Værd at vide om bogføring

Få indblik i de vigtigste begreber inden for bogføring.

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven og har pligt til at bogføre og registrere økonomiske transaktioner rettidigt. Korrekt bogføring reflekterer alle din virksomheds transaktioner. 

I PwC oplever vi, at mange mindre virksomheder bruger lang tid på at aflægge moms-, skatte- og årsregnskab, da processen ikke altid er lige til at forstå. Det kan samtidig være komplekst at forstå moms- og skattereglerne, så man kommer ofte til at bruge unødigt mange timer på bogføring. Her kan du få en kort introduktion til bogføring og dét, man som minimum bør vide.

Alle virksomheder skal bogføre, men ikke alle virksomheder skal aflægge regnskab - skal din virksomhed?

Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er bogføring, og hvad der er regnskab, så begge dele bliver udformet korrekt. Alle virksomheder er forpligtet til at bogføre – men ikke alle virksomheder er forpligtet til at aflægge regnskab. 

 • Bogføring: Registrering af de enkelte transaktioner og bilag, som vedrører virksomheden.
 • Regnskab: En samlet rapportering til årligt brug, men kan også være relevant på kvartals- eller månedsbasis. Ud over at indeholde økonomiske oplysninger anvendes regnskabet ofte af alle virksomhedens interessenter, fx banken, investorer og offentlige myndigheder.

Hvis du er ejerleder af følgende virksomheder, er der ikke krav til, at du skal opstille et regnskab:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Personligt ejet virksomhed
 • Interessentselskab, hvis mindst 1 ejer er en fysisk person.

Hvis din virksomhed er forpligtet til at aflægge regnskab, skal du sikre, at din bogføringsmetode følger anerkendte regnskabsstandarder. Standarderne dikterer registreringen af transaktioner i forbindelse med virksomhedens bogføring. En revisor kan være med til at sikre, at bogføringen udføres i overensstemmelse med disse standarder.

Transaktioner

Transaktioner er de aktiviteter af finansiel karakter, som din virksomhed skal registrere i sin bogføring. En transaktion kan fx være:

 • Du sælger noget (salgsfaktura)

 • Du køber noget (købsbilag)

 • Du modtager en betaling

 • Du laver en betaling

Det vigtige er, at alle dine transaktioner skal bogføres - uanset hvilken karakter de har. Transaktionen skal kun bogføres én gang. 

Det er et krav, at der fremgår et klart og tydeligt spor mellem registreringen af de enkelte transaktioner og videre over til regnskaber og andre dokumenter. Dette kaldes transaktionssporet. Det hjælper både dig selv og SKAT med at identificere de enkelte transaktioner og adskille dem fra hinanden.

 

View more

Bilagsnummerering

For at kunne følge transaktionssporet skal de enkelte transaktioner påføres et bilagsnummer, som bekræfter og dokumenterer transaktionen.

Bilagsnummereringen skal være fortløbende, så der ikke er huller i rækkefølgen. Det gælder også for faktura, som skal have en fortløbende nummerering separat fra andre bilag i bogholderiet. Der må gerne eksistere flere bilagsserier i samme bogholderi, men der skal være en klar og tydelig beskrivelse af bogholderiets indretning, samt identifikation af de respektive bilagsserier, og hvad deres formål er.

View more

Kontoplan

En kontoplan er en måde at opdele din virksomheds aktiviteter på, så de bliver nemmere at overskue. En kontoplan vil have konti for fx indtægter, omkostninger, aktiver, forpligtelser og kapital. Dine transaktioner skal registreres på den rigtige konto, så det er vigtigt, at du har en struktureret kontoplan. 

Der findes ofte standardkontoplaner i bogføringssystemerne, og det anbefales at bruge disse, da de tager højde for de gængse lovkrav til skat og moms mv. Du kan vælge at have mange forskellige konti, alt efter hvordan du ønsker at registrere transaktionerne. Fx kan du have separate indtægtsposter til at overvåge de forskellige indtægtsstrømme.

View more

De to grundelementer i dit regnskab

Dit regnskab består af to dele; en resultatopgørelse og en balance. Tilsammen udgør de en komplet oversigt over alt det, som du har bogført for en given periode. 

Resultatopgørelsen er den del af dit regnskab, der viser, din omsætning og dine omkostninger for en given periode. Den er altså med til at give dig et overblik over dit regnskab. Det vigtigste tal i din resultatopgørelse er årets resultat, hvor du kan se om din virksomhed har haft overskud eller underskud. Årets resultat beregnes ud fra dine indtægter fratrukket dine udgifter. 

Balancen i dit regnskab giver dig et overblik over din virksomheds økonomiske situation. Den indeholder altid aktiver og passiver. Det er altså et overblik over, hvad din virksomhed ejer og skylder på et givent tidspunkt.

View more

Det dobbelte bogholderi

Dobbelt bogholderi betyder, at hver transaktion bogføres to gange: transaktionen krediterer én konto og debiterer en anden. Hver transaktion udligner dermed sig selv. I skemaet nedenfor kan du, se hvad forskellen på debet og kredit er.

Et eksempel kan være, at din virksomhed har haft et salg. Dit salg er en indtægt, der medfører, at du får penge ind på din bankkonto. Salget bogføres ved at kreditere en salgskonto i din resultatopgørelse, og debitere din bankkonto i din balance.

View more

Moms

Moms er en statslig afgift, der opkræves af din virksomhed og beregnes på baggrund af din vares pris. I Danmark tillægges der som hovedregel 25 % moms på varer, der sælges i Danmark. Din virksomhed skal derfor indrapportere din salgs- og købsmoms.

Der kan være forskellige regler for momsrapportering på tværs af virksomheder, men typisk er der behov for kvartalsmæssig indrapportering.

Salgsmoms (udgående moms) er den moms, som du tillægger dine salg. Det er altså de 25 %, der kommer oveni din vares pris. Hvis du har solgt, mere end du har købt i en given periode, så skal du betale den overskydende difference til SKAT. 

Købsmoms (indgående moms) er den moms, som pålægges dine køb. Det er altså den afgift, som sælger har lagt oveni deres vares pris. Hvis du har købt, mere end du har solgt i en given periode, så får du differencen udbetalt fra SKAT.

View more

Skattefradrag

Skattefradrag dækker over en lang række forskellige fradrag. Et fradrag er et beløb, der trækkes fra din virksomheds indkomst, og som på den måde er skattefrit. 

Et eksempel kan være, at din virksomhed foretager et normalt varekøb på 100 kr., hvor du har fuldt skattefradrag. Dit skattefradrag af de 100 kr. er så 20 kr. Det betyder helt konkret i din virksomhed, at dit resultat for året nedskrives med 20 kr., og du derfor skal betale skat af 20 kr. mindre. 

Det er ikke alle udgifter i din virksomhed, du kan trække fuldt skattefradrag på. Der findes en lang liste af undtagelser. Du kan læse mere om dem her.

View more

Opbevaring af bilag

Det er et krav iht. bogføringsloven, at bilag opbevares af virksomheden i 5 år efter udløbet af dét regnskabsår, bilagene vedrører. Du kan både opbevare bilagene fysisk eller elektronisk

Hvis uheldet skulle være ude, og du mister et bilag, hvordan er reglerne så? Som udgangspunkt kan du ikke få fradrag for en udgift, hvis ikke du har et bilag på det. Det er dog en vurderingssag fra SKAT’s side. Hvis du generelt har orden i dit regnskab, og du mangler få bilag, kan det være, at SKAT lader den gå. Det modsatte er dog gældende, hvis dit regnskab er sjusket.

View more

Ti råd til god bogføringsskik

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet ti gode råd til god bogføringsskik:

 1. Prioritér god bogføringsskik fra begyndelsen – måske vokser virksomheden, og det bliver kun sværere med tiden. Det betyder daglig opsamling af transaktioner og ligeledes daglig registrering eller i det mindste ugentlig registrering af disse transaktioner. 
 2. Hav tydeligt opdelte konti og budgetter.
 3. Hvis du ikke har flair for bogføring, så få en professionel til at lave arbejdet for dig.
 4. Hold øje med udgifterne – ikke bare pga. overblikket, men også af hensyn til skatter og afgifter.
 5. Forbered dig på betalingen af skat, så du ikke får uforudsete regninger.
 6. Planlæg ved større udgifter.
 7. Digitalisér og automatisér fakturaer og betalinger.
 8. Forkort betalingsbetingelserne eller automatisér abonnementsbetalinger, så du hurtigt modtager betaling fra kunderne. 
 9. Hold regelmæssigt øje med udestående betalinger. Du skal løbende have hånd i hanke med udestående debitorer.
 10. Skab et systematisk overblik over virksomhedens økonomi og justér løbende, så du skaber overskud.