PwC’s databeskyttelsespolitik (oplysningspligten)

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

1. Introduktion

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC", "vi", "os" eller "vores") er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Når PwC i forbindelse med levering af konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, anser vi os for databehandler, da vi behandler dem på vegne af vores kunde og efter kundens instruks. I disse tilfælde sikrer vi at indgå en databehandleraftale med vores kunde, der indeholder instruks og vilkår for PwC’s behandling af personoplysninger.

Når PwC udfører lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, anser vi os for dataansvarlige, lige såvel som når vi udfører visse andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor PwC bestemmer formålet med behandlingen.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om PwC’s behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

2. Vores behandlingsaktiviteter

Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.

2.1. Kundesamarbejdet

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Herudover indhenter vi oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder

  • levere ydelserne
  • fakturere
  • kvalitetsstyre og -kontrollere

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at PwC kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

  • styre vores forhold til kunder,
  • udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
  • varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting,
  • administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og
  • foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

PwC er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler derfor oplysninger, der fremgår af pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr. i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som PwC er underlagt.

View more

2.2. PwC’s ydelser (lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed)

Vi indsamler og behandler personoplysninger om kunder og i visse tilfælde personoplysninger om kunders medarbejdere.

Hvilke oplysninger indsamles

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, økonomioplysninger, samt CPR-nr. på kunden. Herudover behandler vi almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer, medarbejder- og lønnummer, økonomioplysninger og kontooplysninger, samt CPR-nr. på kundens medarbejdere.

Oplysninger om verserende eller potentielle retssager mod kunden.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler oplysningerne til brug for at afgive en revisionserklæring, eller andre erklæringer med sikkerhed. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af revisorloven § 23, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og god revisionsskik i medfør af revisorlovens § 16, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed.

View more

2.3. Leverandør- og samarbejdspartneradministration

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere.

Hvilke oplysninger indsamles

Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i. Hvis den registrerede ikke er part i kontrakten, er vores grundlag for at behandle oplysningerne et sagligt hensyn i at kunne opfylde kontrakten med leverandøren eller samarbejdspartneren.

View more

2.4. Besøgende på vores kontorer

Vi indsamler og behandler personoplysninger om besøgende, herunder kunder og andre gæster.

Hvilke oplysninger indsamles

Vi indsamler og behandler oplysninger om navn, titel, firma på besøgende samt navnet på vært i PwC. Herudover behandler vi de oplysninger, der fremgår af videooptagelserne.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler personoplysningerne af sikkerhedsmæssige formål. Vores grundlag for at behandle oplysningerne er en saglig interesse for PwC i at kunne sikre en høj sikkerhed.
Vores registrering af gæster i receptionen, opbevarer vi i en kort periode. Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er grundlag herfor, fx en hændelse, og alene for udvalgte personer.

De steder vi videoovervåger, oplyser vi herom i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1. Alle optagelser lagres sikkert og afspilles kun, hvis der er grundlag herfor, fx en hændelse, og alene for udvalgte personer. Optagelserne overskrives typisk automatisk efter en kort periode, medmindre et problem er identificeret, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

View more

2.5. Besøgende på www.pwc.dk

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på PwC’s hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.pwc.dk, informerer vi dig om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på PwC’s hjemmeside såsom bestilling af møde, anmodning om at PwC kontakter dig, brug af vores whistleblowerfunktion eller ansøgning om job, forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. På samme måde hvis du tilmelder dig kurser, arrangementer og nyhedsbreve.

Det kan forekomme, at vi tilbyder dig mulighed for at deltage i interaktive fora, hvor du har mulighed for at diskutere emner med andre brugere af PwC’s hjemmeside. Inden du benytter sådanne faciliteter, skal du læse vores disclaimer for brug af PwC’s hjemmeside. Enhver meddelelse, som du sender online, vil være tilgængelig for alle med adgang til det pågældende forum, og PwC påtager sig ikke nogen forpligtelser i forbindelse dermed.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som PwC indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af PwC’s tjenester. Herudover oplysninger om din færden på www.pwc.dk.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

PwC indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding eller levere en given tjeneste til dig, for at tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester. Herudover indsamler PwC dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

Vores grundlag for at behandle personoplysningerne er således dit samtykke, eller for at PwC kan forfølge en saglig interesse i at udvikle sin forretning og tilpasse sin markedsføring.

PwC’s brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Læs mere om PwC’s brug af cookies ved at klikke her

View more

3. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i PwC. Vi arbejder seriøst og professionelt med infomationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

4. Kilde

PwC indsamler personoplysningerne direkte hos dig og/eller tredjemand, fx vores kunde, eller hos offentlige myndigheder.

5. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

5.1. Andre PwC-firmaer

PwC indgår i et globalt samarbejde, PricewaterhouseCoopers Global Network (”PwC Netværk”), som deler navn, værdier, viden og ekspertise, men hvor hvert medlem er en selvstændig juridisk enhed, som er lokalt ejet og ledet.

Der kan som led i samarbejdet blive overført personoplysninger til lande inden for såvel som lande uden for EU/EØS, der ikke har love, der giver specifik beskyttelse til personoplysninger. Vi har indgået aftale med de øvrige firmaer i PwC Netværk, der bygger på EU-Kommissionens standardkontrakter, der netop sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførelse af personoplysninger.

Vi deler personoplysninger med andre PwC-firmaer, hvor det er nødvendigt for administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder, fx når vi leve-rer ydelser, der involverer rådgivning fra andre PwC-firmaer.

For mere information om de øvrige firmaer i PwC Netværk, klik her

View more

5.2. Andre tredjeparter, der leverer varer eller ydelser

Vi benytter andre tredjeparter, fx underleverandører, i forbindelse med levering af vores ydelser. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få udleveret personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse.

PwC indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

View more

5.3. Revisorer og andre professionelle rådgivere

Vi kan undertiden udlevere personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, herunder advokater mv. Dette kan eksempelvis være for, at revisor kan udføre revision, eller for at kunne modtage rådgivning fra andre professionelle rådgivere, fx advokater.

View more

5.4. Offentlige myndigheder eller tredjeparter som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering

Vi kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, hvilket vi udleverer, hvis det er krævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og regulering, at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Eksempelvis hvor vi har mistanke om hvidvask og terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes, har vi en pligt til at indberette og videregive oplysningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og eventuelt øvrige tilsyn, i medfør af hvidvasklovens § 26.

Vi vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

View more

6. Tidsrum personoplysninger behandles

PwC sletter personoplysninger, når PwC ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, PwC er underlagt i henhold til gældende lovgivning, PwC Netværk, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

7. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som PwC som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte PwC og få indsigt i, hvilke personoplysninger PwC behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at PwC begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod PwC’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte PwC. Du kan endvidere kontakte PwC, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om PwC og markedsføringsmateriale fra PwC, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os.

8. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 12. april 2018.

9. Kontakt

Dataansvarlig er PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
CVR-nr. 33 77 12 31, beliggende Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os:

PwC
Att.: Juridisk afdeling
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
Telefon: 39 45 39 45
e-mail: databeskyttelse@pwc.dk

10. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til databeskyttelse@pwc.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over PwC’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Regler

De regler der gælder for PwC’s behandling af dine personoplysninger findes i:

Persondataloven (indtil 25. maj 2018)
Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018)
Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018)

Følg PwC