Nyhedsarkiv

EU-Kommissionen har godkendt udvidelsen af tonnageskatteordningen

EU-Kommissionen har den 12. oktober 2018 godkendt udvidelsen af den danske tonnageskatteordning, som blev vedtaget af Folketinget i december 2015. Med virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, kan visse specialfartøjer således omfattes af tonnagebeskatning. Det anbefales derfor, at rederier, der har haft indkomst fra virksomhed til søs med specialskibe omfattet af den udvidede tonnageskatteordning, genoptager selvangivelserne for indkomstårene 2016 og 2017.

Lovforslag om ophævelse af EBIT-reglen i SEL § 11 C og indførelse af en EBITDA-regel

Der er den 3. oktober 2018 fremsat lovforslag (L 28) om ophævelse af EBIT-reglen i selskabsskattelovens § 11 C. I stedet indføres en ny EBITDA-regel. Ændringen skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. EU’s skatteundgåelsesdirektiv (2016/1164/EU med senere ændring) skal implementeres i dansk skatteret. Direktivet indeholder en række minimumsforanstaltninger, som medlemslandene skal implementere i national ret med henblik på at sikre modstands-evnen over for grænseoverskridende skatteundgåelse. Et af elementerne i direktivet er, at medlemslandene skal have en rentefradragsbegrænsningsregel for selskaber, som skal være baseret på en EBITDA-model.

Følg PwC