Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bagatelgrænserne - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige. For en række personalegoder gælder dog, at disse reelt kun vil blive beskattet, hvis den samlede værdi af sådanne goder overstiger et vist beløb. Det drejer sig om goder, der kan omfattes af:

 • bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder (6.500 kr. pr. år i 2021)
 • den skattefri bagatelgrænse for private goder (1.200 kr. pr. år i 2021).

For begge bagatelgrænser gælder, at det er medarbejderen selv, der skal medtage værdien af goderne på oplysningsskemaet, hvis værdien af de samlede goder overstiger henholdsvis 1.200 kr. /6.500 kr. For begge bagatelgrænser gælder desuden, at såfremt den samlede værdi af goderne overstiger grænsen, skal den fulde værdi beskattes, og altså ikke kun den del af værdien, der overstiger bagatelgrænserne.

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder (6.500 kr.) 

Enkelte goder, der er begrundet i arbejdsmæssige forhold, er omfattet af den særlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder og skal kun beskattes, hvis den samlede værdi pr. år overstiger 6.500 kr.

De goder, som i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdets udførelse, skal værdiansættes til markedsværdien.

Medarbejderens eventuelle egenbetaling skal fragå ved beregningen af, om beløbsgrænsen på de 6.500 kr. er overskredet.

For at godet kan anses for i overvejende grad at være ydet af hensyn til medarbejderens arbejde, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og udførelsen af arbejdet. Det er de konkrete omstændigheder omkring arbejdets udførelse, der er afgørende, og det er således ikke udelukkende arbejdsgiverens vurdering, der lægges vægt på ved vurdering af, om godet kan anses for ydet overvejende af hensyn til arbejdets udførelse.

Hvilke goder omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder?

Eksempler på goder, som kan omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder:

 • Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning
 • Gratis mad og drikke i særlige tilfælde, fx i forbindelse med ikke-planlagt overarbejde
 • Fri avis til brug for arbejdet
 • Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, fx når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren
 • Medarbejderes kørsel i specialindrettede køretøjer (det vil sige biler, der ikke omfattes af reglerne om beskatning af fri bil), der sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel
 • Vareafprøvning af virksomhedens egne produkter
 • Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse
 • Privat brug (ud over kørsel mellem hjem og arbejde) af et frikort til offentlig befordring, som arbejdsgiveren har ydet til erhvervsmæssig befordring, og hvor medarbejderen ikke tager befordringsfradrag
 • Kreditkortordninger
 • Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren, med arbejdsgiverens logo.

Eksempler på goder, som ikke omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder:

 • Goder, der er omfattet af særlige værdiansættelsesregler (som fx fri telefon og internetforbindelse, fri bil, fri lystbåd, fri sommerbolig, personalelån og radio- og tv-licens)
 • Den skattepligtige del af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og sundhedsbehandlinger, der er skattepligtige.

Disse goder er således skattepligtige, selvom værdien ikke overstiger 6.500 kr. pr. år.

Endelig er skattefri goder (som fx arbejdsgiverbetalt uddannelse og parkering ved arbejdspladsen) og goder, som er omfattet af personaleplejefritagelsen (som fx kaffe-, te- og frugtordninger, julefrokost og firmaudflugter), ikke omfattet, og værdien af sådanne goder skal således ikke indgå ved opgørelsen af, om bagatelgrænsen er overskredet.

Den skattefri bagatelgrænse for private goder (1.200 kr.)

Mindre personalegoder, belønninger og gaver, som en eller flere arbejdsgivere giver til medarbejderen, beskattes ikke, hvis den samlede værdi af goderne udgør maksimalt 1.200 kr. pr. år pr. medarbejder.

En medarbejder har kun én bagatelgrænse, også selvom medarbejderen har flere arbejdsgivere.

De goder, der kan omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder, skal værdiansættes til markedsværdien. Medarbejderens eventuelle egenbetaling skal fragå ved beregningen af, om beløbsgrænsen på 1.200 kr. er overskredet.

Hvilke goder omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder?

Som udgangspunkt omfattes alle goder med en værdi på 1.200 kr. eller derunder.

Eksempler på goder, som omfattes:

 • Blomster, vin og chokolade
 • Deltagergebyr til et motionsløb (kan dog være skattefrit)
 • Adgang til svømmehal
 • Årskort til zoo og museer (hvis arbejdsgiver fx ikke er sponsor)
 • Fribilletter til en sportsbegivenhed (hvis arbejdsgiver fx ikke er sponsor)
 • En årlig jule- eller nytårsgave (tingsgave)

Arbejdsgiverbetalt coronatest, som ikke er konkret arbejdsmæssigt begrundet, og arbejdsgiverbetalte mundbind til privat brug anses også for omfattet af bagatelgrænsen, jf. udkast til styresignal fra skattemyndighederne som foreligger ved redaktionens afslutning. Styresignalet forventes offentliggjort i foråret 2021.

Det særlige ved julegaven

Værdien af en årlig jule- eller nytårsgave (tingsgave) omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder, hvilket vil sige, at værdien af gaven skal medregnes ved opgørelsen af, om bagatelgrænsen er overskredet.

Hovedparten af den skattefri bagatelgrænse opbruges derfor typisk på jule- eller nytårsgaven.

Jule- eller nytårsgaven beskattes dog ikke, såfremt værdien af tingsgaven udgør 900 kr. inklusive moms (2021) eller derunder – også selvom den samlede værdi af goder, inklusive julegaven, måtte overstige 1.200 kr. i løbet af året.

En lang række goder omfattes ikke 

En lang række goder falder ikke ind under den skattefri bagatelgrænse for private goder, og værdien af disse goder medregnes derfor heller ikke ved beregningen af, om beløbsgrænsen er overskredet.

Eksempler på goder, som ikke kan omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder:

 • Kontanter og gavekort, der sidestilles med kontanter
 • Lejlighedsgaver i anledning af private mærkedage (kan dog være skattefri)
 • Goder, der er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, jf. ovenfor
 • Goder, der er omfattet af særlige værdiansættelsesregler (som fx fri telefon og internetforbindelse, fri bil, fri lystbåd, fri sommerbolig, personalelån og radio- og tv-licens)
 • Den skattepligtige del af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og     sundhedsbehandlinger, der er skattepligtige
 • Skattefri goder (som fx arbejdsgiverbetalt uddannelse og parkering ved arbejdspladsen,  fribilletter mv.)
 • Goder, som er omfattet af personaleplejefritagelsen (som fx kaffe-, te- og frugtordninger, julefrokost og firmaudflugter).

For de skattepligtige goder betyder det, at disse goder skal beskattes, også selvom værdien ikke overstiger 1.200 kr. pr. år.

Moms

Momsmæssigt opereres der ikke med bagatelgrænser, og retten til momsfradrag afhænger af anvendelsen af de pågældende goder.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Der skal være en direkte sammenhæng mellem godet og udførelsen af arbejdet

Hovedparten af den skattefri bagatelgrænse opbruges typisk på juleeller nytårsgaven.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC