Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nyt skattefradrag ved investering i vækstvirksomheder og investorfradragsfonde

19/11/18

Skatteminister Karsten Lauritzen har den 14. november 2018 fremsat lovforslag til ny investorfradragslov, som fra og med 1. januar 2019 giver personer mulighed for skattefradrag ved investering i små eller mellemstore virksomheder i selskabsform, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase.

Lovforslag L 101 til ny investorfradragslov er en del af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre. Investorfradragsloven skal styrke iværksætterkulturen og give virksomhederne lettere adgang til risikovillig kapital.

Investorfradraget kan enten gives ved direkte investeringer i visse vækstselskaber (benævnt målselskaber) eller ved indirekte investeringer i målselskaber via investorfradragsfonde.

Investorfradrag ved direkte investering i målselskaber

Lovforslaget giver personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, skattefradrag for investeringer i målselskaber for op til 400.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og op til 800.000 kr. i indkomståret 2023 og frem.

Beløbet, som kan fradrages, beregnes som anskaffelsessummen for aktierne ganget med 0,59. Beløbet fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, som i en gennemsnitskommune har en skatteværdi på 25,6 pct., og fradragsværdien af investorfradraget er dermed ca. 15 pct. i en gennemsnitskommune (25,6 pct. x 0,59). Ved en investering på 400.000 kr. i et målselskab er skatteværdien af investorfradraget ca. 60.000 kr., og investors udgift efter skat er dermed 340.000 kr.

Definition af målselskaber

Målselskabet skal navnlig opfylde følgende betingelser:

 • Selskabet er hjemmehørende i Danmark, EU/EØS, Færøerne, Grønland eller i en stat, som har indgået en aftale med udveksling af skatteoplysninger med Danmark mv., og er fuldt skattepligtig til Danmark eller har fast driftssted her.
 • Selskabet skal som udgangspunkt være i en opstartsfase eller vækstfase:
  • Ved en opstartsfase forstås, at selskabet har været aktivt på et marked i mindre end syv år efter sit første kommercielle salg. Der gælder særlige værnsregler for selskaber, som har været modtagende selskaber i skattefri omstruktureringer efter fusionsskatteloven, eller som direkte eller indirekte ejer eller har aktuelle planer om at eje mindst 25 pct. af aktiekapitalen mv. i datterselskaber.
  • Ved en vækstfase forstås, at selskabet har brug for et første kapitalindskud, som svarer til mindst halvdelen af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående fem år, beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked.
 • Selskabets virksomhed i overvejende grad ikke består i passiv kapitalanbringelse i kontanter, værdipapirer og fast ejendom mv. (pengetanksvirksomhed som defineret i aktieavancebeskatningslovens § 34). Det er dog muligt at foretage investeringer i målselskaber via holdingselskaber.
 • Selskabet beskæftiger under 250 personer opgjort efter særlige regler og har en årlig omsætning på højst EUR 50 mio. eller en balance på højst EUR 43 mio.
 • Selskabets aktier må ikke være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 • Selskabet i de seneste tre år ikke har foretaget udlodninger, opkøbt egne aktier eller modtaget visse koncerntilskud, der samlet overstiger det regnskabsmæssige resultat for de seneste tre år.

 

Selvom selskabet ikke befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, kan selskabet fortsat opfylde betingelserne, hvis muligheden for at foretage opfølgende investeringer indgik i den oprindelige forretningsplan.

Selskabet må højst modtage kapitalindskud, hvori indgår aktier tegnet helt eller delvist af investorfradragsfonde, eller som danner grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, for et samlet beløb på EUR 15 mio.

Specifikke krav til investors aktietegning mv.

Investorfradrag gives ved investering i aktier, som erhverves ved nytegning i forbindelse med stiftelsen af selskabet eller ved en senere kapitalforhøjelse mod fuld kontant betaling. Der kan dog også erhverves allerede udstedte aktier mod fuld kontant betaling, hvis selskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og egenkapitalen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut.

Det er en betingelse for investorfradrag, at investor eller dennes nærtstående ikke ved direkte erhvervelse af aktier i investeringsåret eller i de to forudgående år direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier i målselskabet. Betingelsen gælder dog ikke for opfølgende investeringer. Det er yderligere en betingelse, at investor eller dennes nærtstående eller selskaber, hvori investor er hovedaktionær, ikke overdrager eller har overdraget aktiver til vækstselskabet i det indkomstår, hvor investeringen foretages, eller i de to forudgående år. Der gælder særlige regler for målselskaber, der har deltaget i skattefri omstruktureringer efter fusionsskatteloven.

Det er ikke en betingelse for investorfradrag, at den pågældende efter tegningen eller erhvervelsen af aktier er mindretalsaktionær. Midler på Etablerings- og iværksætterkonti kan anvendes til erhvervelse af aktier under forudsætning af, at investor arbejder i selskabet.

Revisorerklæring og skatteindberetning mv.

En godkendt revisor skal i forbindelse med tegningen af aktier mv. afgive erklæring til Erhvervsstyrelsen om, at betingelserne for investorfradrag er opfyldt. Hvis der er udarbejdet en forretningsplan, som giver mulighed for at foretage opfølgende investeringer, skal denne samtidig indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Endvidere skal investor inden udløbet af kalenderåret, hvori investeringen foretages, give skriftlig oplysning til selskabet eller investorfradragsfonden, at der vil blive foretaget investorfradrag for investeringen og i hvilket omfang. Selskabet skal endvidere indberette investeringen til skattemyndighederne.

Skattefradrag ved investering via investorfradragsfond

Lovforslaget giver mulighed for, at der kan oprettes særlige investorfradragsfonde, der skal have en forvalter med tilladelse efter FAIF-loven, eller som efter FAIF-loven har tilladelse som selvforvaltende investorfradragsfond.

Fonden skal registres i Finanstilsynets systemer og tildeles et FT-nummer, før den kan markedsføre sig til professionelle investorer. Hvis investorfradragsfonden vil markedsføre sig til detailinvestorer, skal fonden – ligesom det gælder for andre alternative investeringsfonde - søge om særskilt tilladelse til dette hos Finanstilsynet.

Personer kan årligt fradrage investeringer i investorfradragsfonde op til 125.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og op til 250.000 kr. i indkomståret 2023 og frem. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag på samme måde som ved en direkte investering med en fradragsværdi på ca. 15 pct. i en gennemsnitskommune. Ved en maksimal investering i 2019 på 125.000 kr. i en investorfradragsfond er skatteværdien af investorfradraget ca. 18.750 kr., og investors udgift efter skat er dermed 105.250 kr.

Placeringsregler og risikospredning i fonden

Den del af investorfradragsfondens kapital, som ikke er investeret i målselskaber, kan kun placeres i finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked, herunder aktier, obligationer, andele i alternative investeringsfonde og andele i UCITS, samt på visse indlånskonti i kreditinstitutter.

I ”åbne” investorfradragsfonde med løbende tegning af andele skal minimum 70 pct. af hvert kapitalindskud være investeret i målselskaber senest ét år efter tegningen. For ”lukkede” fonde regnes fristen fra udløbet af tegningsperioden. En investorfradragsfond må højst placere 15 pct. af sin formue i målselskabet ved den første investering. En opfølgende investering kan tidligst foretages seks måneder efter den første investering og er betinget af, at minimum 30 pct. af formuen er placeret i mindst fire andre målselskaber. Målselskaberne må endvidere ikke have snævre forbindelser med hinanden.

Det er ikke tilladt for yde lån til eller stille garanti for tredjemand. Endvidere må en investorfradragsfond ikke optage lån.

Genbeskatning af investor

Lovforslaget indeholder særlige regler om genbeskatning af investorfradraget, hvis der inden for en periode på tre år efter erhvervelsen af aktierne foretages visse diskvalificerende dispositioner, herunder fx:

 • Investor afstår aktierne eller andelene eller ophører med at være omfattet af dansk beskatningsret af anden grund end den skattepligtiges død.
 • Investor, dennes nærtstående eller hovedaktionærselskab overdrager aktiver til selskabet.
 • Hvis selskabets virksomhed i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse (pengetanksvirksomhed).

PwC’s kommentar

PwC vurderer umiddelbart, at investorfradragsloven i praksis vil kunne medvirke til at styrke iværksætterkulturen og lette kapitalfremskaffelsen til små og mellemstore unoterede virksomheder. For at investorfradragsfondene i praksis bliver en succes, kræves det dog, at der er kapitalforvaltere, som kan se et forretningspotentiale og udbyder produktet.

PwC skal endvidere påpege, at personer, der står foran at skulle investere i aktier i små eller mellemstore unoterede selskaber, bør foretage en vurdering af, om det er muligt at opfylde betingelserne for at få investorfradrag, og hvis dette er tilfældet, overveje, om investeringen eventuelt skal udskydes til efter lovens ikrafttræden.  

Kontakt os

Henrik Laust Poulsen

Director, Financial Services Tax/Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 5219 0341

Følg PwC