PwC er det danske sundhedsvæsens betroede rådgivningspartner

Vi hjælper med at udnytte muligheder og navigere gennem forandringer

Et samlet sundhedsvæsen

Danmark har et stærkt sundhedsvæsen med dygtige medarbejdere, som løber stærkt for at yde god, effektiv og sikker behandling og pleje. Men den demografiske udvikling, flere kronisk syge og den behandlingsmæssige udvikling udfordrer sundhedsvæsenet. 

Det gør det nødvendigt at udvikle nye løsninger og metoder, som øger kapaciteten og sikrer bedre udnyttelse af de samlede ressourcer. PwC’s sundhedsteam samarbejder hver dag med det danske sundhedsvæsen om at realisere potentialet i data, digitalisering og nye teknologier. Vores team har dybdegående kendskab til det danske sundhedsvæsen og trækker desuden på nyeste viden fra vores store globale netværk.

Vi ved fra egne erfaringer, at man skal have blik for mange aspekter, når man vil skabe forbedringer. Men det betyder også, at man skal begynde udviklingsprocesser med en klar vision og målbare mål. Den lokale ledelse er helt afgørende for succes, og vi har erfaringer med at få interne og eksterne stakeholdere med på mål og processer - også når problemer og løsninger er komplekse.

PwC har derfor fokus på at give sundhedssektoren de bedste betingelser for at yde kompetent, effektiv og sikker behandling i et samlet system. Ikke mindst i en tid med stor mangel på arbejdskraft er digitalisering og effektivisering et altafgørende potentiale.

Ekspertise fra sektoren
Dedikeret team med erfaringer fra sundhedssektoren

Vi forstår kompleksiteten
Vi kender snitflader og behovet for data på tværs af platforme

Vi løser konkrete problemer
Vi hjælper med praktiske løsninger og implementering

Hvilke udfordringer står det danske sundhedsvæsen overfor i disse år?

Pres på ressourcer kræver tydelig prioritering og høj udnyttelse af kapacitet

Det danske sundhedsvæsen er en grundsten i vores samfund og velfærd. Men sundhedsvæsenet er udfordret. Udvikling i sygdom og demografi samt behandlingsmæssige muligheder øger efterspørgsel og behov, mens ressourcerne og hænderne er knappe. Der er behov for en tydelig og dataunderstøttet prioritering, ligesom der er behov for et stærkt fokus på at sikre den bedst mulige brug af ressourcerne blandt andet gennem høj kapacitetsudnyttelse og effektivt flow, som kommer både patienter og sundhedsvæsenet til gavn.

Teknologien tilbyder nye muligheder, men forudsætter en væsentlig transformationsindsats

Teknologien tilbyder nye muligheder for diagnostik og opsporing, behandling og egenmestring - men det kræver ofte væsentlige investeringer og understøttelse af transformation at nyttiggøre de nye muligheder. 

Det kan være en udfordring i en travl hverdag med knappe ressourcer og kræver et stort og vedholdende ledelsesmæssigt fokus. Transformationer går desuden ofte på tværs af organisatoriske skel, hvilket øger kompleksiteten og krav til governance og ledelse.

Voksende krav til cybersikkerhed lægger pres på sundhedssektoren

Adgang til data er en afgørende forudsætning for et velfungerende sundhedsvæsen, og hver dag registreres, behandles og deles data på tværs af systemer og organisationer. 

Som en del af Danmarks kritiske infrastruktur og i takt med, at cybertruslen stiger generelt, øges også risikoen for angreb på sundhedssektoren. Cyberangreb målrettet kritisk infrastruktur kan have fatale konsekvenser for danske patienter og sundhedsvæsenet som sådan, og det er derfor vigtigt at have et stærkt cyberforsvar i og omkring sundhedsvæsenet.

Læs PwC's anbefalinger til cybersikkerhed i sundhedsvæsenet.

Teknologi kan løse sundhedsvæsenets udfordringer

Digitalisering understøtter nye forretningsmodeller og udgør en vigtig del af svaret på sundhedsvæsenets udfordringer. Teknologi kan understøtte effektive processer og øget egenomsorg for borgerne. Det rummer også potentiale for omfattende omstilling af opgaveløsningen. Det gælder fx, når AI anvendes til at granske scanningsbilleder eller som en del af beslutningsstøtteredskaber, der kan hjælpe med at identificere patienter, som vil have effekt af en given behandling. 

Hos PwC har vi viden om, hvordan digitale løsninger møder patienter og medarbejdere, og vi kan, sammen med jer, analysere og vurdere, hvilke løsninger, der er bedst til konkrete problemstillinger, samt hvor potentialerne er størst. Vi kan også bistå med implementerings- og forandringsledelsesopgave. 

Vores kompetencer spænder fra indgående domænekendskab, viden om teknologier, implementering, data, økonomi og sundhedsjura. Hele tiden med fokus på samspillet mellem applikation, patient eller medarbejder.

“Samarbejdet med PwC understreger Ferrings fokus på at investere i kunstig intelligens for at fremme udviklingen af nye terapier og opskalering af medicin”

Philippe PintonSVP, Clinical and Translational Sciences, hos Ferring

Sådan kan vi hjælpe


Digital
Digitalisering og brug af ny teknologi kan optimere behandling, styrke sammenhæng og spare ressourcer.

Sundhedsdata
Bedre brug af sundhedsdata kan udvikle forebyggelse, diagnostik og behandling og sikre rette brug af ressourcer.

Strategi og sundhed
Udvikling i behandling, struktur og demografi stiller krav til strategi og modeller for at levere sammenhængende løsninger.

Kapacitet og drift
Mangel på medarbejdere, flere patienter og pres på arbejdsmiljø stiller krav til den rette brug af kapacitet og tilrettelæggelse af drift.

Økonomi og styring
Stigende udgifter til behandling, medicin og teknologi stiller krav til optimering og styring af økonomi.

Cyber og privacy
I et konstant skiftende trusselsbillede er det vigtigt at beskytte systemer og data, så tilliden bevares og sundhedssektoren kan fungere.

 

Healthcare operations

Med PwC’s Healthcare operating model fokuserer PwC på centrale elementer i driften af fx en hospitalsafdeling.

PwC’s model tager afsæt i et 360 graders perspektiv på driften med blik for kapacitet, efterspørgsel, personale- og vagtplaner, processer og flow, kvalitetsindikatorer og medarbejdertrivsel samt kompetencer og uddannelse. Elementerne skal ses i sammenhæng, som led i en samlet indsats, for at understøtte en robust og effektiv drift og med høj medarbejdstrivsel og patient- og borger tilfredshed. 

PwC arbejder databaseret med afsæt i historiske data og realtids data, som understøtter en ‘sund’ planlægning med afsæt i erfaringsbaserede prognoser og dag-til-dag planlægning med afsæt i de faktiske forhold.

 

Hvorfor vælge PwC?

Ekspertise fra sektoren

I PwC’s sundhedsteam arbejder vi tæt sammen med sundhedsvæsenets mange aktører med at indfri potentialer på bl.a. netop digitaliserings- og teknologiområdet. Vi forstår sundhedssektorens udfordringer og med lang erfaring i at arbejde med det offentlige er PwC en kvalificeret rådgiver.

Vi forstår kompleksiteten i sektoren

Vi kender værdien af data, og vi ved, hvad data kan bruges til på tværs af platforme. Sammen med de rigtige samarbejdspartnere udvikler vi nye og bedre måder at bruge data på. Det gælder data som ledelsesinformation, data der skal bruges i forskningssammenhænge og data anvendt i den aktuelle behandlingssituation med patienten. Vores kompetencer inden for sundhedsdata, digital transformation og cybersikkerhed placerer os på den teknologiske forkant.

Vi løser konkrete problemer

Hos PwC rådgiver vi om beslutningsprocesser, der kan give ejerskab over visioner og målsætninger, der kan blive konkretiseret og gøre det nemmere at få implementeret og eksekveret i en travl hverdag. Når det kommer til digitale løsninger ved vi, hvad de kan og hvordan man får bedst mulig effekt af investeringerne, men i lige så høj grad, hvordan man går fra strategi til praktiske løsninger. Herunder også, hvordan man implementerer løsningerne i stor skala.

Kommende events

Sund balance i praksis: Skab trivsel og mentalt overskud for dig og dine patienter

Medical Device Regulation - har du styr på MDR-forordningen?

MDR-forordningen stiller skærpede krav til medicinsk udstyr. Vær opmærksom uanset om du er indkøber, producent eller distributør.

Læs mere om MDR 

Kontakt os

Flemming Christiansen

Flemming Christiansen

Partner, healthcare & life science, PwC Denmark

Tlf: 3945 9634

Laura Glavind

Laura Glavind

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2120 8911

Ole Thomsen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2146 9807

Lasse Kramp

Lasse Kramp

Manager, PwC Denmark

Tlf: 2467 9431

Følg PwC