Vandselskaberne sejrer i Højesteret

09/11/18

Højesteret har afsagt domme i de to prøvesager (Hvidovre Vand og Hjørring Vand) vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber. Højesteret finder, at den beregningsmetode, hvorved den regulatoriske værdi opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (den såkaldte POLKA-værdi), er et rimeligt udtryk for, hvordan aktiverne skal værdiansættes. SKATs (nu Skattestyrelsen) værdiansættelsesmetode er dermed underkendt.

Højesteret har den 8. november 2018 afsagt domme i de to prøvesager vedrørende spørgsmålet om fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for vandselskabers aktiver i forbindelse med vandselskabernes overgang til skattepligt.

De to prøvesager vedrører Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S' værdiansættelse af selskabernes skattemæssige afskrivningsgrundlag for indkomståret 2007, hvor kommunerne udskilte deres vandforsynings- og spildevandsaktiviteter.

Af Højesterets begrundelse fremgår, at Højesteret lægger til grund, at der ikke findes et marked for handel med vandforsyningsvirksomheder, ligesom der ikke findes tilsvarende eller lignende transaktioner, som kan danne grundlag for en værdiansættelse. Videre anfører Højesteret, at den af SKAT (nu Skattestyrelsen) anvendte DCF-model ("dicsounted cash flow") ikke udgør et egnet grundlag for værdiansættelsen.

For vandforsyningsselskaber medfører forsyningspligten og "hvile i sig selv"-princippet, at der ifølge Højesteret må foretages en skattemæssig værdiansættelse baseret på, hvad værdien af aktierne må skønnes at være for vandselskabet. Ved dette skøn kan der efter Højesterets opfattelse tages hensyn til, hvad det under markedsmæssige betingelser vil koste for et vandselskab at overtage allerede eksisterende aktiver, ligesom det kan være et element, at kommunen, som den sælgende part, ikke har noget at bruge aktiverne til efter overdragelse af forsyningspligten.

Højesteret finder på baggrund af ovenstående, at den beregningsmetode, hvorved den regulatoriske værdi opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genafskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (den såkaldte POLKA-værdi), er et rimeligt udtryk for, hvordan aktiverne kan værdiansættes skattemæssigt.

Det må forventes, at Højesterets præmisser i prøvesagerne også vil danne grundlag for værdiansættelsen for andre vandselskaber, herunder for den store mængde sager, som er indbragt for Landsskatteretten.

Resultatet af Højesterets dom er selvfølgelig en stor glæde for alle vandselskaber, men der venter nu et stort arbejde med at sikre, at Skattestyrelsen får indarbejdet konsekvenserne af Højesterets afgørelse i de skattemæssige opgørelser, ligesom skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser af tilbagebetaling af betalte skatter med tillæg af renter, regulering af udskudt skat, optimering af indkomst for selskaber, som indgår i sambeskatning mv., også skal vurderes.

Kontakt os

Per Timmermann

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9145

Henrik Bech Nielsen

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9574

Følg PwC