Praksisændring: Skattestyrelsen udsender endeligt styresignal omkring holdingselskabers indgriben og adgang til momsfradragsret

19/10/18

Herudover har EU-Domstolen bekræftet, at holdingselskaber kan have fradrag for forgæves afholdte omkostninger til opkøb af et datterselskab. Det er tid til at gøre status.

Holdingselskabers adgang til momsfradrag har gennem tiden været omskiftelig og genstand for megen polemik.

Denne uge har også været begivenhedsrig, hvad angår holdingselskaber. I tirsdags udsendte Skattestyrelsen et styresignal omkring betingelserne for holdingselskabers indgriben og dermed, hvornår der er momsfradragsret. I går afsagde EU-Domstolen endnu en dom, hvor EU-Domstolen stadfæstede betingelserne og mulighederne for at opnå fradragsret i et holdingselskab.

Men først: a walk down memory lane.

Rene holdingselskaber

Generelt falder holdingselskabers besiddelse af selskabsandele – dvs. rene holdingselskaber – helt uden for momssystemet, og de har som udgangspunkt ikke adgang til momsfradrag.

Det skyldes, at rene holdingselskaber ikke anses for at drive ”økonomisk virksomhed” – som er en betingelse for at være omfattet af momssystemet - og at udbyttebetalinger alene er knyttet til ejendomsretten til kapitalandelene.

Det er en betingelse for momsfradrag, at omkostninger kan knyttes helt eller delvist til momspligtige salg. Omvendt er der ikke momsfradrag for omkostninger, der direkte knyttes til momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, der falder uden for momssystemet.

Her bortfalder momsfradraget for ”rene” holdingselskaber, der alene består i at eje kapitalandele.

Mulighed for momsfradrag, hvis indgriben i datterselskaber

I en lang årrække anerkendte Skattestyrelsen et skønsmæssigt fradrag for holdingselskabers omkostninger, når der også blev leveret momspligtige ydelser til datterselskaber.

I praksis var skønnet dog meget lavt, da holdingaktiviteten efter SKATs opfattelse var meget ressourcekrævende og derfor udgjorde en meget væsentlig del af selskabernes aktivitet.

I 2015 blev EU-Domstolen i sagen Larentia Minerva igen spurgt om fradragsretten, hvis et holdingselskab leverer momspligtige managementydelser til sit eller sine datterselskab(er).

EU-Domstolen konkluderede, at der potentielt er fuld fradragsret, hvis et holdingselskab direkte eller indirekte griber ind i administrationen af alle sine datterselskaber, og der i øvrigt ikke er andre momsfritagne indtægter. Indgriben blev af EU-Domstolen eksemplificeret ved momspligtig fakturering af administrative, finansielle, kommercielle eller tekniske ydelser.

Hvis der derimod kun faktureres til visse datterselskaber, så er der alene delvis fradragsret.

EU-Domstolen så altså igennem holdingaktiviteten og gjorde op med en årelang dansk praksis med skønsmæssigt fradrag, og Skattestyrelsen måtte ændre sin praksis. 

Det næste spørgsmål blev naturligt; hvad udgør indgriben?

Hvornår sker der indgriben? – Dansk praksisændring

Skattestyrelsen udsendte efter Larentia Minerva-dommen et styresignal, der rettede ind i henhold til EU-Domstolens afgørelse og anerkendte potentielt fuldt fradragsret, når et holdingselskab direkte eller indirekte ”griber ind i administrationen” af sit/sine datterselskab(er) og fakturerer leverancer med moms.

Der har været usikkerhed i praksis om, hvad der definerer ”indgriben”, og i hvilket omfang det skal ske. Skattestyrelsen har bl.a. konkret ikke anerkendt, at udlejning af fast ejendom, maskiner eller levering af rengøringsydelser udgør indgriben. Det ændrede EU-Domstolen i juli 2018.

EU-Domstolen slog her fast, at momspligtig udlejning af fast ejendom til datterselskaber udgør ”indgriben” i det pågældende datterselskab, og dermed er der ret til momsfradrag, når udlejningen faktureres med moms til dette datterselskab.

Desuden præciserede EU-Domstolen, at det alene er afgørende, at varer eller ydelserne er momspligtige efter momsloven, og at der i øvrigt ikke er grundlag for at vurdere på baggrund af deres art, som Skattestyrelsen tidligere har defineret. 

Skattestyrelsen har den 16. oktober 2018 atter rettet ind og udsendt et endeligt styresignal omkring, hvornår et holdingselskab direkte eller indirekte griber ind i sit datterselskab. Styresignalet er udtryk for en dansk praksisændring.

For at der er mulighed for momsfradrag i et holdingselskab, skal der

  • foreligge indgriben i administrationen af sit/sine datterselskab(er), og 
  • faktureres momspligtige salg til sit/sine datterselskab(er). 

Direkte eller indirekte indgriben i administrationen foreligger, når et holdingselskab opnår bestemmende indflydelse i datterselskabet, og ejerene faktisk gør brug af denne bestemmende indflydelse ved direkte eller indirekte at påvirke beslutningerne i datterselskaberne. Skattestyrelsen tager ved definitionen udgangspunkt i selskabsskattelovens § 31 c, stk. 2-6, og at det er afgørende, at holdingselskabet faktisk bruger denne indflydelse.

For de momspligtige salg gælder der endvidere, at de momspligtige salg skal have en permanent karakter, og at der faktisk udstedes en faktura og sker en betaling til moderselskabet. Skattestyrelsen skriver direkte, at en manglende fakturering kan medføre, at der bliver nægtet fradrag.

Ny EU-dom: Fradrag for forgæves afholdte rådgiveromkostninger i forbindelse med opkøb af kapitalandele i datterselskab

EU-Domstolen har i går bekræftet dens praksis omkring holdingselskabers fradragsret i forhold til betingelserne ovenfor. 

Herudover bekræfter EU-Domstolen, at fradragsretten også gælder for omkostninger, som et holdingselskab forgæves afholder til rådgivere mv. i forbindelse med opkøb af et selskab, hvortil holdingselskabet har til hensigt at levere momspligtige ydelser. 

Sagen vedrører konkret Ryanairs fradrag for omkostninger i forbindelse med overtagelsen af en konkurrent, hvor overtagelsen imidlertid blev afvist af konkurrencemyndighederne. Ryanair kom derfor aldrig til at foretage indgriben i selskabet, selvom det var hensigten.

Det er vores opfattelse, at dommen er i overensstemmelse med eksisterende praksis.

PwC: Mulighed for genoptagelse samt mulighed for at skabe fradragsret fremadrettet

Skattestyrelsen har med tirsdagens styresignal ændret dansk praksis, og det åbner op for genoptagelse bagudrettet. Der kan søges om genoptagelse tilbage til og med selskabets momsperiode, der var aktiv den 1. januar 2009. Ansøgningen skal indsendes til Skattestyrelsen senest 6 måneder fra den 16. oktober 2018, dvs. tirsdag den 16. april 2019.

Skattestyrelsens praksisændring giver desuden også mulighed for, at der kan skabes en fradragsret fremadrettet i holdingselskaber, som direkte eller indirekte griber ind i de underliggende selskaber og fakturerer momspligtige salg til datterselskaber.

Vi er naturligvis til rådighed for en uforpligtende snak omkring jeres virksomhed samt hvilke muligheder, I har for genoptagelse og for at optimere fremadrettet.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Jesper Bianco Hildebrandt

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5665

Følg PwC