Jubilæumsgratiale - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Gratialer, der modtages i anledning af virksomhedens eller medarbejderens jubi­læum, beskattes som udgangspunkt på samme måde som løn. Dette gælder, uanset om gratialet udbetales kontant eller gives i form af tingsgaver. Dog betales der ikke AM-bidrag af tingsgaver.

Ved særlige jubilæer er beskatningen lempet, idet der ydes et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr. Skattefriheden på 8.000 kr. gælder også i forhold til beregning af AM-bidrag.

Modtager medarbejderen både jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse i det samme år eller flere godtgørelser/gratialer fra samme arbejdsgiver i det samme år, er der kun ét fælles skattefrit bundfradrag på 8.000 kr.

De lempelige regler gælder, når medarbejder­en har været ansat i virksomheden i 25 år og 35 år – eller et antal år større end 35, som er deleligt med fem. Gratiale i forbindelse med 10, 15, 20 og 30 års ansættelse omfattes derimod ikke af de gunstige regler. Gaver i anledning af jubilæer kan heller ikke anses som en skattefri lejlighedsgave.

Giver arbejdsgiveren en fridag med løn, kan lønnen dog ikke beskattes efter reglerne om jubilæumsgratialer, men skal beskattes som almindelig løn.

Er der tale om et gratiale i forbindelse med virksomhedens jubilæum, finder de lem­pelige regler anvendelse, hvis virksomheden har bestået i 25 år eller i et åremål deleligt med 25. Det er samtidig en betingelse, at gratialet udbetales til samtlige medarbejdere, herunder også deltidsansatte, og at samtlige fuldtidsansatte medarbejdere får udbetalt det samme beløb i gratiale. For deltidsansatte skal størrelsen af gratialet nedsættes i forhold til antal arbejdstimer pr. uge. Hvis der udbetales et højere beløb til enkelte medarbejdere, skal de udbetalte gratialer fuldt ud beskattes som personlig indkomst.

Det er en forudsætning for skattefriheden, at modtageren er ansat som lønmodtager i den virksomhed, der har jubilæum og udbetaler gratialet. Skatterådet har dog i et bindende svar fundet, at et moderselskab og to helejede
datterselskaber på baggrund af en konkret vurdering var så tæt forbundne, at de i relation til reglerne om jubilæumsgratialer måtte anses som ”en virksomhed”.

Det var bl.a. afgørende, at medarbejderne arbejdede på tværs af alle selskaberne, og at der forelå allonger til hovedansættelseskontrakterne, der dokumenterede, at medarbejderne også var ansat i de andre selskaber i koncernen og ikke blot var udlånt eller stillet til deres rådighed. Derudover blev der lagt vægt på, at medarbejderne i de tre selskaber var underlagt samme personaleregler og sad i samme kontorlandskab, samt at selskaberne både økonomisk og administrativt var tæt forbundet.

Moms på jubilæumsgratialer som personalegode

Jubilæumsgratialer sidestilles med udbetaling af løn, og de er derfor ikke momsbelagt.

Hvis gratialet udbetales ved naturalier, er der ikke fradragsret for momsen, da naturalaflønning ikke berettiger til momsfradrag.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Gratiale i forbindelse med 10, 15, 20 og 30 års ansættelse omfattes derimod ikke af de gunstige regler.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC