Få et samlet overblik over opstilling af regnskab

Få indsigt i, hvilke værktøjer du kan bruge til at opstille dit regnskab korrekt.

Din virksomheds regnskab skal give dig og andre interessenter et overblik over indtægter og udgifter i din forretning. Regnskabet skal overholde en række lovmæssige krav, fx når du indberetter dit regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT. Få indsigt i, hvilke værktøjer du kan bruge til at opstille dit regnskab korrekt og få en introduktion til PwC’s tjeklister og modelregnskaber.

Din virksomhedstype afgør kravene til regnskabet

Som udgangspunkt skal alle virksomheder i Danmark udarbejde regnskaber efter årsregnskabsloven. Detaljegraden af regnskabet afhænger af størrelsen og formen af din virksomhed:

Regnskabsklasse A: Personligt ejede virksomheder og foreninger mv.

Personligt ejede virksomheder og foreninger falder alle under årsregnskabslovens klasse A. Der er meget begrænsede krav og retningslinjer, men overordnet set skal man anvende god regnskabsskik. Kort fortalt, betyder det, at de almindelige bestanddele skal være implementeret i et årsregnskab (ledelsespåtegning, beretning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter).

View more

Regnskabsklasse B: Små virksomheder

Alle selskaber er som minimum omfattet af regnskabsklasse B. Selskabet rykker op i regnskabsklasse C, hvis det i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider to af grænserne (2019):
 • Nettoomsætning: 89 mio. kr.
 • Balancesum: 44 mio. kr.
 • Gennemsnitligt antal ansatte i løbet af året: 50.

View more

Regnskabsklasse C og D: mellemstore og store selskaber

For de mellemstore selskaber er regnskabskravene væsentligt mere krævende. Læs mere i PwC’s Regnskabshåndbogen.

View more

Særregel: Mikrovirksomheder

Som en undtagelse til de mindste selskaber i regnskabsklasse B findes reglerne om mikrovirksomheder. Kravene til denne virksomhedstype er, at følgende størrelsesgrænser ikke må være overskredet i to på hinanden følgende år på balancetidspunktet (2019):

 • Nettoomsætning: 5,4 mio. kr.
 • Balancesum: 2,7 mio. kr.
 • Gennemsnitligt antal ansatte i løbet af året: 10.

En mikrovirksomhed skal principielt overholde de samme regnskabskrav som almindelige B-virksomheder – dog med visse undtagelser. Reglerne for mikrovirksomheder giver de helt små virksomheder mulighed for at opstille meget simple regnskaber, hvor der er krav om meget få noteoplysninger. Det betyder, at regnskabet består af en resultatopgørelse og en balance med få yderligere oplysninger. Fordelen ved at anvende reglerne omkring mikrovirksomheder er, at årsregnskabet bliver meget simpelt at opstille. Ulempen er derimod, at en stor del af detaljegraden forsvinder,hvilket kan betyde, at interessenter kan få sværere ved at vurdere virksomheden som samarbejdspartner.

Det er ikke alle virksomhedstyper, som må anvende reglerne om mikrovirksomheder:

 • Selskabet besidder ejerandele i datter- eller associerede virksomheder (holdingselskab)
 • Selskabet beskæftiger sig udelukkende med investering i værdipapirer, fast ejendom eller tilsvarende (investeringsselskab)
 • Selskabet har rettigheder eller forpligtelser, som følge af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter. Det kan fx være låneaftaler med rente- eller valuta-SWAP og tilsvarende afledte finansielle instrumenter.
   

 

View more

Du kan læse meget mere om de forskellige størrelsesgrænser for små og mellemstore virksomheder i Årsregnskabsloven (Regnskabshåndbogen s. 66):

 

PwC’s modelregnskab til dig: Sådan fungerer det

I PwC har vi udarbejdet et modelregnskab, som du dels kan bruge som inspiration til udformning af dit regnskab, som dels giver dig et indblik i, hvilke elementer regnskabet skal indeholde.

Modelregnskabet er PwC’s standard-skabelon, som du kan bruge fra år til år og indeholder alt dét, som årsregnskabsloven kræver, hvis du er et selskab i regnskabsklasse B eller C. Alle elementerne i modelregnskabet er muligvis ikke relevante for din virksomhed, men dette vil fremgå af en farvekodning i dokumentet, samt de tilknyttede kommentarer og lovhenvisninger.

PwC’s tjekliste til dig: Sådan udfylder du det

Vi har udarbejdet en tjekliste for virksomheder i regnskabsklasse B, som du kan bruge for at sikre, at du husker alle formalia og sikrer kvaliteten af dit regnskab.

Sådan anvender du tjeklisten:

 • Klik på fanen “Udfyld” og indsæt oplysninger om din virksomhed
 • Klik herefter “Dan tjekliste”, hvorefter der automatisk dannes en tjekliste med kontrolspørgsmål, som du skal gennemgå. Tjeklisten kan give anledning til ændringer i dit regnskab, så det giver et klart og retvisende billede af din virksomheds økonomiske stilling, samtidig med at du ikke videregiver mere information end højest nødvendigt.

Download PwC’s modelregnskab og tjekliste her