Bagatelgrænse for personalegoder

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige. For en række personalegoder gælder dog, at disse reelt kun vil blive beskattet, hvis den samlede værdi af sådanne goder overstiger et vis beløb. Det drejer sig om goder, der kan omfattes af:

 • Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder (7.000 kr. pr. år i 2024)
 • Den skattefri bagatelgrænse for private goder (1.300 kr. pr. år i 2024).

For begge bagatelgrænser gælder, at det er medarbejderen selv, der skal medtage værdien af goderne på selvangivelsen, hvis værdien af de samlede goder overstiger henholdsvis 1.300 kr. / 7.000 kr. For begge bagatelgrænser gælder desuden, at såfremt den samlede værdi af goderne overstiger grænsen, skal den fulde værdi beskattes, og altså ikke kun den del af værdien, der overstiger bagatelgrænserne.

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder (7.000 kr.) 

Enkelte goder, der er begrundet i arbejdsmæssige forhold, er omfattet af den særlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder og skal kun beskattes, hvis den samlede værdi pr. år overstiger 7.000 kr.

De goder, som i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdets udførelse, skal værdiansættes til markedsværdien.

Medarbejderens eventuelle egenbetaling skal fragå ved beregningen af, om beløbsgrænsen på de 7.000 kr. er overskredet.

For at godet kan anses for i overvejende grad at være ydet af hensyn til medarbejderens arbejde, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og udførelsen af arbejdet. Det er de konkrete omstændigheder omkring arbejdets udførelse, der er afgørende, og det er således ikke udelukkende arbejdsgiverens vurdering, der lægges vægt på ved vurdering af, om godet kan anses for ydet overvejende af hensyn til arbejdets udførelse.

Hvilke goder omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder?

Eksempler på goder, som kan omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder:

 • Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning
 • Gratis mad og drikke i særlige tilfælde, fx i forbindelse med ikke-planlagt overarbejde
 • Fri avis til brug for arbejdet
 • Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, fx når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren
 • Medarbejderes kørsel i specialindrettede køretøjer (det vil sige biler, der ikke omfattes af reglerne om beskatning af fri bil), der sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel
 • Vareafprøvning af virksomhedens egne produkter
 • Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse
 • Privat brug (ud over kørsel mellem hjem og arbejde) af et frikort til offentlig befordring, som arbejdsgiveren har ydet til erhvervsmæssig befordring, og hvor medarbejderen ikke tager befordringsfradrag
 • Kreditkortordninger
 • Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren, med arbejdsgiverens logo.

Eksempler på goder, som ikke omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder:

 • Goder, der er omfattet af særlige værdiansættelsesregler (som fx fri telefon og internetforbindelse, fri bil, fri lystbåd, fri sommerbolig, personalelån samt radio- og tv-licens)
 • Den skattepligtige del af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og sundheds­behandlinger, der er skattepligtige.

Disse goder er således skattepligtige, selvom værdien ikke overstiger 7.000 kr. pr. år.

Endelig er skattefri goder (som fx arbejdsgiverbetalt uddannelse og parkering ved arbejdspladsen) og goder, som er omfattet af personaleplejefritagelsen (som fx kaffe-, te- og frugtordninger, julefrokost og firmaudflugter), ikke omfattet. Værdien af sådanne goder skal således ikke indgå ved opgørelsen af, om bagatelgrænsen er overskredet.

For at godet kan anses for i overvejende grad at være ydet af hensyn til medarbejderens arbejde, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og udførelsen af arbejdet.

Den skattefri bagatelgrænse for private goder (1.300 kr.)

Mindre personalegoder, belønninger og gaver, som en eller flere arbejdsgivere giver til medarbejderen, beskattes ikke, hvis den samlede værdi af goderne udgør maksimalt 1.300 kr. pr. år pr. medarbejder.

En medarbejder har kun én bagatelgrænse, også selvom medarbejderen har flere arbejdsgivere.

De goder, der kan omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder, skal værdiansættes til markedsværdien. Medarbejderens eventuelle egenbetaling skal fragå ved beregningen af, om beløbsgrænsen på 1.300 kr. er overskredet.

Hvilke goder omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder?

Som udgangspunkt omfattes alle goder med en værdi på 1.300 kr. eller derunder som værende skattefri.

Eksempler på goder, som omfattes:

 • Blomster, vin og chokolade
 • Deltagergebyr til et motionsløb (kan dog være skattefrit)
 • Adgang til svømmehal
 • Årskort til zoo og museer (hvis arbejdsgiver fx ikke er sponsor)
 • Fribilletter til en sportsbegivenhed (hvis arbejdsgiver fx ikke er sponsor)
 • En årlig jule- eller nytårsgave (tingsgave).

Hvis medarbejderen modtager et privat gode i form af et gavekort eller en gaveboks, skal der foretages en konkret vurdering af, om gaven kan anses for at være en tingsgave eller må sidestilles med kontanter. For at et gavekort eller en gaveboks skal kunne sidestilles med en tingsgave, skal gavekortet/gaveboksen have et tilstrækkeligt begrænset anvend­elsesområde, og det må ikke være muligt at ombytte gavekortet/gaveboksen til kontanter. Et gavekort/en gaveboks, der må anses for at være en tingsgave, omfattes af bagatelgrænsen for private goder, mens et gavekort/en gaveboks, der må sidestilles med kontanter, ikke omfattes. 

Det særlige ved julegaven

Værdien af en årlig jule- eller nytårsgave (tingsgave) omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder, hvilket vil sige, at værdien af gaven skal medregnes ved opgør­elsen af, om bagatelgrænsen er overskredet.

Hovedparten af den skattefri bagatelgrænse opbruges derfor typisk på jule- eller nytårs­gaven.

Jule- eller nytårsgaven beskattes dog ikke, såfremt værdien af tingsgaven udgør 900 kr. inklusive moms (2024) eller derunder – også selvom den samlede værdi af goder, inklusiv julegaven, måtte overstige 1.300 kr. i løbet af året.

En lang række goder omfattes ikke 

En lang række goder falder ikke ind under den skattefri bagatelgrænse for private goder, og værdien af disse goder medregnes derfor heller ikke ved beregningen af, om beløbsgrænsen er overskredet.

Eksempler på goder, som ikke kan omfattes af den skattefri bagatelgrænse for private goder:

 • Kontanter og gavekort, der sidestilles med kontanter
 • Lejlighedsgaver i anledning af private mærke­dage (kan dog være skattefri)
 • Goder, der er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, jf. det foregående
 • Goder, der er omfattet af særlige værdiansættelsesregler (som fx fri telefon og internetforbindelse, fri bil, fri lystbåd, fri sommerbolig, personalelån og radio- og tv-licens)
 • Den skattepligtige del af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og sundheds­behandlinger, der er skattepligtige
 • Skattefri goder (som fx arbejdsgiverbetalt uddannelse og parkering ved arbejdspladsen, fribilletter mv.)
 • Goder, som er omfattet af personalepleje­fritagelsen (som fx kaffe-, te- og frugt­ordninger, julefrokost og firmaudflugter).

For de skattepligtige goder betyder det, at disse goder skal beskattes, også selvom værdien ikke overstiger 1.300 kr. pr. År.

Hovedparten af den skattefri bagatelgrænse opbruges typisk på jule- eller nytårs­gaven.

Moms

Momsmæssigt opereres der ikke med bagatelgrænser, og retten til momsfradrag afhænger af anvendelsen af de pågældende goder.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC