

Østre Landsret har i en afgørelse i efteråret 2010 fastslået, at stilstandsvarme og opvarmning af kedler og olietanke mv. anses for procesenergi. Det betyder, at kraftvarmeværker og fjernvarmeværker kan få godtgjort afgifter af dette energiforbrug efter de almindelige regler. 

Varmeproduktion uden elfremstilling 

Fjernvarmeværker mv., hvor der leveres varme til nettet fra et kraftvarmeværk, kan få tilbagebetalt en del af afgiften på elektricitet og brændsler, der anvendes til fremstilling af varme på andre anlæg end kraftvarmeenheden.

Værkerne får hermed mulighed for at vælge mellem varmeproduktion på kraftvarmeanlæg og varmeproduktion på anlæg, der alene producerer varme. Herved kan værkerne undgå ulønsom elproduktion. 

For at opnå en besparelse er det et krav, at: 

  • virksomheden er en momsregistreret varmeproducent, der har en kraftvarmekapacitet. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, når den samlede varmeleverance i mindst 75 % af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 % af energiproduktionen i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet, 
  • anlægget leverer varme til de kollektive fjernvarmenet eller til andre lignende fjernvarmenet, uden samtidig produktion af elektricitet, 
  • anlægget leverer varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller til andre lignende fjernvarmenet som kraftvarme-enheden, 
  • anlægget til varmeproduktion drives af den, der har kraftvarmekapaciteten, men det er ikke en betingelse, at anlæggene har samme ejer eller ejes af dem, der har kraftvarmeenheden, og at den virksomhed, der råder over kraftvarmekapaciteten, står for indkøb af brændsler og er ansvarlig for driften af det anlæg, der producerer varmen. 

Hvis værkerne opfylder alle ovenstående krav, kan værkerne få tilbagebetalt en del af energiafgiften på brændsler og/eller elektricitet samt eventuelt en andel af CO2-afgiften.

Hidtil har der skullet laves en samlet opgørelse af den andel af energiafgiften og CO2-afgiften, som værket kan få godtgjort. Det vil sige, at hvis grænsen for godtgørelse af CO2-afgift var højere end den betalte CO2-afgift for det anvendte brændsel, skulle forkellen modregnes i godtgørelsen (afgiftslempelsen) af energiafgift. PwC har nu i en kendelse fra Landsskatteretten fået medhold i, at der ikke skal ske modregning af den "negative" CO2-afgift. Værker, som siden 1. november 2011 har modregnet den "negative" CO2-afgift, kan derfor lave en regulering af afgiftsgodtgørelsen tilbage fra og med 1. november 2011.

Kontakt os

Vi kan hjælpe din virksomhed med at finde ud af, hvordan I opnår de største besparelser på afgiftsområdet. Kontakt en af vores eksperter.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter

Tlf: 8932 0006

Følg PwC