Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Værdiansættelse af unoterede aktier - Ny dom fra Østre Landsret

09/03/17

En ny dom om den skattemæssige værdiansættelse af unoterede anparter slår fast, at der ikke er noget retskrav på at kunne benytte de særlige hjælperegler, der er indeholdt i TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10 (”goodwill-cirkulæret”).

Principiel ny dom

I en principiel ny dom har Østre Landsret givet SKAT medhold i, at der ikke er noget retskrav på at anvende hverken 1982-cirkulæret1 eller TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10 (sidstnævnte populært omtalt som goodwill-cirkulæret) ved den skattemæssige værdiansættelse af unoterede anparter i en fraflyttersag.

Dommen er anket til Højesteret.

Sagens genstand

Skatteyder gjorde i sagen gældende, at da anparterne ikke havde været omsat, og der derfor ikke var konstateret en faktisk handelsværdi, skulle værdiansættelse ske på grundlag af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 eller efter TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10, og at der således bestod et retskrav på anvendelse af disse hjælperegler. Konkret skulle værdien fastsættes til 1.250.000 kr.

SKAT havde skønsmæssigt fastsat værdien af anparterne til 150 mio. kr. på grundlag af en indkomst- og markedsbaseret metode, jf. SKATs værdiansættelsesvejledning fra 2009.

Landsrettens begrundelse og afgørelse

Jf. bestemmelsens ordlyd og beskrivelsen i forarbejderne af reglens formål og indhold, fastslår dommen:

  • at der ved udtrykket ”værdien” af aktier eller anparter i aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 4, må forstås handelsværdien eller værdien i handel og vandel. Det er således handelsværdien af aktier og anparter på tidspunktet for fraflytning (ophør af dansk skattepligt), der skal anvendes ved afgiftsberegningen
  • at de påberåbte cirkulærer udelukkende er vejledende.

På den baggrund og henset til sagens faktiske omstændigheder (bl.a. regnskaber og budgetter) fandt landsretten:

  • at det kunne lægges til grund, at anparternes handelsværdi var markant højere end værdierne, der fulgte af 1982- hhv. 2000-cirkulærerne, og at anvendelsen af de særlige hjælperegler under de givne omstændigheder ikke kunne anses for retvisende
  • at skattemyndighederne med rette havde set bort fra de særlige hjælperegler og i stedet havde foretaget et skøn, der hverken hvilede på et forkert eller et mangelfuldt grundlag eller var åbenbart urimeligt

Dermed var der ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn.

Implikationer af dommen

Dommen slår klart fast, at det er handelsværdien af aktier og anparter, der er afgørende ved den skattemæssige værdiansættelse af unoterede anparter ved fraflytning. Det følger endvidere, at det samme gør sig gældende inden for gaveoverdragelser og bo-udlæg på bo- og gaveafgiftslovens område, det vil sige ved familieoverdragelser (efter afskaffelsen af 1982-cirkulærets pkt. 17 og 18).

TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10 kan derfor som udgangspunkt kun anvendes, hvis den vejledende beregningsregel giver en reel handelsværdi. I modsat fald skal en indkomst- og/eller markedsbaseret metode benyttes til at finde værdien, jf. SKATs værdiansættelsesvejledning fra 2009. Dommen medfører således implicit, at SKATs værdiansættelsesvejledning og de metoder, der anbefales heri, nu anerkendes af domstolene.

Skatteyder er derfor også nødsaget til at efterprøve værdien fremfundet efter cirkulærerne ved hjælp af mere gængse værdiansættelsesmetoder for at kunne være sikker på, at SKAT ikke tilsidesætter værdien og sætter sit eget skøn i stedet – et skøn, som kan være vanskeligt at få tilsidesat, da domstolene er tilbageholdende med at efterprøve skønsudøvelsen, og da det er skatteyder, der har bevisbyrden, hvis SKAT er berettiget til at skønne.

Men dommen rejser også en række principielle spørgsmål, som måske bliver adresseret af Højesteret, fx hvad der menes med en ”markant” afvigelse? Skal værdien være meget forkert, for at goodwill-cirkulæret ikke kan anvendes mv.?

Kontakt os

Vil du høre mere om ovenstående implikationer, eller har du brug for sparring om en konkret værdiansættelse? Så kontakt os for et uforpligtende møde.

Som bekendt blev 1982-cirkulærets pkt. 17 og 18 vedrørende værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning ophævet den 4. februar 2015.

Kontakt os

Troels Kjølby Nielsen

Partner, Head of Transfer Pricing, PwC Denmark

Tlf: 3945 3213

Rasmus Sommer Halkjær

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Følg PwC